В науковій замітки розглянуто декілька тез щодо судового погляду на вимоги до фахівця, який може провести психофізіологічне дослідження з застосуванням поліграфа на замовлення суду та відмови суду у задоволенні клопотань про залучення професійних громадських організацій до виконання судово-психофізіологічних експертиз. 

Згідно судових рішень, які знаходиться на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що здійснюваний судами правовий підхід до перевірки компетентності фахівця, який залучається до проведення судово-психофізіологічної експертизи з застосуванням поліграфа, для того щоб в подальшому складний ним висновок експерта відповідав вимогам допустимості доказів, закріплених законодавством та міг бути врахований судом, як доказ по кримінальному провадженню, має певні особливості описані нище.

Правова позиція суду: Фахівець, який відноситься до професії "Експерт-поліграфолог" внесеної до Національного класифікатору України ДК 003: 2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту № 327 від 20.07.2010 р. під кодом 2144.2 та залучається до проведення судової експертизи, повинен мати кваліфікацію експерта - поліграфолога, практичний досвід не менше одного року, знання в юриспруденції. При не відповідності вказаним вимогам, експертний висновок такого фахівця не відповідає вимогам допустимості доказів, закріплених законодавством та не може бути врахований судом, як доказ по кримінальному провадженню.

Форма ухваленого рішення: вирок Вінницького міського суду Вінницької області прийнятий в складі колегії суддів від 04.12.2014 в кримінальній справі № 127/25538/13-к порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (дата набрання законної сили: 16.03.2015) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41742836, ухвала Тарутинського районного суду Одеської області від 14.05.2015 в кримінальному провадженні № 12014160430000663 від 23.12.2014 порушеному за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені п.6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України (дата набрання законної сили: 14.05.2015) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54416198, вирок Вінницького міського суду Вінницької області прийнятий в складі колегії суддів від 04.06.2014 в кримінальній справі № 232/5754/12 порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (дата набрання законної сили: 19.09.2014) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39659069.

Згідно опису розділів класифікацій професій наведеному у розділу 4 Національного класифікатора України. Класифікатора професій ДК 003:2010, в який включена і професія "експерт-поліграфолог", даний розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. Професія "експерта-поліграфолога" належить до професії, що вимагає від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

- кандидата наук;

- доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

- старшого наукового співробітника;

- доцента;

- професора.

У зв’язку з цим, підвищення кваліфікації поліграфологів повязано з такою категорією посад як "Професіонали" та відноситься до сфери вищої освіти, а саме післядипмломної підготовки, оскільки до КВЕД 2015 до 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» відносяться і курси підвищення професійної кваліфікації поліграфологів при отриманні ними кваліфікації поліграфолог. Відповідно до найменування професій і посад, зазначених у "Класифікаторі професій", також повинні виконуватись записи в трудовій книжці, посадовій інструкції про найменування роботи, професії або посади на яку особа приймалася, наприклад "Експерт-поліграфолог" або "проведення психофізіологічних (поліграфологічних) досліджень з застосуванням поліграфа".

Крім того, судами сформована оцінка щодо відмови у задоволенні клопотань адвокатів про призначення судово-психофізіологічних експертиз з використанням поліграфа, у разі коли виконавцем цієї експертизи пропонується призначити громадську професійну організацію, наприклад, ГО "Всеукраїнська асоціація поліграфологів".

Правова оцінка суду: Вирішуючи питання призначення експертизи Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація поліграфологів» суд також звертає увагу на наступне. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 69 Кримінально-процесуального кодексу України: «Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження обєктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань». Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що «Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах,визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань».

Згідно інформації висвітленої на офіційному сайті Громадської організації «Всеукраїнська асоціація поліграфологів» (електронна адреса: «Всеукраїнська асоціація поліграфологів (ВАП) громадська організація, що діє на всій території України, заснована у 2014 році з метою об'єднання поліграфологів з різноманітними професійними знаннями та практичним досвідом для формування єдиного фундаментального наукового базису та теоретичних основ проведення досліджень з поліграфом, створення методологічних рекомендацій, а також для узагальнення практичного досвіду роботи з поліграфом в нашій країні. Всеукраїнська асоціація поліграфологів ставить перед собою завдання розвитку професії поліграфолога, розробку та удосконалення законодавства, що регулює порядок проведення досліджень з використанням поліграфа, впровадження етичних стандартів поліграфологів та захист професійних прав членів ВАП». Таким чином вказана громадська організація не є експертною установою а її діяльність взагалі не передбачає мети та можливості проведення експертних досліджень.

Адвокатом ОСОБА_7 також не надано суду доказів наявності у Громадської організації «Всеукраїнська асоціація поліграфологів» права проводити експертні дослідження із застосуванням спеціального технічного засобу - компютерного поліграфа, тому призначення психофізіологічної експертизи у вказаній громадській організації суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України «Про судову експертизу». Частиною 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що «Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань».

Тому питання про проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням спеціального технічного засобу - компютерного поліграфа може бути вирішено судом лише при наявності відомостей про конкретну особу експерта-поліграфолога Всеукраїнської асоціації поліграфологів включеного до Реєстру судових атестованих експертів Міністерства юстиції України та іншими експертами-поліграфологами Всеукраїнської асоціації поліграфологів на підставі ч. 4 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу».

Форма прийнятого рішення: ухвала від 13 червня 2016 Жовтоводським міським судом Дніпропетровської області по кримінальному провадженні №1-кп/176/27/16 порушеному за вчиненя кримінальних правопорушень передбачених п.6 ч.2 ст.115, ч.3 ст. 185, ч.З ст. 186, ч.4 ст.187 КК України (дата набрання законної сили: 13.06.2016) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59323284.

Нормативні документи:

1. Класифікатор професій. ДК 003:2010. Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 зі змінами. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk003_2016.htm 

2. Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників ". - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 

 18 октября 2018

Clear

16°C

Николаев

Clear

Новини