Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

25 листопада 2022 року на офіційній сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Фейсбук було опубліковано підготовлений адвокатом, членом Центру сімейного права Вищої школи адвокатури НААУ Лілією Єрмоленко аналіз практики застосування судових психологічних експертиз у справах щодо визначення місця проживання дитини. Авторка у зібраних матеріалах відповідає на питання: Яка актуальна практика застосування судових психологічних експертиз у справах щодо визначення місця проживання дитини? Чи є судово-психологічна експертиза у справах про визначення місця проживання дитини у сучасному судовому процесі дуже популярною? Які можливості та особливості її призначення?

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Олег Анатолійович, Назаров
кандидат психологічних наук, доцент, судовий експерт психолог, директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, м. Київ, Україна,
ID ORCID - 0000-0002-3427-1162,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Реферативна стаття. В статті розглянуті можливі науково-обгрунтовані шляхи обрахунку грошової компенсації за завдані моральні страждання мешканцям України в результаті озброєного військового нападу російської федерації.

Ключові слова: озброєний напад, РФ, моральна шкода, спеціальні знання, судова експертиза

Annotation. The article considers possible scientifically based ways of accounting for monetary compensation for the moral suffering caused to the inhabitants of Ukraine as a result of an armed military attack by the Russian Federation.

Keywords: armed attack, Russian Federation, moral damage, special knowledge, forensic examination

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Проблемні аспекти застосування спеціальних психологічних знань задля відшкодування моральної шкоди в Україні за наслідком військового озброєного нападу російської федерації / О.А. Назаров //  Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди : зб. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф. (за міжнар. участю) (Харків, 03.06.2022). — Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. — С. 96-102. - Режим доступу: https://cutt.ly/bKDkQgY Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/bKDkQgY

Реферативна стаття.  У роботі поглиблено розуміння ролі проведення судових психологічних експертиз та експертних психологічних досліджень, які проводить судовий експерт психолог на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Здійснено узагальнення та запропоновано нове розв’язання проблеми обмеженої осудності та обмеженої дієздатності; виявлено сутність досліджуваних феноменів, специфіку і психологічні закономірності їх функціонування в умовах психічної патології; розроблено психодіагностичні підходи, побудовано і верифіковано психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. Доведено можливість більш широкого використання психологічних знань при проведенні експертиз не тільки в кримінальному, але й у цивільному процесі. Доведено, що основою судово-психологічної експертизи є психодіагностична діяльність експерта. Психологічна оцінка, яку надає експерт-психолог судовий, розуміється як багатоетапний процес систематизованого накопичення інформації про індивідуума, при якому використовуються всі методики: об’єктивні, суб’єктивні і проектні. Поглиблено розуміння ролі проведення судових експертиз та експертних досліджень із залученням експерта-психолога судового на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Завдяки психодіагностичному підходу, доведено, що інтелектуальний та вольовий компоненти юридичного (психологічного) критерію обмеженої осудності та обмеженої дієздатності мають бути представлені більш структурованими та включати в себе ланку взаємопов’язаних ознак. Розроблено психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, які відповідають запитам експертної практики щодо обґрунтування юридичного критерію різних правових норм та демонструють поєднання факторів, значущих для формування експертного висновку.

Бібліографічний опис: Завязкіна Н.В. Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Завязкіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2019. - 569 с. : рис., табл. - Режим доступуhttps://cutt.ly/jRZoQjM Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/NRZoArg

Реферативна стаття. Сучасній психологічній науці притаманна надзвичайно висока диференціація. Сформувались цілі галузі психологічної науки – педагогічна, соціальна, юридична (у тому числі судова), клінічна психологія, геронтопсихологія, інженерна психологія і цілий ряд інших. Кожній такій галузі властивий свій окрий предмет, вироблені спеціальні методи дослідження. У той же час теоретичною та методологічною базою для всіх галузей психологічної науки є загальна психологія, розроблений нею категоріальний і понятійний апарат, загальні методи психологічного дослідження. Ця теза справедлива і щодо теорії психологічної експертизи. Постулати загальної психології важливі для побудови спеціальних методів психологічного дослідження. Увазі пропонуються цікаві та змістовні Методичні матеріали практичних занять із навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології».

Бібліографічний опис: Підчасов Є.В., Чепелєва Н.І. Методичні матеріали практичних занять із навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» обов’язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія) (для денної та заочної форми навчання). - Х.: ХНУВС, 2020 - 64 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/6msWUGz Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/5msWF2l 

Реферативна стаття. Даний вид судово-психологічної експертизи (СПЕ) можна віднести до найбільш складних і відповідальних, тому що експерти позбавлені можливості проведення очного експериментально-психологічного обстеження. Людини вже немає серед живих, але постає завдання відтворити її «психологічний портрет», «особливості» її особистості, стійкі мотиви поведінки, інтереси, ціннісні орієнтації, охарактеризувати емоційновольову сферу і можливості інтелекту, розглянути коло міжособистісних стосунків і способи вирішення конфліктів, що виникали.

Бібліографічний опис: Землянська, О. В. Особливості посмертної судово-психологічної експертизи / О. В. Землянська // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 233-238. - Режим доступу: https://cutt.ly/xnbMXnf Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/xnbMNJe 

Реферативна стаття. Розглянуто ряд статей кримінального законодавства, судовий розгляд по яких вимагає психологічного аналізу особливостей особистості і поведінки потерпілих, обвинувачуваних, свідків, з’являється необхідність проведення психологічних експертиз. Урахування психічних станів законодавчим шляхом було закріплено в ознаках ряду злочинів або в обставинах , що зм'якшують відповідальність.

Бібліографічний опис: Бандурка, О. М. Психологічний коментар до окремих статей нового Кримінального кодексу України / О. М. Бандурка, С. П. Бочарова, О. В. Землянська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 421-428. - Режим доступу: https://cutt.ly/qnbMUbK Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/DnbMPCD 

Реферативна стаття. В предлагаемом учебнике излагаются сущность и структура теоретических понятий юридической психологии, ее методы и основные этапы становления. В книге раскрываются закономерности психологии личности применительно к области правовой регуляции ее деятельности; психологические механизмы деятельности субъектов судопроизводства и правоприменительной системы. Анализируются закономерности формирования и проявления преступного поведения; психологические аспекты состояния личности потерпевшего; раскрываются цели и методы судебно-психологической экспертизы. Для преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических и педагогических вузов и факультетов, а также практических работников правоохранительных органов.

Бібліографічний опис: Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 596 с.. - Режим доступу: https://cutt.ly/knbMtb5 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/tnbMoZ8 

Реферативна стаття. У статті досліджуються законодавчі та практичні особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного  обвинуваченого) у кримінальному провадженні. Йдеться про необхідність законодавчого врегулювання  окремих положень, що стосуються порядку призначення експертиз такого виду з метою забезпечення прав та законних інтересів осіб з вадами психіки. Ключові слова: кримінальне провадження, судова психіатрична експертиза, слідчий, суд, підозрюваний, неповнолітній.

Бібліографічний опис: Керевич О.В. Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) / О. В. Керевич // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - С. 31-36. - Режим доступу: https://cutt.ly/Bnx3R5I Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/unx3PSV 

Розділ "Реферативні статті. Психологічна експертиза" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу з судово-психологічної екпертизи або експертно-психологічних досліджень в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців психологів, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових психологічних спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Реферативна стаття. Розглянуто психологічну та кримінально-процесуальну характеристики розслідування серійних сексуальних злочинів. Здійснено аналіз організаційних і тактичних прийомів слідчих (розшукових) дій, які використовують під час розслідування цього виду злочинів, у тому числі залучення судового експерта психолога (поліграфолога) та призначення судово-психологічної експертизи психологічного портрету ймовірного злочинця, із застосуванням поліграфа тощо. Ключові слова: сексуальні злочини; нетрадиційні методи; судово-психологічна експертиза; тактичний прийом.

Бібліографічний опис: Литвиненко І.В. Психологічна та кримінально-процесуальна характеристики розслідування серійних сексуальних злочинів [Текст]. - // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2014. - №4. - С. 161-171 - Режим доступу: https://cutt.ly/xnlNFFO Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/RnlNLVX 

Реферативна стаття. Наводиться реферативна інформація щодо наукових робіт в галузі судово-психологічної експертизи, які були видані в Україні за інформацією Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за період з 1999 по червень 2021 років.

Авторами робіт виступили: Алікіна Н.В., Лемик Р.Я., Єгорова Т.М., Єгоров В.В., Землянська О.В., Кошинець В.В., Коробицына М.Б., Петечел О.Ю., Ярош О.В., Луцький А.І., Єрмолаєва Т.В., Савка І.М., Чайка О.В., Черновський О.К., Лузанова Г.О., Шеховцова Л.І., Назаров О.А., Авраменко О.В., Гребенюк М.О., Коцюба А.І., Бочелюк В.Й., Труханов Г.Л., Костицький М.В., Христенко В.Є. та ін.

Реферативна стаття. Розглянуто види, завдання, підстави та межі компетенції судово-психологічної експертизи неповнолітніх. Встановлено, що об’єктом дослідження під час такої експертизи є психологічні прояви дитини, що не виходять за межі норми, не викликають сумніву в її психічному здоров’ї, а отже, осудності. Доведено, що результати здійснення судово-психологічної експертизи суд повинен ураховувати під час визначення ступеня пом’якшення покарання.

Бібліографічний опис: Ємець Ю.І. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх у кримінальному провадженні: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. І. Ємець // Юридична психологія. - 2015. - № 2. - С. 214-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2015_2_21 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Wnlufdm 

Реферативна стаття. Метою написання статті є висвітлення однієї з найактуальніших проблем психології загалом і юридичної психології зокрема – проблеми психологічної характеристики емоційних станів особистості, що мають юридичне значення. Методологія. Провідним методом дослідження є теоретичний аналіз наукових джерел за цією темою. Наукова новизна. У статті визначено, що емоційні стани особистості набувають найважливішого значення в межах проведення судово-експертних досліджень. На підставі теоретичного аналізу визначено основні підходи до класифікації юридично релевантних емоційних станів. Встановлено важливість для юридичної психології таких емоційних станів, як афект, стрес, посттравматичний стресовий стан і фрустрація. Розмежовано поняття біологічного та психологічного стресу. Здійснено теоретичний аналіз посттравматичного стресового розладу як такого, що має юридичне значення. На підставі робіт знаних дослідників встановлено чинники, які ускладнюють перебіг посттравматичного стресового розладу, визначено критерії його діагностування. Проаналізовано поняття афективного стану. Здійснено порівняльну характеристику підготовчої стадії, стадії вибуху та завершальної стадії фізіологічного, кумулятивного, патологічного й аномального афекту (афекту в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння). Досліджено стан фрустрації. Визначено, що фрустрація має тісний зв’язок з агресією та може призводити до дезорганізації поведінки. З’ясовано основні варіанти поведінки особистості, яка перебуває в стані фрустрації. Висновки. Встановлено, що найбільш дослідженим юридично релевантним емоційним станом є стан афекту, причому інші юридично важливі емоційні стани, зокрема кризові стани, конфліктні стани, пристрасть, є недостатньо вивченими з позицій юридичної психології, що становить перспективу подальших досліджень.

Бібліографічний опис: Власенко С.Б. Психологічна характеристика юридично релевантних емоційних станів [Електронний ресурс] / С. Б. Власенко // Юридична психологія. - 2019. - № 1. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2019_1_5   Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Wnlufdm 

Реферативна стаття. Наводиться реферативна інформація щодо наукових робіт в галузі судово-психіатричної експертизи, які були видані в Україні за інформацією Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за період з 1999 по червень 2021 років.

Авторами робіт виступили: Первомайский В. Б., Спіріна І. Д., Жабокрицький С.В., Моховиков А.Н., Марчук А.І., Мельник В.І., Омелянович В. Ю., Левенець І.В., Рудник В.І., Дудка А.В., Пукач І.Б., Синєокий О.В., Цільмак О.М., Цепінь М. Й., Чуприков А.П., Ілейко В.Р.

Реферативна стаття. Висвітлено основні ознаки судово-психіатричної експертизи, описано порядок її призначення та проведення. Розглянуто права і обов'язки експерта, види судово-психіатричної експертизи, зокрема, амбулаторну, стаціонарну, комплексні, свідків і потерпілих, а також у судовому засіданні.

Бібліографічний опис: Мельник В.І. Організаційні і правові аспекти судово-психіатрічної експертизи у кримінальному процесі [Текст] : посіб. для судових психіатрів / В. І. Мельник, А. В. Мельник. - К. : Науковий світ, 2005. - 150 с.

Бібліографічний опис: Гончаренко В.Г. Судово-психологічна експертиза у кримінальному провадженні [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. Г. Гончаренко ; Акад. адвокатури України. - Київ : Прецедент, 2013. - 43 с.

Реферативна стаття. Вперше комплексно досліджено вікові, правові та психологічні аспекти делінквентної поведінки неповнолітніх. Проаналізовано суб'єктивні й об'єктивні чинники, що детермінують формування агресивної поведінки підлітків. Розкрито сутність і специфіку проведення судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачених у скоєнні агресивних злочинів. Здійснено професіографічний аналіз і побудовано модель (психограму) діяльності судового експерта-психолога. Розроблено комплекс психодіагностичних методів дослідження неповнолітніх обвинувачених. Показано роль експерта-психолога у процесі судового слідства у справах неповнолітніх обвинувачених і визначенні міри їх покарання. Удосконалено психологічні уявлення про судово-психологічну експертизу підлітків, що скоїли агресивні злочини, розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективності її проведення.

Бібліографічний опис: Ярош О.В. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх обвинувачуваних за агресивні злочини [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Ярош Олег Володимирович ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2008. - 20 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/Dnlg9Yo Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Anlg89h