Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 826

Бібліографічний опис: Наукова та науково-технічна експертиза: поняття, зміст, нормативно-правове регулювання / О.А. Назаров // Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. Дата публікації: 22.07.2018. URL: https://goo.gl/koNdf3 (дата звернення: 22.07.2018).

Реферат (анотація). У реферативному огляді здійснено узагальнення положень основних нормативно-правових актів, які унормовують відносини в сфері організації і проведення наукової експертизи відносно висновків судової експертизи як можливого обєкту наукової експертизи. Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів (частина 1 статті 1 Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу").

Реферативний огляд. 

Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів (частина 1 статті 1 Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу").

Основними завданнями наукової і науково-технічної експертизи є:

об'єктивне, комплексне дослідження об'єктів експертизи;

перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства;

оцінка відповідності об'єктів експертизи сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного

прогресу, принципам державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності;

аналіз рівня використання науково-технічного потенціалу, оцінка результативності науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок;

прогнозування науково-технічних, соціально-економічних і екологічних наслідків реалізації чи діяльності об'єкта експертизи;

підготовка науково обгрунтованих експертних висновків.

У відповідності до статті 5 Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" результати (висновок) судової експертизи є об'єктом наукової або науково-технічної експертизи.

Згідно частини 1 статті 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Законодавство України про судову експертизу складається із Закону "Про судову експертизу", інших нормативно-правових актів (частина 1 статті 2 зазначеного Закону).

До державних спеціалізованих установ, які здійснюють судову експертизу належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України та інші (частина 2 статті 7 зазначеного Закону).

На державні спеціалізовані установи покладена функція організації науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності відповідно до частини 1 статті 8 Закону "Про судову експертизу".

Порядок організації й проведення наукової та науково-технічної експертизи державних програм і проектів у галузі фундаментальних, прикладних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, а також науково-технічних частин програм різного спрямування та підпорядкування встановлює Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи, затверджене наказом Міністерства України у справах науки і технологій 24.04.98 № 131, проте воно не може бути віднесено до проведення наукової експертизи висновків судової експертизи з причини того, судова експертиза не відноситься до державних програм і проектам у галузі фундаментальних, прикладних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.

Державна акредитація фізичних та юридичних осіб у сфері наукової та науково-технічної експертизи (далі акредитація) - це державне визнання кваліфікації фізичної та юридичної особи у сфері наукової та науково-технічної експертизи. Державну акредитацію здійснює Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.

04 червня 2014 року Уряд реорганізував Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації - про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки. За повідомленням МОН, замість реорганізованого агентства створено центральний орган виконавчої влади з реалізації політики у сфері електронного урядування – Державну службу з питань електронного урядування. Відповідна постанова прийнята Кабінетом Міністрів України 04 червня 2014 року № 255. Згідно з постановою, Міністерство освіти і науки є правонаступником прав та обов’язків Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації з питань реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. У Міністерстві освіти і науки зазначили, що таким чином освітньому відомству повернуті повноваження в управлінні наукою.

Фізичні особи, які мають дипломи про присудження вченого ступеня кандидата чи доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, а також документи про обрання членами і членами-кореспондентами вищезазначених академій мають право здійснювати наукову і науково-технічної експертизу без отримання свідоцтва. Усі інші особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, та юридичні особи, у статуті яких передбачена така діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача на право організації чи проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформаціїі» формує перелік провідних експертів, які можуть бути затребувані не лише для проведення експертизи в Україні, але й за кордоном.

Для реєстрації фахівцю, який виявив бажання виступити в якості експерта у певній галузі науки потрібно заповнити анкету експерта і надіслати її на електронну поштову адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Для отримання свідоцтва заінтересовані особи - фізичні та юридичні - подають відповідні заявки до Держінформнауки України.

До заявки на отримання свідоцтва додаються:

1) юридичними особами:

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

- свідоцтво або інший документ, що підтверджує проходження установою державної атестації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 ( 469-98-п ) "Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ";

- копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;

- копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, методика, за якою провадилася експертиза, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності;

- інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;

2) фізичними особами:

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідної для здійснення на належному рівні наукової і науково-технічної експертизи у відповідній галузі науково-технічної діяльності;

- копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;

- копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності;

- інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності.

Нормативні документи:

1. Закон України від 10 лютого 1995 року «Про наукову і науково-технічну експертизу» (з наступними змінами і доповненнями). - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/51/95-вр 

2. Порядок проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на прово проведення наукової та науково-технічної експертизи, затведжений наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04 

3. Порядок проведення державної атестації наукових установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-п 

4. Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи, затверджено наказом Міністерства України у справах науки і технологій 24.04.98 N 131. - URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0462-98  

5. Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 20.03.2017 № 434. - URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0442-17 

6. Порядок проведення державної експертизи інноваційних проектів, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 № 1052. - Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-13 

7. Методика проведення державної експертизи інноваційних проектів, затверджена Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2008 року № 114. - Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=04L1X36ADA Для підвищення надійності зберігання тексту статті в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ до статті забезпечений online-журналом: https://goo.gl/BES6Tx 

8. Порядок фінансування наукової і науково-технічної експертизи, затверджено наказом Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики та Міністерства фінансів України від 27 червня 1996 року N 115/160. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0479-96 

 25 февраля 2020

Новини