Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Наукові статті. Психологічна експертиза" є місцем науково-прикладних публікацій з питань судово-психологічної експертизи та експертно-психологічних досліджень і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі судової психології, які опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Суицидальное поведение представляет собой серьёзную проблему для современного общества. Статистические данные только подтверждают пагубный характер данного явления. Важно осознать и понять, что в подавляющем большинстве случаев люди, а особенно, когда речь идёт о детях и подростках, заранее заявляют о своих суицидальных намерениях. Необходимо понимать, что в подростковом возрасте граница между истинным и демонстративно-шантажным суицидальным поведением достаточно условна. Поэтому целесообразно все суицидальные мысли, тенденции, попытки ребёнка рассматривать как реальную угрозу его жизни и здоровью. Наша задача, задача родительского и педагогического сообщества, вовремя заметить и распознать эти сигналы. Для ознакомления предлагается видеозапись вебинара на тему "Девиации в подростковом возрасте: суицидальное поведение". Лектор - Титова Юлия Михайловна, преподователь проекта "Видеоуроки в интернет". Исходя из приведенной статистики в ходе вебинара, Украина отнесена к странам со средним уровнем самоубийств, а именно статистичский показатель составляет от 10 до 20 человек на 100 тысяч населения и равняется 16,8 по данным Всемирной организации здравоохранения в 2015 году.

До нотаріально посвідчених заповітів прирівнюються заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 № 419 "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених", при цьому посадові особи повинні з'ясувати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які звернулися за посвідченням заповітів. Про недолікі в цій діяльності йдеться у виступах заступника директора з наукової роботи і судової психіатрії та експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України під час науково-практичної конференції "Обсіг контрольованих препаратів у парктиці сімейного лікаря" 17-18 вересня 2015 року (м. Ірпінь).

В видеоматериале опубликованном 25 декабря 2013 года на Интернет-сайте Youtube пользователем с ником vitalino1980 под названием "Принудительная психиатрическая экспертиза" приведен пример проведения психиатром исследовательской беседы, диагностического тестирования в отношении активиста "Дорожного контроля", журналиста Виталия Косенко в 2013 году в рамках назначенной судебно-психиатрической экспертизы по уголовному производству, возбужденному по части 1 статьи 343 УК Украины, которое было закрыто в марте 2014 года после Революции Достоинства в Украине.

В науковій замітці наведені тези доповіді керівника апарату Лохвицького районного суду В. Петренко про показання для направлення на судово-психіатричну експертизу неповнолітніх. Питання про адекватність і кваліфікованість напрямку неповнолітніх на судово-психіатричний огляд дуже важливий. Від чіткості його рішення залежать, зокрема, чи всі підлітки-правопорушники із психічними розладами попадають у поле зору психіатрів-експертів, чи адекватний вибір виду експертизи, режиму втримування та ін.

Общедоступная профессиональная Интернет-группа Facebook "Теорія та практика судово-психологічної експертизи (в тому числі із застосуванням поліграфа)" была создана 03 января 2014 года в социальной Интернет-сети Facebook. В 2018 году ей исполнилось 4 года! Страной создания группы является Украина (г. Киев). В настоящее время группа насчитывает более 1580 участников (юристов, психологов, адвокатов, полиграфологов, представителей других важных для общества профессий), которых объединяют поиски специальных знаний для возможности их применения в юридической практике, повседневной жизни. В группе представлены участники 10 стран (Украина, США, Белорусь, Польша, Россия, Израиль, Мексика, Казахстан, Италия, Болгария). Однако гендерное распределение участников в группе по состоянию на 24 января 2018 года находится приблизительно в одинаковой представленности (51,9% участники-мужчины и 48,1% участники-женщины), хотя участниц-женщин (девушек) в возрасте 18-34 года немного больше участников-мужчин этого же возраста. Пятерку лидеров городов участников группы составляют: Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса. Представленная информация публикуется по запросу участников группы, которые изучают социально-психологические процессы в профессиональных группах.  URL-адрес группы: https://www.facebook.com/groups/psyexpert 

УДК 371.13                         

Собчик Людмила Николаевна,
доктор психологических наук, профессор

В тезисах автором отмечается, что криминальные тенденции не являются природно заложенными. Но вот неустойчивость слабо интегрированной личности в определенных условиях приводит к антисоциальному поведению. При этом мы видим признаки повышенной спонтанности поведения в сочетании с агрессивностью при незрелой структуре личности, когда не сформирован самоконтроль и эгоцентрично-примитивна иерархия ценностей - без опоры на мораль вокруг нас и нравственность – внутри нас.

Бібліографічний опис: Собчик Л.Н. Предупреждение преступности. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018).

УДК 371.13:37.043.1   

Безушко Світлана Володимирівна,
к.пед.н., доцент кафедри психології
ПВНЗ "Міжнародний класичний
університет ім. П.Орлика"

В тезах автором наголошується, що правова необізнаність потерпілого, також його психологічна неготовність до участі у кримінальному процесі, який відповідно до статті 120 КПК України може тривати від двох до вісімнадцяти місяців, часто призводить до некваліфікованого захисту ним своїх прав та інтересів. У переважної більшості потерпілих, нажаль зберігається хибна уява про те, що його інтереси на стадії досудового, або судового слідства буде захищати слідчий, державне обвинувачення, або навіть суддя. Адже, досудове слідство - це кримінально-процесуальна діяльність слідчого органів прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ та податкової міліції за порушеною кримінальною справою, яка полягає у проведенні слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, дослідження, перевірку, оцінку та використання доказів, необхідних для встановлення істини у справі та створення умов для здійснення справедливого правосуддя. 

Бібліографічний опис: Безушко С.В. Психолого-правова характеристика потерпілого від злочину на стадії досудового слідства. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018). 

Согласно информации изложенной в Википедии (свободной Интернет-энциклопедии), тра́вля или бу́ллинг (англ. bullying) — агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Как проявления травли специалисты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жертвы и её деятельности, отказ в доверии и делегировании полномочий и т.д. Буллинг может быть и в физической, и в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности. Буллинг приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может явиться причиной самоубийства. В этом случае важно объяснить человеку, что его травят, и показать, как действовать в сложившейся ситуации.

В тезисах выступления курсанта 3-го курса 303 учебной группы учебно-научного института № 1 факультета № 2 Национальной академии внутренних дел Лозового Р.Н. были проанализированы англоязычные научные источники 1993 - 2009 годов в следствии чего автор пришел к выводу, что при изучении психологических теорий преступности, нужно иметь представление о трех основных теориях. Первая - это психодинамическая теория, которая сосредоточена на том, что ранний опыт детства индивида влияет на его или на возможность совершения им будущих преступлений. Вторая - это теория поведения, которая фокусируется на восприятие человеком мира и влиянии этого восприятия на его поведение. Третья - когнитивная теория, просто объясняет явление воздействия, отмечая, что то, что человек воспринимает может проявляться в его поведении и воздействовать на его потенциал к совершению преступления.

Библиографическое описание: Лозовой Р. М. Передумови та причини інтеграції психологічних теорій у кримінологічну науку / Р. М. Лозовой // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 2. – 144 с. – С. 82-84. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/713/zbirn_krum_teorPrakt-2.pdf (первичный источник: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2017/zbirn_krum_teorPrakt-2.pdf).

В тезисах выступления автором отмечается, что при построении психологической модели личности предполагаемого преступника особенное место занимают причинно-следственные связи в преступном поведении объекта экспертного исследования. Распространённое в действующей следственной практике применение дедуктивно-криминологического подхода к моделированию личности преступника, несмотря на то, что базируется на описаниях фенотипических, социально-демографических, психологических, криминологических и иных криминально-релевантных черт, по данным исследований автора представляется неэффективным. Экспертно-криминалистическая практика показывает, что наиболее эффективным в условиях полной вероятностной неочевидности является индуктивно-криминологический подход, строящийся на основе анализа релевантных данных о взаимосвязи между параметрами правонарушения и обобщенными характеристиками лиц, совершивших подобные правонарушения.

Библиографическое описание: Ирхин Ю.Б. Дедуктивно-криминологический подход в психологическом моделировании личности предполагаемого преступника / Ю. Б. Ирхин // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 146-147. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/712/zbir-sydova-eksp.pdf (первичный источник: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2015/zbir-sydova-eksp.pdf).

Е. Шифрин в юмористической манере рассказывает о психографологическом исследовании, которое применяют некоторые работодатели при проведении отбора кандидатов при приеме на работу и ошибках, которые могут допускать специалисты занимающейся психографологией. Выступление Е. Шефрина. Монолог "Почерк" (автор С. Альтов) на Бенефис-2004 "Перепись населения". 26 марта 2004 года. ГЦКЗ "Россия". Режиссер С. Цветков.

В научной заметке приведены тезисы выступления на Первой установочной конференции Всеукраинской психодиагностической ассоциации в г. Киеве 16 сентября 2016 года Компанец Натальи, старшего научного сотрудника лаборатории интенсивной педагогической коррекции Института специальной педагогики АПН Украины на тему "Проблемы диагностики в юридической психологии и экспертизе на примере определения эмоционально-психологического состояния ребенка и привязанности к родителям". Юридическая психология изучает психические особенности людей и групп людей, которые являются субъектами правовой активности в рамках существующих процессов правового регулирования. Участие экспертов-психологов возможно по всем делам, содержанием которых являются межличностные отношения с целью: 1) выявление у дееспособного субъекта непатологических психических аномалий, препятствующих адекватному отражению действительности; 2) установление психологической совместимости супругов, возможности снятия эпизодических конфликтов; 3) установление психологической совместимости детей с каждым из двух родителей, усыновителей, опекунов; 4) определение возможностей конкретных лиц по обеспечению воспитания детей; 5) установление способностей свидетелей правильно воспринимать события, имеющие значение для дела, и давать о них правильные (адекватные) показания.

В научной заметке приведены тезисы выступления на Первой установочной конференции Всеукраинской психодиагностической ассоциации в г. Киеве 17 сентября 2016 года Дубовик Марии Александровны, преподавателя кафедры психологии и педагогики Киевского национального лингвистического университета на тему "Факторы, лежащие в основе умышленной фальсификации данных и установочного поведения испытуемых в психологическом тестировании". Известно, что психологические тесты чувствительны к фальсификациям и обману. Что касается факторов, угрожающих достоверности полученных данных, то их можно условно классифицировать в две группы: первая – умышленная (осознанная) фальсификация результатов, вторая – установочное поведение испытуемого (неосознаваемая тенденция отвечать на вопросы тестов определенным образом). Для контроля влияния данных явлений в психодиагностике были разработаны разные методы, прежде всего, шкалы достоверности.

Периодически в профессиональной среде специалистов (экспертов) психологов, полиграфологов возникают вопросы связанные с законностью проводимой ими как гласной, так и негласной видео или аудиофиксации самого хода экспертного исследования (экспертизы), результатов психодиагностической (предтестовой, послетестовой) беседы с подэкспертным. В статье изложены основания законности данных действий специалистов психологов (полиграфологов) с привязкой к действующему законодательству Украины.

Библиографическое описание: Назаров О.А. Правовые основания видео (аудио) фиксации порядка и результатов проведения экспертного исследования (экспертизы), в т.ч. с использованием полиграфа / О. А. Назаров.

Среди путей сбора доказательств сторонами уголовного производства, перечисленных в ст. 93 УПК Украины, есть и такие, которые предусматривают участие специалиста и требуют использования специальных знаний, а именно: истребования и получения выводов экспертов, проведения процессуальных действий, таких как обыск, осмотр, следственный эксперимент и тому подобное. По современной юридической доктриной специальные знания - это необщеизвестные знания, не имеющие массового распространения и которыми обладает ограниченный круг специалистов (специалист - общее понятие для обозначения лица, обладающего специальным знаниями), поэтому применение специальных знаний в ходе досудебного расследования базируется, прежде всего, на привлечении к процессу расследования специалиста и эксперта, то есть лиц, которые обладают такими специальными знаниями и навыками. Круг вопросов, которые решаются каждым из них в уголовном производстве, определяется их процессуальным статусом.

Библиографическое описание: Лукашкова І. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні: проблемні питання / І. Лукашкова // Незалежний аудитор. - 2014. - №10(33).

Полный текст статьи находится в электронном варианте интернет-сайта "Независимый научно-исследовательский экспертный союз" (язык оригинала - украинский) - http://nndes.org.ua/news/item/68.html

Междисциплинарный научный психологический журнал "Психологические исследования" публикует оригинальные статьи по различным отраслям психологии, судебно-психологической экспертизы и смежных наук. Адресован профессионалам. Первый номер опубликован в октябре 2008 года. Цели журнала: распространение научных психологических знаний, поддержка высоких стандартов научной публикации, содействие интеграции психологической науки в мировое информационное научное пространство. Специализация журнала по действующей номенклатуре специальностей научных работников соответствует специальности 19.00.00 – "Психологические науки". Доступ к номерам журнала является свободным посредством телекоммуникационной сети Интернет. Сайт журнала доступен по трем адресам: psystudy.ru , psystudy.com , психолисслед.рф. Бесплатный доступ к полным текстам статей – принципиальная позиция редакции. Официальные языки журнала: русский и английский. 

Полный текст статей находится в электронном варианте научного журнала "Психологические исследования" - http://www.psystudy.com

Портал психологических изданий "PsyJournals.ru" – база научных и научно-практических периодических изданий по широкому спектру актуальных проблем психологической науки, судебно-психологической экспертизы, практики и образования. Данная база в себя включает: более 60-ти периодических изданий 26 научных и научно-практических журналов, более 30 сборников статей и тезисов научных конференций, более 6500 статей, более чем 5000 авторов. Ядром портала являются электронные версии научных и научно-практических журналов Издательства ГБОУ ВПО МГППУ с полной архивной коллекцией статей за более чем 20 лет существования изданий. Основное содержание издания представляет собой оригинальные научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы по специальности 19.00.00 – "Психологические науки".

Полный текст статей находится в электронном варианте научного портала психологических изданий "PsyJournals.ru" - http://psyjournals.ru/topic/index.shtml

В статье рассматриваются вопросы, связанные с различными вариантами поведения несовершеннолетних потерпевших от сексуального насилия в юридически значимых ситуациях (предкриминальной, криминальной, посткриминальной). Представлены результаты эмпирического исследования (232 потерпевших), дана типология несовершеннолетних потерпевших по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Полный текст материала находится в электронном варианте междисциплинарного научного психологического журнала "Психологические исследования" - http://www.psystudy.com/2010n3-11/327-vaske11.html

При разрешении споров о порядке осуществления родительских прав родителями, проживающими раздельно, суд должен, наряду с другими обстоятельствами, учитывать привязанность ребенка к каждому из родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком. Статья посвящена клинико-психологическому анализу негативного отношения ребенка к одному из родителей в ситуации развода, сопровождающегося судебным спором о воспитании. При комплексном психолого-психиатрическом исследовании 76 детей выделены четыре группы: с негативным (40,8%), конфликтным (18,4%), позитивным (27,6%) и недифференцированным (13,2%) отношением к отдельно проживающему родителю. Показано, что негативное и конфликтное отношение к отдельно проживающему родителю чаще формируется у детей младшего школьного и подросткового возраста в семьях с высоким и максимальным уровнем конфликта. Выделены ведущие механизмы формирования негативного и конфликтного отношения: опыт негативного взаимодействия с родителем, психологическое индуцирование, вовлечение в родительский конфликт с фиксацией негативного отношения к одному из родителей – которые должны учитываться при решении вопроса о способности ребенка к принятию самостоятельного решения о месте проживания и о порядке общения с отдельно проживающим родителем.

Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Клинико-психологическая оценка негативного отношения ребенка к отдельно проживающему родителю в судебных спорах о воспитании. Режим доступа: http://www.psystudy.com/2011n2-16/453-haritonova-rusakovskaya16.html

В статье рассматриваются результаты проведенного экспериментально-психологического исследования обвиняемых с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, склонных к импульсивной агрессии. Показано, что в основе патохарактерологического симптомокомплекса лиц с пограничными психическими расстройствами (в основном, с расстройствами личности разного круга), склонных к импульсивно-агрессивным действиям, лежат особенности темперамента, связанные с изменениями таких компонентов функциональных систем, как афферентный синтез, формирование акцептора результатов действия и обратная афферентация. Сделан вывод, что регуляция криминального поведения у таких обвиняемых протекает в основном на диспозиционном уровне.

Полный текст статьи Сафуанов Ф.С., Киренская А.В., Ткаченко А.А., Телешева К.Ю., Корнилова С.В., Мямлин В.В. Патохарактерологические особенности лиц с психическими расстройствами, склонных к импульсивной агрессии. Режим доступа: http://www.psystudy.com/2013v6-n29/831-safuanov29.html