Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

17 грудня 2021 року на офіційному веб-порталі Національної академії внутрішніх справ була розміщена інформація про прийняття дисертації до розгляду та оприлюднено анотацію дисертаційної роботи Яремчук Регіни Анатоліївни, начальника служби поліграфологічних досліджень Служби судової охорони на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 "Психологія" в галузі знань – 05 "Соціальні та поведінкові науки" на тему: "Психолого-правові засади використання поліграфа в кадровому забезпеченні підрозділів МВС України".

Науковим керівником аспірантки стала Кудерміна Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ.

Бібліографічний опис: Казьмірук С., Пампуха І., Близнюк Н. Проблеми правового регулювання застосування поліграфа в секторі безпеки та оборони України / С. Казьмірук, І. Пампуха, Н. Близнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2021. - Вип. 2(46). - С. 62-66. - URL: https://cutt.ly/WIwPAuS Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/vIwPJnQ 

Бібліографічний опис: Казьмірук С.Д., Пампуха І.В. Удосконалення діяльності правоохоронних органів: судово-психологічна експертиза із застосуванням поліграфа // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад‘юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка" [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К. : ВІКНУ, 2020. – С. 167-168. - URL: https://cutt.ly/uIwPeTh Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/VIwPsFm 

Бібліографічний опис: Казьмірук С., Пампуха І., Бура Ю. Актуальні напрями впровадження поліграфа у правоохоронну діяльність у сфері оборони / С. Казьмірук, І. Пампуха, Ю. Бура // Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Упоряд.: П. Богуцький, В. Пилипчук, Ю. Бобров, М. Беланюк, О. Довгань, С. Дорогих, О. Лебединська, О. Радзієвська, В. Фурашев. – Київ-Одеса : Фенікс, 2020. – С.160-162. - URL: https://cutt.ly/rIwOvQP Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/wIwOODX 

Просвітницька робота щодо поширення знань про психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа серед абітурієнтів та учнівської молоді в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» на постійній основі проводиться судовим експертом психологом, к.психол.н., доц. Назаровим Олегом Анатолійовичем. Дні відкритих дверей традиційно відбуються в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університета «Одеська юридична академія» з метою ознайомлення студентів з навчальним закладом та обранням майбутньої професії, у тому числі професії психолога або юриста у сфері кримінальної юстиції. Школярі та ліцеїсти на практиці завжди із зацікавленістю споглядают як працює детектор брехні - поліграф.

Бібліографічний опис: Речевые признаки наличия неискренности в высказываниях, передаваемых с помощью Интернет-телефонии Skype: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика / Лыкова Ольга Владимировна. - Москва, 2019. - 35 с. - URL: https://goo.su/8Co Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/rRerFVn 

Бібліографічний опис: Огнев А.С. Валидность айтрекинга как инструмента психодиагностики / А.С. Огнев, Э.В. Лихачева // Успехи современного естествознания. 2015. № 1–8. С. 1311–1314. - URL:  https://cutt.ly/IRw5krX Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/DRw5EPm 

Бібліографічний опис: Бессонова Ю.В., Обознов А.А. Айтрекинг в диагностике правды-лжи // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2019. Т. 4. № 1. С. 46-86. - URL: https://cutt.ly/bRw0pQI Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/GRw0Qnr 

Бібліографічний опис: Мармалюк П.А., Жегалло А.В., Юрьев Г.А., Панфилова А.С. Принципы построения программного обеспечения с открытым исходным кодом для анализа результатов окулографических исследований // Экспериментальная психология. 2015. Том 8. № 1. С. 127–144. - URL: https://cutt.ly/CRwVmmf Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/FRwVRc0 

Бібліографічний опис: Холодный Ю.И., Малахов Д.Г., Орлов В.А., Карташов С.И., Александров Ю.И., Ковальчук М.В. Изучение нейрокогнитивных процессов в парадигме сокрытия информации // Экспериментальная психология. 2021. Том 14. № 3. С. 17–39. doi:10.17759/exppsy.2021140302 - URL: https://cutt.ly/QRwZZd1 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/3RwZNEv 

Бібліографічний опис: Жбанкова О.В., Гусев В.Б. Применение айтрекинга в практике профессионального отбора кадров // Экспериментальная психология. 2018. Том 11. № 1. С. 156–165. doi:10.17759/exppsy.2018110109 - URL: https://cutt.ly/WRwLzul Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/6RwLWzH 

Бібліографічний опис: Купцова Д.М., Каменсков М.Ю. Теоретическая модель тестирования на полиграфе: проблемы и перспективы их разрешения [Электронный ресурс] // Психология и право. 2020. Том 10. № 4. С. 126–138. doi:10.17759/psylaw.2020100409 - URL: https://cutt.ly/NRwJ4M1 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/0RwJ0c0 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Бібліографічний опис: Ноздрін Д.О. Деякі аспекти використання інструментальної детекції поліграфологічних досліджень в системі МВС України / Д.О. Ноздрін // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 1. - С. 91 - 95. - URL: https://cutt.ly/jlr90cS Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Flr3qkO 

Розділ "Реферативні статті. Дослідження на поліграфі" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу з психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців поліграфологів, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових  спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Нещодавно довелось ознайомитися з науковою статтею виконавчого директора Всеукраїнської асоціації поліграфологів Ведмідь В.А. Професійна компетентність поліграфолога як предмет психологічного дискурсу / В.А. Ведмідь // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2020. - Т. І. Організаційна психологія. - С. 3-9. - URL: https://cutt.ly/wh3xc0j

14 ноября 2019 года в новом выпуске Fedoriv Vlog было представлено интервью под названием "В чём секрет успеха Monobank?" с сооснователем Monobank Олегом Гороховским , который является экс топ-менеджером ПриватБанка и "серым кардиналом" украинского FinTech. Часть интервью с Олегом Гороховским была посвящена рассказу о практическом опыте использования полиграфа в банке для входного тестирования кандидатов на работу, а так же о периодичности таких проверок и механизме использования полученных результатов, что позволило значительно с экономить и избжать убытков в компании в следствии негативных причин связанных с человеческим фактором. В крупных компаниях, руководитель если направит на полиграф своих замов, то получив негативный результат он может не знать, что с этим делать по причине отсутствия решимости и желания реагировать на эти результаты, что в конечном итоге приводит к убыткам, которых можно было бы избежать.

Американская полиграфологическая ассоциация (APA) считает, что научные данные подтверждают достоверность проверок на полиграфе, которые проводятся и интерпретируются в соответствии с задокументированной и утвержденной процедурой. Таким образом, такие экзамены имеют большое доказательственное значение и полезны для целого ряда областей применения, включая уголовные расследования, управление правонарушителями и отбор кандидатов на должности, требующие общественного доверия. Стандарты практики APA устанавливают некоторые из самых высоких профессиональных требований для своих членов, чтобы их услуги на полиграфе были ценными, надежными и способствовали соблюдению этических норм. APA также разрабатывает разнообразные типовые политики, отражающие текущее понимание передовых практик, и делает их широко доступными, чтобы проверяющие на полиграфе (как члены APA, так и не являющиеся членами) и их клиенты могли знать, что представляет собой действительный процесс проверки. Раймондом Нельсоном (2015), полиграф описывается как вероятностный и недетерминированный (не предопределенный) тест, который включает физиологические записи и использование статистических методов оценки результата.

Библиографичекое описание: Усиков И.П., Черненко Р.В. Компоненты формирования вопросов сравнения: сборник специальных вопросов / И.П. Усиков, Р.В. Черненко. - Киев : Освита Украины, 2019. - 108 с.

Реферат (аннотация). Книга является сборником справочного, методического материала технологии проведения тестирований с применением полиграфа. Предназначена для использования только полиграфологами, как уже имеющими практический опыт, так и теми, кто только недавно прошел первоначальное обучение. Сборник специальных вопросов включает в себя более 650 Вопросов Сравнения (CQ), более 380 Релевантных вопросов (RQ), более 100 вспомогательных вопросов (SR/PR, SUM, А, N/I).

Бібліографічний опис: Проверка достоверности предоставляемой информации при помощи регистрации психофизиологических реакций и реакций глазодвигательного аппарата человека / Хамзин С.Р. // Эксперт-криминалист. 2017. № 2. С. 36-39. - Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=29078878 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://bit.ly/31Pnv42