Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 185

УДК 343.3.7+343.1+342.7+341.231.14
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 1 від 31 серпня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб’єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. укр. та рос. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/9eWK6KS 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

Анотація. Розкрито сутність першої і третьої базисної властивості (значення) права відповідно як одного із дистанційних нормативних способів управління волею соціосуб’єктів поряд з нормами моралі, релігії та політичної доцільності та як сумативної категорії, що поєднує все розроблене в державі правове регулювання. Окрему увагу приділено з’ясуванню сутності другої базисної властивості (значення) права як однієї із базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів поряд із їхньою свободою, обов’язками та інтересами. У цьому відношенні із ознайомчою метою на основі порівняльного аналізу Основних законів всіх без винятку країн пострадянського простору та таких інших провідних країн світу, як Великобританія, Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччини, Франція та Японія викладені авторські інноваційні редакції дванадцяти статей до перспективного Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої держави світу, із найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення та дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб’єктів, попередження порушення даного правового статусу та у разі порушення максимально повного його відновлення.

Призначено для підготовки студентів Міжнародного класичного університету імені Пилипа орлика з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» ОКР «Бакалавр».

Може бути корисним для викладачів і студентів будь-яких інших вищих навчальних закладів, а також для практичних співробітників за будь-яким напрямом, спеціальністю, спеціалізацією та субспеціалізацією юридичної та іншої суспільної діяльності.

Текст навчального посібника:

 20 января 2020

Новини