Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 319

УДК 343.98
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Виноградов А. К., Виноградова А. А. Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України : навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://bitly.su/9CDsLI 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю.Д, 2019.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

Анотація: викладено законодавче визначення сутності необхідної оборони, уявної оборони, затримання особи, яка вчинила злочин, крайньої необхідності, фізичного або психічного примусу, виконання наказу або розпорядження, діяння, пов'язаного з ризиком та ін., що виключають суспільну небезпеку діяння. Наведено аналіз розуміння такого роду обставин за кодексами інших держав. Запропонована редакція статті перспективного Конституційного кодексу України із викладом вказаних і додаткових обставин, що виключають антисоціальність діяння, а також обставин, що виключають, пом’якшують чи обтяжують вину особи.

Призначено для базисноантиделіктної підготовки бакалаврів з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Може бути корисним для викладачів і студентів інших вищих юридичних навчальних закладів, а також для співробітників юридичних та антиделіктних органів

Текст навчального посібника:

 20 января 2020

Новини