Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 286

УДК 343.98
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб’єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/NeWZUiO 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю.Д, 2019.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

Анотація. Викладено інноваційні доктрини базисних завдань та об’єктів юриспруденції та напрямків юридичної діяльності; механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень; трьох базисних властивостей права; понять і співвідношення прав, свобод, обов’язків та інтересів як базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів; п’яти ступенів неприпустимості погіршення правового статусу соціосуб’єктів та цілої низки інших інноваційних доктрин і концепцій правового статусу соціосуб’єктів; ступеневого сутнісного видового поділу об’єктивних, суб’єктивних та змішаних джерел антиделіктних відомостей; послідовності та іншої процедури роботи з цими джерелами.

Викладається курс лекцій, методичні вказівки та інше забезпечення з вивчення вибіркової навчальної дисципліни з підготовки студентів з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» ОКР «Магістр».

Може бути корисним для викладачів і студентів інших вищих юридичних навчальних закладів, а також для співробітників антиделіктних органів.

Текст навчального посібника:

 19 января 2020

Новини