Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1295

В новостной заметке приведен текст замечаний и предложений к проекту Закона Украины «О дополнении части 1 статьи 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины (относительно определения понятия специальные знания)» (№ 3679 от 22 ноября 2013 года) составленный правовым управлением Верховного Суда Украины. Целью предлагаемого законопроекта является законодательное определение понятия специальные знания, которое используется в процессе досудебного расследования и судебного разбирательства в ходе назначения и проведения судебной экспертизы. Обоснованием такой необходимости служит тезис о неоднозначное толкование понятия «специальные знания» субъектами досудебного расследования в понимании части первой статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса Украины (язык оригинала - украинский).

Текст замечаний и предложений. Проаналізувавши положення проекту Закону України «Про доповнення частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України (щодо визначення поняття спеціальні знання)» (реєстр. № 3679 від 22 листопада 2013 року), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Семенюком А.О. (далі – законопроект), вважаємо за необхідне зазначити нижченаведене.

Як вказано в пояснювальній записці до законопроекту, його метою є законодавче визначення поняття спеціальні знання, яке використовується у процесі досудового розслідування і судового розгляду. Обґрунтуванням такої необхідності слугує теза про неоднозначне тлумачення поняття «спеціальні знання» суб’єктами досудового розслідування в розумінні частини першої статті 71 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку з цим законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 3 Кримінального процесуального кодексу України пунктом 27 такого змісту: «Спеціальні знання – це система незагальновідомих, незагальнодоступних, науково обґрунтованих і практично апробованих знань, теоретично і прикладного характеру, в галузі науки, техніки, мистецтва, отриманих унаслідок спеціальної підготовки, підвищення кваліфікації, самоосвіти, наукової діяльності, досвіду практичної роботи за спеціальністю, що не становлять професійних знань суб’єкта доказування і використовуються з метою одержання доказової та орієнтуючої інформації, необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні у випадках і в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України».

Однак слід зауважити, що поняття «спеціальні знання» також вживається і в інших статтях Кримінального процесуального кодексу України, а саме в частині першій статті 69, частинах другій та четвертій статті 101, а також в інших нормативно-правових актах, зокрема, в Цивільному процесуальному кодексі України (пункт 2 частини другої статті 22, частина перша статті 53, частина перша статті 54), в Кодексі адміністративного судочинства України (пункт 3 частини другої статті 29, частина перша статті 66, частина перша статті 67, частина перша статті 81), в Законі України «Про судову експертизу» (частина перша статті 1, частина друга статті 16) тощо.

Проаналізувавши зазначені положення, можна зробити висновок, що спеціальними знаннями повинен володіти експерт з метою надання висновків та спеціаліст з метою надання усних консультацій та письмових роз’яснень по справі.

Враховуючи викладене, вважаємо, що поняття «спеціальні знання» має бути уніфікованим для всіх процесуальних кодексів та не потребує різного розуміння для кожного виду процесу.

Крім того, запропоноване законопроектом визначення є недосконалим, оскільки в ньому вжито слова «незагальнодоступні» та «незагальновідомі», які суперечать основним принципам інформаційних відносин стосовно відкритості та доступності інформації (частина перша статті 2 Закону України «Про інформацію»).

Разом з тим, прийняття вказаного законопроекту в запропонованій редакції призведе до неможливості призначення експертиз у кримінальному провадженні, оскільки наявність подібного визначення спеціальних знань ставитиме під сумнів компетентність експерта з точки зору їх наявності.

З урахуванням наведеного вважаємо, що законопроект не може бути підтриманим та підлягає відхиленню.

Интернет - карточка законопроекта Проект Закона о дополнении части 1 статьи 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины (относительно определения понятия "специальные знания").

 

По материалам http://www.scourt.gov.ua

 1 апреля 2020

Новини