Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 485

З серпня 2022 року в Україні поновлено проведення курсів підвищення кваліфікації для вже працюючих українських поліграфологів на базі Міжнародного співтовариства поліграфологів (скор.- ISOPE), яке охоплює фахівців з 24 країн світу. Міжнародним співтовариством поліграфологів (США) на постійній основі протягом кожного року проводяться різні освітні заходи для українських поліграфологів у вигляді навчально-методичних вебінарів відповідно до міжнародного стандарту ASTM E2064-00 (2016 року) про періодичне підвищення кваліфікації в обсязі 40 годин протягом 2 років поліграфологами різних країн. Міжнародне співтовариство поліграфологів проводить акредитацію українських поліграфологів на відповідність міжнародному стандарту ASTM E2064-00 (2016 року) про періодичне підвищення кваліфікації поліграфолога. Тривалість одного навчально-методичного Вебінару ISOPE складає 6 академічних годин, обсягом 0,2 кредиту ЄКТС, з яких 3 акад. години це участь у online Вебінарі та 3 акад. години - самостійна робота слухача з наданими матеріалами (презентація, відеозапис Вебінару та у разі вимоги проходження тесту на перевірку знань за пройденим Вебінаром). З 2022 року навчальні Вебінари будуть проводитись виключно на українській мові. Реєстрація для участі в освітніх заходах поліграфологів за посиланням - https://forms.gle/FRNJZdKjT9HhoGTV7

24 країни, поліграфологи яких на теперішній час входять до членів Міжнародного співтовариства поліграфологів: USA, Costa Rica, Israel, Guatemala, Egypt, Colombia, Poland, South Africa, UK, Canada, Bulgaria, Mexico, Kazakhstan, Turkey, South Кorea, Singapore, Philippines, Pakistan, Ukraine, ​Italy, Honduras, Serbia, Nigeria, ​Romania. Під санкціями ISOPE щодо заборони участі у заходах ISOPE перебувають поліграфологи Russia.

Зразок Міжнародного Сертифікату, який підтверджує періодичне підвищення кваліфікації поліграфолога відповідно до міжнародного стандарту ASTM E2064-00 (2016 року).

Учасникам - слухачам поліграфологам навчально-методичних Вебінарів Міжнародного співтовариства поліграфологів, які три роки поспіль приймають участь в навчальному процесі ISOPE, видається золотий значок слухача ISOPE, який підтверджує дотримання українським поліграфологом міжнародних стандартів та постійне вдосконалення професійних знань в галузі інструментальної детекції прихованої інформації. Представник ISOPE в Україні, член Колегії поліграфологів України Назаров Олег: +38 (093) 476 72 60

25 жовтня 2021 року в Україні уведена професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог», яка набула чинності з дати затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій, а саме 25 жовтня 2021 року. Відповідальний за розробку кваліфікаційної характеристики - член ГО «Колегія поліграфологів України», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, к.психол.н., доц. Олег Назаров. Текст кваліфікаційної характеристики професії «Поліграфолог» відкореговано та погоджено членами Координаційної Ради ГО «Колегія поліграфологів України» - Віталій Шаповалов, Олег Рибальченко, д.ю.н., проф. Олександр Мотлях, к.психол.н. Дмитро Зубовський, к.ю.н., доц. Олексій Алєксєєв, к.і.н., с.н.с. Діана Алєксєєва-Процюк, Андрій Лисенко, Олеся Гончарова. Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 року №1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог» підписано головою громадської організації Віталієм Шаповаловим. - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV Введення професії «Поліграфолог» та визначення кваліфікаційних вимог до неї (кваліфікаційна характеристика) є сучасним кроком до приведення у відповідність переліку професійних робіт та назв в Україні згідно з нормативами міжнародних стандартів в цій сфері. 

Оскільки нова професія «Поліграфолог» відноситься до професійного угруповання 2490 «Професіонали, що не входять в інші кваліфікаційні угруповання», ця назва посади не є обов'язковою та може не застосовуватися в центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах та місцевих органах державної влади для робіт з проведення психофізіологічних досліджень на поліграфі, що виконуються в цих міністерствах та відомствах на теперішній час. Діяльність центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів та місцевих органів державної влади здійснюється на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України!

Кваліфікаційна характеристика професії ПОЛІГРАФОЛОГ

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством про забезпечення прав і свобод людини і громадянина та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та організацію і проведення досліджень (тестувань, опитувань) із застосуванням поліграфа. Проводить дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа на підставі звернення ініціатора щодо виконання такої процедури, аналізує та інтерпретує результати дослідження (отримані у відповідь на пред’явлені психологічні стимули) та надає висновок (готує звіт, довідку). Надає пропозиції ініціатору щодо організаційного забезпечення проведення дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде установлену документацію. Застосовує сучасну методологію в галузі поліграфології. Дотримується міжнародних та національних етичних стандартів в своїй професійній діяльності. Підтримує взаємодію з міжнародними та вітчизняними фахівцями поліграфології та профільними громадськими об’єднаннями (поліграфологів, психологів, судових експертів, юристів, тощо). Удосконалює свій професійний рівень, бере участь у наукових та науково-практичних заходах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність поліграфологів та організацію і проведення досліджень (тестувань, опитувань) із застосуванням поліграфа; права, обов'язки та відповідальність поліграфолога; основи психології; основи анатомії та фізіології людини; основи правознавства; стандарти та етичні міжнародні та вітчизняні вимоги до поліграфолога; правила експлуатації та мати навички застосування поліграфа; сучасні методи та методики проведення досліджень (тестувань, опитувань) із застосуванням поліграфа; побудову тестових запитань для дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа; передтестові, міжтестові та післятестові методи і процедури дослідження (тестування, опитування) із застосуванням поліграфа; методи оцінки та аналізу результатів поліграфологічного дослідження; сучасну літературу за фахом; історію і розвиток поліграфології у світі та в Україні; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі досліджень із застосуванням поліграфа; правила оформлення ділової документації; правила особистої безпеки; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний поліграфолог: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості. Підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Стаж роботи за посадою поліграфолога І категорії не менше ніж 2 роки.

Поліграфолог І категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості. Підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Стаж роботи за посадою поліграфолога ІІ категорії не менше ніж 2 роки.

Поліграфолог ІІ категорії: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості. Підвищення кваліфікації, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Стаж роботи за посадою поліграфолога не менше ніж 1 рік.

Поліграфолог: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю та галуззю знань; наявність стажу роботи не менше як три роки; підготовка за програмами з проведення досліджень із застосуванням поліграфа, що підтверджується відповідним документом (свідоцтвом, сертифікатом). Наявність відомостей про відсутність судимості.

Також для зручності застосування, на офіційному сайті Верховної Ради України було розміщено наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 № 1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог», разом з наказом Мінекономіки України від 25.10.2021 № 810-21 «Про затвердження Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010», який ввів в дію кваліфікаційну характеристику професії «Поліграфолог» в Україні (не застосовується до діяльності державних установ, правоохоронних органів, місцевих органів влади) з 25.10.2021 року. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0810930-21#Text

 25 марта 2023