Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 5909

ОБКЛАДИНКА ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ

Електронному виданню присвоєно ISSN (International Standard Serial Number) - міжнародний стандартний номер періодичних видань: 2521-1463 та штриховий код EAN-13 для періодичних видань: 9772521146000. Результаты проверки издания Международным центром периодических изданий CIEPS - ISSN. - URL: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2521-1463

УВАГА! Електронне наукове фахове видання - реферативно-науковий журнал "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" не внесено до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України переліку офіційних фахових видань України.

Нагальна вимога сьогодення в судовій практиці України - це 1) впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечать широкі можливості для диференціації загального і фахового навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих форм здобуття нових спеціальних знань, підвищення їх ефективності, мобільності і відповідності запитам практики; 2) науково-практичний пошук можливих шляхів вирішення (розв'язання) існуючих потреб слідчої та судової практики при призначенні судових експертиз, експертних досліджень в ході з’ясування обставин, що мають значення для справи.

Електронне видання - реферативно-науковий журнал "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" спрямоване на втілення в Україні європейських практик наукової самоорганізації, згуртування вітчизняної професійної спільноти науковців, психологів, поліграфологів, правознавців, судових експертів тощо навколо обговорення актуальних теоретико-прикладних проблем спеціальних знань, які застосовуються в юридичній діяльності, у тому числі й тих, що перебувають у стадії наукової розробки. 

Electronic publication - abstract-scientific journal "Forensic psychological examination. Application of polygraph and special knowledge in legal practice" is aimed at the introduction in Ukraine of European practices of scientific self-organization of the domestic professional community of scientists, psychologists, polygraph examiners, lawyers for discussion current theoretical and applied problems of special knowledge used in legal activities, including those that are at the stage of scientific development.

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ:

Процедура державної реєстрації електронних видань в Україні не передбачена.

Визначення видів електронних видань в Україні, їх змісту, основних елементів вихідних відомостей, склад та правила їх розміщення в електронних виданнях наводяться у національному стандарті ДСТУ 7157:2010 "Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості". Електронне видання розглядається як один із різновидів видань, на який поширюються основні положення ДСТУ 3017–95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» і ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості».

ГАЛУЗЬ І ПРОБЛЕМАТИКА (юридичні, психологічні науки)

Електронне науково-прикладне фахове видання - реферативно-науковий журнал "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці"  присвячене актуальним питанням і проблемам теорії і практики судово-психологічної експертизи, застосування поліграфа та інших спеціальних знань в юридичній діяльності, сучасному судочинстві, навчанні, тренінгу, формуванні професійно-важливих якостей у представників різних юридичних професій (експертів, слідчих, суддів, прокурорів, адвокатів, юристів). У науковий вісник приймаються статті проблемного характеру з цивільного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права, а також судової психології і інших напрямів психологічної науки, пов'язаних з судово-психологічної експертизою, використанням поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці. Редакція електронного наукового фахового видання запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених, а також всіх, хто займається науково-практичною діяльністю з вказаної проблематики. 

Издание посвящено актуальным вопросам и проблемам теории и практики судебно-психологической экспертизы, применения полиграфа и иных специальных знаний в юридической деятельности, современном судопроизводстве, обучении, тренинге, формировании профессионально-важных качеств у представителей различных юридических профессий (экспертов, следователей, судей, прокуроров, адвокатов, юристов). В электронное научное профессиональное издание принимаются статьи по гражданскому, административному, уголовному, уголовно-процессуальному и другим отраслям права, а также юридической психологии и иных направлений психологической науки, связанных с судебно-психологической экспертизой и использованием полиграфа и специальных знаний в юридической деятельности. Редакция электронного научного профессионального издания - реферативно-научный журнал "Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике"  приглашает к сотрудничеству докторов наук, кандидатов наук, молодых ученых, а также всех лиц, занимающихся научно-практической деятельностью по указанной проблематике.

The  refereed-scientific journal is devoted to topical issues and problems of the theory and practice of forensic psychology, the use of polygraph and other specialized knowledge in legal practice, training and the formation of professionally important qualities in representatives of various legal professions (experts, investigators, judges, prosecutors, lawyers).

ВИДАННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ РОЗДІЛІВ ТА ВІДПОВІДНИХ ПІДРОЗДІЛІВ:

1) Реферати, анотації та бібліографічні описи по застосуванню спеціальних знань

1.1) новини науки та прикладної діяльності.

1.2) міжнародний досвід та співробітництво.

2) Наукові публікації (статті)

2.1) теорія та історія застосування спеціальних знань;

2.2) судово-психологічна експертиза: методичні підходи до вирішення завдань;

2.3) проблемні аспекти застосування поліграфа;

2.4) правове та науково-прикладне забезпечення професійної діяльності;

2.5) точка зору фахівця;

2.6) юридична практика;

2.7) інновації наукової школи юриспруденції професора Аланкіра;

2.8) сторінка вченого.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Це видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Это издание практикует политику немедленного открытого доступа опубликованному содержанию, поддерживая принципы свободного распространения научной информации и глобального обмена знаниями ради общего общественного прогресса.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ:

1 раз на два місяці.

1 раз в два месяца.

МОВА ВИДАННЯ:

До видання приймаються матеріали - українською, російською, англійською мовою.

В издание принимаются материалы - на украинском, русском, английском языках.

The publication accepts materials - in Ukrainian, Russian, English.

ІСТОРІЯ ВИДАННЯ

Електронне науково-прикладне фахове видання - реферативно-науковий журнал "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" засновано кандидатом психологічних наук, доцентом, експертом-поліграфологом, правознавцем Назаровим Олегом Анатолійовичем у травні 2016 році з метою популяризації можливостей судово-психологічної експертизи, застосування поліграфа як ефективних інструментів сучасної психологічної науки в питаннях вирішення найбільш відповідальних правових, юридичних проблем і ситуацій, а також використання інших напрямів спеціальних знань в юридичній практиці (економічних, товарознавчих, медичних, військових, криміналістичних і т.і.). Редакційна колегія була сформована в квітні 2017 року під час проведення ISSN - реєстрації електронного видання до міжнародної бази періодичних видань.

Электронное научно-прикладное специализированное издание - реферативно-научный журнал "Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике" основано кандидатом психологических наук, доцентом, экспертом-полиграфологом, юристом Назаровым Олегом Анатольевичем в мае 2016 года в целях популяризации возможностей судебно-психологической экспертизы, применения полиграфа как эффективных инструментов современной психологической науки в вопросах решения наиболее ответственных правовых, юридических проблем и ситуаций, а так же применения иных направлений специальных знаний используемых в юридической практике (экономических, товароведческих, медицинских, военных, криминалистических и т.д.). Редакционная коллегия была сформирована в апреле 2017 года при проведении ISSN - регистрации электронного издания в международной базе периодических изданий. 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ІНТЕРНЕТ-БАЗ ДАНИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ТА БІБЛІОТЕК: 

Google Scholar

 

 

 

ISSN International Centre 

 

 

DOI Crossref Member 10.53672  

 

 

 

Реєстр наукових видань України

 

 

 

 

Polskiej Bibliografii Naukowej

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Поштова адреса
01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, абоненська скринька В-62

Засновник - видавець (звернення з усіх питань діяльності журналу):
кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович
телефон для зв’язку: +38 (093) 476-72-60
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Супровід та інформаційна підтримка здійснюється у разі доручення заступниками головного редактора:
доктор психологічних наук, професор Євдокимова Наталя Олексіївна
телефон для зв’язку: +38 (050) 493-72-81
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор юридичних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович
телефон для зв’язку: +38 (068) 760-60-26
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефони для зв'язку: +38 (093) 476-72-60, +38 (050) 493-72-81, +38 (068) 760-60-26.

СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ: