Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 432

Реферативна стаття. Наводиться реферативна інформація щодо наукових робіт в галузі судово-психіатричної експертизи, які були видані в Україні за інформацією Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за період з 1999 по червень 2021 років.

Авторами робіт виступили: Первомайский В. Б., Спіріна І. Д., Жабокрицький С.В., Моховиков А.Н., Марчук А.І., Мельник В.І., Омелянович В. Ю., Левенець І.В., Рудник В.І., Дудка А.В., Пукач І.Б., Синєокий О.В., Цільмак О.М., Цепінь М. Й., Чуприков А.П., Ілейко В.Р.

Бібліографічний та реферативний опис наукових робіт:

1. Первомайский В. Б. Невменяемость / В. Б. Первомайский. - К., 2000. - 320 c. - Библиогр.: 368 назв. - рус.

Реферативна стаття. З позиції системного підходу досліджено сучасний стан проблеми неосудності, висвітлено її слабкі сторони та негативні наслідки застосування чинної парадигми неосудності. На підставі узагальнення теорії та експертної практики визначення неосудності та пов'язаних з нею питань запропоновано рішення щодо подолання існуючих колізій та підпорядкування діяльності психіатра-експерта основним принципам судово-психіатричної експертизи.

2. Спіріна І.Д. Судово-психіатрична експертиза : Навч. посіб. / І. Д. Спіріна; Дніпропетр. юрид. ін-т. - Д. : Арт-Прес, 1999. - 144 c. - Бібліогр.: с. 140-141. - укp.

Реферативна стаття. На підставі сучасних наукових даних розглянуто предмет і завдання судової психіатрії, проаналізовано види судово-психіатричної експертизи, провадження її у кримінальному та цивільному процесах, особливості цього провадження стосовно обвинувачених, потерпілих, свідків та засуджених осіб. Викладено питання профілактики суспільно небезпечних дій, проблеми осудності й неосудності, дієздатності та недієздатності. Висвітлено головні аспекти судово-психіатричної експертизи відповідно до положень Кодексу про шлюб та сім'ю України.

3. Спіріна І.Д. Судово-психіатрична експертиза : Навч. посіб. / І. Д. Спіріна; Дніпропетр. юрид. ін-т. - 2-ге вид., переробл. та доп. - Д., 2000. - 145 c. - Бібліогр.: с. 142-143. - укp.

Реферативна стаття. Подано опис видів судово-психіатричної експертизи, впровадження її у кримінальному та цивільному процесах. Висвітлено особливості даного впровадження відносно обвинувачених, потерпілих, свідків і засуджених осіб. Викладено головні аспекти судово-психіатричної експертизи відповідно до положень Кодексу про шлюб та сім'ю України.

4. Жабокрицький С.В. Судова психіатрія : Навч. посіб. / С. В. Жабокрицький, А. П. Чуприков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2004. - 176 c. - Бібліогр.: с. 169-170. - укp.

Реферативна стаття. Висвітлено організаційно-правові та науково-практичні засади судової психіатрії, зокрема, предмет, завдання, підстави призначення судово-психічної експертизи, права та обов'язки судово-психіатричного експерта. Запропоновано методику експертної оцінки різних психічних станів, що виникають у підозрюваних, обвинувачених, свідків і потерпілих. Наведено приклади симуляції та дисимуляції психічних розладів, розглянуто проблеми експертизи неповнолітніх і питання пенітенціарної психіатрії.

5. История развития понятия невменяемости : Учеб.-метод. пособ. для студ. спец. "Правоведение" и постдиплом. подготовки врачей-психиатров / сост.: М. П. Беро, Л. М. Беро. - Донецк : УкрНТЭК, 2001. - 80 c. - Библиогр.: с. 79 - рус.

Реферативна стаття. Проведен исторический анализ понятия невменяемости в отечественной и зарубежной психиатрии и юриспруденции. Рассмотрены критерии вменяемости и судебно-психиатрической экспертизы в Англии и США, описан порядок ее производства. Освещены вопросы вменяемости и судебно-психиатрической экспертизы в Российской империи.

6. Первомайский В. Б. Судебно-психиатрическая экспертиза: статьи (1989 - 1999) / В. Б. Первомайский. - К. : Сфера, 2001. - 184 c. - рус.

Реферативна стаття. Освещены актуальные проблемы судебной психиатрии. Проанализированы критерии невменяемости и пределы компетенции психиатра-эксперта. Исследована проблема классификации психических расстройств. Описана методология научных исследований в судебной психиатрии. Рассмотрены теоретические и практические вопросы развития и совершенствования судебно-психиатрической экспертизы в Украине.

7. Моховиков А.Н. Судебная психиатрия : Учеб. пособие / А. Н. Моховиков. - 2-е изд., испр. и доп. - О. : Юрид. л-ра, 2002. - 174 c. - Библиогр.: с. 108-109 - рус.

Реферативна стаття. Рассмотрены правовые и организационные вопросы судебной психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы. Охарактеризованы основные формы психических заболеваний: шизофрению, маниакально-депрессивный психоз, психозы позднего возраста, алкогольные психозы, токсикоманию, олигофрению, эпилепсию, а также психические расстройства при инфекционных заболеваниях, травматических поражениях и сосудистых заболеваниях головного мозга. Освещены юридические аспекты общей психиатрической практики.

8. Марчук А.І. Судова психіатрія : Навч. посіб. / А. І. Марчук; Нац. акад. внутр. справ України. - К. : Атіка, 2004. - 239 c. - Бібліогр.: с. 236-237. - укp.

Реферативна стаття. На підставі сучасних наукових даних розглянуто предмет і завдання судової психіатрії. Висвітлено питання правового положення та організаційних засад судово-психіатричної експертизи, розкрито засади загальної психопатології. Проаналізовано особливості клінічних проявів окремих форм психічних захворювань, запропоновано методику їх судово-психіатричної оцінки.

9. Мельник В.І. Організаційні і правові аспекти судово-психіатрічної експертизи у кримінальному процесі : Посіб. для суд. психіатрів / В. І. Мельник, А. В. Мельник. - К. : Наук. світ, 2005. - 152 c. - Бібліогр.: 81 назв. - укp.

Реферативна стаття. Висвітлено основні ознаки судово-психіатричної експертизи, описано порядок її призначення та проведення. Розглянуто права і обов'язки експерта, види судово-психіатричної експертизи, зокрема, амбулаторну, стаціонарну, комплексні, свідків і потерпілих, а також у судовому засіданні.

10. Омелянович В.Ю. Основи судової психіатрії : Навч. посіб. / В. Ю. Омелянович; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Донецьк : Норд-Пресс, 2006. - 205 c. - Бібліогр.: с. 204-205. - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто теоретичні та практичні питання загальної та судової психіатрії. Викладено юридичні засади та визначено основні завдання судово-психіатричної експертизи, встановлено підстави щодо її проведення. Розкрито зміст понять осудності та неосудності, дієздатності та недієздатності. Показано суспільну небезпеку хворих на розлади психіки та поведінки. Визначено симптоми психопатологічних станів, захворювань і розладів, наведено дані сучасної психопатологічної симптоматології, синдромології та психіатричної нозології. Висвітлено питання симуляції, дисимуляції й агравації психічних розладів, охарактеризовано їх форми та запропоновано методи виявлення. Розглянуто етіологію й епідеміологію основних психічних захворювань (шизофренії, маніакально-депресивного психозу, епілепсії, олігофренії, різних видів психопатії та статеві перверзії), а також розладів психіки, що виникли внаслідок черепно-мозкових травм, сифілісу нервової системи та хронічного алкоголізму.

11. Первомайский В.Б. Судебно-психиатрическая экспертиза: от теории к практике : Сб. ст. / В. Б. Первомайский, В. Р. Илейко. - К. : КИТ, 2006. - 394 c. - рус.

Реферативна стаття. Освещены вопросы судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе. Рассмотрена проблема устранения законадательних противоречий в регламентации назначения данной экспертизы при решении вопросов невменяемости и применения принудительных мер медицинского характера. Представлены современные подходы к решению вопроса ограниченной вменяемости. Описаны организационные и научные проблемы судебно-психиатрической експертизы в гражданском процессе. Проанализированы понятия дееспособности, недееспособности, ограниченной дееспособности. Изложены методологические и методические принципы проведения и задачи посмертной судебно-психиатрической экспертизы, в частности, представлена методика оценки показаний свидетелей.

12. Мельник В.И. Судебно-психиатрические аспекты: клиника, судебно-психиатрическая оценка, профилактика : Моногр. / В. И. Мельник. - К. : Наук. світ, 2005. - 346 c. - рус.

Реферативна стаття. Освещены клинические аспекты эпилепсии, рассмотрены вопросы её судебно-психиатрической экспертизы, профилактики общественно опасных действий психических больных. Представлен метод судебно-психиатрического анализа генезиса криминальных действий в судебной психиатрии. Приведена судебно-психиатрическая оценка психических нарушений на начальных этапах эпилепсии. Определены основные подходы к организации проведения принудительного лечения больных, совершивших общественно опасные и криминальные действия.

13. Левенець І.В. Судова психіатрія : Навч. посіб. / І. В. Левенець; Терноп. акад. нар. госп-ва. Юрид. ін-т. - Т. : Екон. думка, 2005. - 327 c. - Бібліогр.: 68 назв. - укp.

Реферативна стаття. Викладено основи судової психіатрії, загальної психопатології, описано окремі форми психічних захворювань та наведено їх експертну судово-психіатричну оцінку. Висвітлено завдання судової психіатрії, організаційно-процесуальні основи судово-психіатричної експертизи в Україні, питання осудності обвинувачених під час зазначеної експертизи. Розкрито структуру та функції центральної нервової системи людини.

14. Мельник В.И. Эпилепсия в судебно-психиатрической клинике : Моногр. / В. И. Мельник. - К. : Наук. світ, 2005. - 299 c. - Библиогр.: с. 283-296 - рус.

Реферативна стаття. Приведены клинико-психопатологические, социально-демографические и социально-личностные характеристики больных эпилепсией, совершивших криминальные действия. Представлен метод судебно-психиатрического анализа генезиса указанных действий, освещена их структура, определены криминогенные факторы. Изложена судебно-психиатрическая оценка психических нарушений у больных эпилепсией, рассмотрены вопросы профилактики их криминальных действий.

15. Рудник В.І. Судова психіатрія : навч. посіб. / В. І. Рудник. - К. : НАУ-друк, 2009. - 247 c. - Бібліогр.: с. 243-245. - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто поняття, предмет, завдання, історію становлення та розвитку судової психіатрії. Висвітлено правові, процесуальні, організаційні засади судово-психіатричної експертизи. Увагу приділено особливостям судово-психіатричної експертизи обвинувачених, свідків, потерпілих, засуджених. Надано інформацію про хронічні психічні захворювання, симптоми психічних розладів, алкогольні психози, психопатію.

16. Дудка А.В. Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними або психічними вадами : монографія / А. В. Дудка. - Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2011. - 231 c. - Бібліогр.: с. 213-230. - укp.

Реферативна стаття. Досліджено проблему особливостей проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними або психічними вадами. На підставі аналізу нових досягнень кримінально-правової науки висунуто й обгрунтовано положення, нові у концептуальному плані та важливі для криміналістичної науки та слідчої практики. Запропоновано визначення фізичних і психічних вад обвинувачених як основних понять, використовуваних в КПК України. Визначено джерела інформації, що характеризують особу з фізичними або психічними вадами, яка скоїла злочин. Здійснено класифікацію ознак фізичних і психічних вад у підозрюваного, обвинуваченого. З'ясовано, що знання про прояви психічних вад дозволяють слідчому своєчасно висунути обгрунтовану версію про психічну неповноцінність підозрюваного, обвинуваченого та про наявність психічних відхилень у невстановленого злочинця, що істотно звужує коло осіб, що перевіряються на причетність до скоєного злочину. Обгрунтовано, що важливе значення у встановленні вад психіки мають результати судово-психіатричної, судово-психологічної чи комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.

17. Пукач І.Б. Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. Б. Пукач; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 16 c. - укp.

Реферативна стаття. Досліджено теоретичні та практичні проблеми, пов'язані процесуальним порядком провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб. Досліджено кримінально-правовий інститут осудності; теорію та практику досудового та судового проваджень у справах щодо злочинів обмежено осудних осіб, а саме у стадіях порушення кримінальної справи, досудового розслідування, також у суді першої інстанції та під час провадження з перевірки судових рішень.

18. Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Вступ до криміноперверсології : монографія / О. В. Синєокий. - Х. : Право, 2009. - 752 c. - Бібліогр.: с. 654-749. - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто системні психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Наведено історико-правову характеристику нормативних засад криміноперверсології. Визначено види сексуальних злочинів, структуровано типологію сексуальних злочинців, проаналізовано кількісно-якісні показники сексуальної злочинності. Розкрито механізми сексуальної агресії, з'ясовано роль віктимізаційних факторів у процесі формування мотивації сексуальних аномалій. Розглянуто питання побудови комплексної моделі криміноперверсологічного моніторингу. Наведено рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів із протидії транснаціональній сексуальній злочинності.

19. Судово-психіатрична експертиза : навч. посіб. / уклад.: О. М. Цільмак; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Букаєв В.В., 2014. - 103 c. - укp.

Реферативна стаття. Висвітлено організаційно-процесуальні основи судової та судово-психіатричної експертизи. Розкрито сутність поняття правоздатності, дієздатності та обмеженої дієздатності. Наведено порядок призначення судово-психіатричної експертизи. Охарактеризовано цивільно-процесуальні справи, які потребують залучення судового експерта. Подано інформацію про підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Розглянуто типи суспільної небезпечності особи.

20. Синєокий О. В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології : монографія / О. В. Синєокий; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя, 2008. - 334 c. - Бібліогр.: с. 302-326. - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто системні психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Наведено історико-правову характеристику нормативних засад щодо запобігання сексуальним злочинам. Визначено види та розкрито психологічні механізми даних злочинів. Структуровано типологію сексуальних злочинців. Проаналізовано кількісно-якісні показники сексуальної злочинності. Висвітлено роль віктимізаційних факторів у процесі формування мотивації сексуальних аномалій. Наведено рекомендації щодо побудови комплексної моделі моніторингу сексуальної агресії.

21. Синєокий О. В. Мотивація девіантних форм поведінки особи, що призводить до сексуальних злочинів : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Синєокий; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2006. - 20 c. - укp.

Реферативна стаття. Досліджено процес формування та динаміку мотивації девіантної сексуально-насильницької поведінки. Проаналізовано основні різновиди девіантних форм статевої поведінки, що призводять до скоєння сексуальних злочинів. Визначено особливості мотиваційної сфери та систематизовано типологію сексуальних злочинів. Проаналізовано причини виникнення відхилень від стереотипу статеворольової поведінки, що призводять до сексуальних злочинів різних видів. Розглянуто детермінанти сексуального насильства, окрему увагу приділено вивченню віктимізаційних факторів. Обгрунтовано напрямки прогнозування щодо варіабельності проявів сексуального насильства з метою концептуальної розробки та впровадження адекватних заходів протидії.

22. Цепінь М.Й. Обмежена осудність осіб із психопатичними розладами: юридико-психологічна характеристика : автореф. дис... канд. юрид. наук / М. Й. Цепінь; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2007. - 17 c. - укp.

Реферативна стаття. Досліджено проблеми застосування ст. 20 Кримінального кодексу (КК) України стосовно психопатичних злочинців. Висвітлено основні аспекти комплексного підходу до вивчення правозастосовчої практики визначення обмеженої осудності стосовно злочинців з психічними аномаліями. Проведено порівняльний аналіз історичного досвіду застосування у зарубіжних кримінальних законодавствах та в Україні категорії обмеженої (зменшеної) осудності. Охарактеризовано ступінь розробленості категорії такої осудності у сучасному кримінальному праві. Визначено стан реалізації зазначеної категорії у вітчизняній практиці. Надано кримінально-психологічну характеристику соціально небезпечних форм поведінки, зумовлених психопатичними аномаліями, як підстави для визнання обмеженої осудності. Розглянуто особливості проведення комплексних судових психолого-психіатричних експертиз психопатизованих злочинців у разі визначення підстав визнання обмеженої осудності. Запропоновано організаційні підходи до профілактики та ресоціалізації обмежено осудних засуджених з психічними аномаліями у пенітенціарній системі. - Режим доступу: https://cutt.ly/Onlt5GA Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/unlyadK  

23. Чуприков А.П. Нормальна та кримінальна сексологія : підручник / А. П. Чуприков, Б. М. Цуприк; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2011. - 251 c. - Бібліогр.: 33 назв - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто фізіологічні основи сексуальності, особливості психосексуального розвитку людини, проблеми норми та патології в сексології. Розкрито питання контрацепції та профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом. Увагу приділено теоретичним засадам кримінальної сексології. Охарактеризовано аномалії статевої поведінки та сексуальних злочинів. Проаналізовано біологічні, соціокультурні, психологічні механізми розвитку аномальної сексуальності та її роль у кримінальних діяннях. Описано причини та мотиви, що спонукають до скоєння згвалтувань, сексуальних вбивств, статевих злочинів проти дітей. Розглянуто особливості сексуальних злочинів психічно хворих осіб. Визначено фактори, які сприяють зниженню рівня сексуальних правопорушень, а також напрями профілактики таких злочинів.

24. Ілейко В.Р. Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі (питання теорії і практики) : Автореф. дис... д-ра мед. наук : 14.01.16 / В. Р. Ілейко; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. - К., 2005. - 32 c. - укp.

Реферативна стаття. Вперше у вітчизняній судовій психіатрії проведено дослідження статей і положень цивільного та процесуального кодексів, що регламентують визначення юридичної дії недійсною у зв'язку з психічним станом особи. Розроблено теоретині підходи та механізми практичної реалізації застосування категорії обмеженої дієздатності щодо осіб з психічними розладами. Обгрунтовано пропозиції щодо змін у цивільному законодавстві. Вперше у вітчизняній судовій психіатрії проведено всебічне дослідження посмертної судово-психіатричної експертизи як однієї з найбільш складних і відповідальних. З урахуванням сучасних вимог розглянуто предмет, завдання, специфічні особливості та відмінності даного виду експертизи. Проаналізовано практику призначення та виконання посмертної судово-психіатричної експертизи, складання її акта, методи обгрунтування експертних і діагностичних висновків. Визначено недоліки, труднощі та типові помилки у даній сфері. Вперше для удосконалення судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі та оформлення одержаних результатів відповідно до сучасних наукових вимог запропоновано нові методичні підходи щодо оцінки об'єктів і складання акта посмертної судово-психіатричної експертизи. Апробовано новий експертний метод, використання якого у поєднанні з клініко-психопатологічним забезпечує якість і доказовість експертних висновків. Обгрунтовано нові напрямки розвитку судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі в Україні та за її межами. - Режим доступу: https://cutt.ly/Jnlyjof Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом:https://cutt.ly/onlyv64  

Нагадуєм, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia 

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, судовим експертом, кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем.