Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 320

УДК 343.98
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

K 43                Кириченко О. А., Тунтула О. С. Основи зброєделіктики. Лекція № 9. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://bitly.su/n6v8RRO 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Ткач Ю. Д.,
Тунтула О. С., 2019.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

Анотація: викладено сутність та базисні ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів та слідів протиправного поводження з ними. Розглянуто класифікацію кримінальної вогнепальної зброї і боєприпасів та слідів протиправного поводження з ними; сутність, базисні ознаки і класифікацію вибухової зброї, пристроїв, речовин і засобів підриву та слідів протиправного поводження з ними, а також поняття, базисні ознаки і класифікація кримінальної механічної зброї, боєприпасів та слідів протиправного поводження з ними. Окрему увагу приділено поняттю зброєделіктики як базисного часткового криміналістичного та ордистичного вчення, його системно-структурний статус зброєделіктики та місце у курсі криміналістики та ордистики.

Призначено для криміналістичної підготовки бакалаврів з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Може бути корисним для викладачів і студентів інших вищих юридичних навчальних закладів, а також для співробітників антиделіктних органів.

Текст навчального посібника:

 20 января 2020

Новини