Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1716

УДК 343.98
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К.43                  Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Періодизація розвитку, поняття, система і дисциплінарні зв’язки. Лекція № 1. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/beWZ0j6 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С., 2019.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019

Анотація: Викладається періодизація розвитку вітчизняної криміналістики, загальна характеристика кожного з періодів, сутність першої і другої концепцій поняття криміналістики, системно-структурна будова і змістовно-тематичне наповнення базового спеціального курсу криміналістики та дисциплінарні зв’язки криміналістики.

Призначено для криміналістичної підготовки бакалаврів з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Може бути корисним для викладачів і студентів вищих юридичних навчальних закладів і для співробітників антиделіктних органів.

Текст навчального посібника: