Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 736

Реферативна стаття. Наводиться реферативна інформація щодо наукових робіт в галузі судово-психологічної експертизи, які були видані в Україні за інформацією Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за період з 1999 по червень 2021 років.

Авторами робіт виступили: Алікіна Н.В., Лемик Р.Я., Єгорова Т.М., Єгоров В.В., Землянська О.В., Кошинець В.В., Коробицына М.Б., Петечел О.Ю., Ярош О.В., Луцький А.І., Єрмолаєва Т.В., Савка І.М., Чайка О.В., Черновський О.К., Лузанова Г.О., Шеховцова Л.І., Назаров О.А., Авраменко О.В., Гребенюк М.О., Коцюба А.І., Бочелюк В.Й., Труханов Г.Л., Костицький М.В., Христенко В.Є. та ін.

Бібліографічний та реферативний опис наукових робіт:

1. Алікіна Н.В. Психологічна експертиза в слідчій практиці / Н.В.Алікіна, П.Д.Біленчук, М.А.Зубань, А.В.Ромашко: навч. посіб. - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1993. - 54 с.

2. Лемик Р.Я. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Р. Я. Лемик; Нац. акад. внутр. справ України. - К., 2004. - 17 c. - укp.

Реферативна стаття. Досліджено процесуально-правову природу застосування спеціальних психологічних знань у структурі цивільного процесу. Уточнено поняття судово-психологічної експертизи, її види і характерні ознаки. Встановлено порядок призначення та проведення даного виду експертного дослідження. Запропоновано власну дефініцію понять "судова експертиза" та "судово-психологічна експертиза". Проаналізовано межі та компетенцію її проведення в різних категоріях цивільних справ, а саме: про визнання недійсними правочинів суб'єктів з вадами волі; у галузі шлюбно-сімейних правовідносин; про компенсацію моральної шкоди; з питань зобов'язальних правовідносин. Визначено предмет, метод, принципи та ознаки досліджуваної експертизи. Наведено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення призначення та проведення судово-психологічних експертиз у цивільному судочинстві.

3. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза суїцидів : методичні рекомендації / Т. М. Єгорова, В. В. Єгоров. - Полтава: ПВ ХНДІСЕ, 2012. - 87 с.

Реферативна стаття. У методичних рекомендаціях розглянуто правові, науковометодичні аспекти суїцидології та практику проведення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи за фактом суїциду. Розроблено методику проведення комплексної судової психологопсихіатричної експертизи за фактом суїциду на підставі загальних положень концепції суїцидального континууму. Методичні рекомендації розраховані на судових експертів, співробітників правоохоронних органів, суддів та інших спеціалістів, які займаються питаннями судово-експертних досліджень за фактами суїцидів. - Режим доступу: https://cutt.ly/Ynl84qn Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/unl4qDq 

4. Землянська О.В. Особистість та методи її дослідження при проведенні судово-психологічної експертизи : монографія / О. В. Землянська. - Х., 2007. - 243 c. - Бібліогр.: с. 223-241. - укp.

Реферативна стаття. Проаналізовано найбільш відомі вітчизняні та зарубіжні теорії особистості, охарактеризовано природничо-науковий, культурно-гуманістичний напрямки її розвитку, а також механізм рефлексології, розглянуто наукові концепції особистісного становлення С.Рубінштейна, Г.Костюка, С.Максименка, С.Бочарова, З.Фрейда, А.Адлера, К.Юнга, Е.Фромма. Висвітлено методологічні засади й основні завдання сучасної юридичної психології. Розкрито сутність категорій свідомості, правосвідомості, особистості, діяльності, деструктивної поведінки та спілкування. Розглянуто напрямки дослідження особистості в кримінології та юридичній психології. Визначено умови призначення та структуру судово-психологічної експертизи, охарактеризовано її види й обгрунтовано вимоги щодо компетентності експерта-психолога. Встановлено особливості застосування в експертній практиці таких методів дослідження, як спостереження, експеримент, опитування, тестування, соціометрія, психологічний аналіз, контент-аналіз, а також біографічної методики.

5. Кошинець В.В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі: теоретичні засади та практичні проблеми : навч. посіб. / В. В. Кошинець, В. Я. Марчак. - Чернівці : Рута, 2007. - 215 c. - Бібліогр.: с. 184-215. - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто теоретичні та методологічні засади використання спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на практичному застосуванні психолого-юридичних знань у діяльності юристів. Наведено інформацію про види судово-психологічних експертиз, підстави для їх призначення. Висвітлено процесуальні повноваження слідчого, судді, експерта-, спеціаліста- та консультанта-психолога під час проведення судово-слідчих дій і психологічної експертизи, а також підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, до яких використовуються спеціальні психологічні знання.

6. Коробицына М.Б. Введение в судебно-психологическую экспертизу : учеб.-метод. пособие / М. Б. Коробицына, А. Н. Сагайдак; Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. - О. : Астропринт, 2007. - 72 c. - Библиогр.: с. 66-68 - рус.

Реферативна стаття. Рассмотрены вопросы судебно-психологической экспертизы (СПЭ), в частности, проблемы применения психологии в судебной экспертизе. Описаны комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы. Освещены особенности СПЭ личностных аномалий, эмоциональных состояний, а также несовершеннолетних. Охарактеризованы методологические принципы СПЭ, проанализирована структура психодиагностической деятельности эксперта-психолога. Определены основные задачи экспериментально-психологического исследования в психиатрической клинике.

7. Коробицына М.Б. Психологическое исследование в структуре судебной экспертизы : учеб. пособие / М. Б. Коробицына; Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова. - О. : Астропринт, 2008. - 68 c. - Библиогр.: с. 64-66 - рус.

Реферативна стаття. Рассмотрены назначение, организация и особенности проведения экспериментально-психологического исследования в структуре судебной экспертизы. Уделено внимание видам экспертиз, правам и обязанностям эксперта-психолога, особенностям судебно-психологической экспертизы эмоциональных состояний и личностных аномалий.

8. Петечел О.Ю. Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування : автореф. дис... канд. юрид. наук : 19.00.06 / О. Ю. Петечел; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2009. - 19 c. - укp.

Реферативна стаття. Комплексно вивчено теоретичні та практичні проблеми використання спеціальних психологічних знань під час розслідування злочинів щодо неповнолітніх учасників. Розглянуто питання щодо психологічних особливостей неповнолітніх, причини їх девіантної поведінки. Досліджено питання психологічної характеристики особи неповнолітнього, встановлення психологічного контакту з такими учасниками досудового слідства, види психологічного впливу й обмеження використання методів цього впливу на неповнолітніх, використання психологічних знань під час проведення слідчих дій за їх участі. Наведено науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства. - Режим доступу: https://cutt.ly/qnlgCN4 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом:https://cutt.ly/OnlgMsF  

9. Ярош О.В. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх обвинувачуваних за агресивні злочини : автореф. дис... канд. психол. наук / О. В. Ярош; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 20 c. - укp.

Реферативна стаття. Вперше комплексно досліджено вікові, правові та психологічні аспекти делінквентної поведінки неповнолітніх. Проаналізовано суб'єктивні й об'єктивні чинники, що детермінують формування агресивної поведінки підлітків. Розкрито сутність і специфіку проведення судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачених у скоєнні агресивних злочинів. Здійснено професіографічний аналіз і побудовано модель (психограму) діяльності судового експерта-психолога. Розроблено комплекс психодіагностичних методів дослідження неповнолітніх обвинувачених. Показано роль експерта-психолога у процесі судового слідства у справах неповнолітніх обвинувачених і визначенні міри їх покарання. Удосконалено психологічні уявлення про судово-психологічну експертизу підлітків, що скоїли агресивні злочини, розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективності її проведення. - Режим доступу: https://cutt.ly/Dnlg9Yo Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Anlg89h 

10. Луцький А.І. Використання спеціальних психологічних знань при розгляді кримінальних справ у суді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / А. І. Луцький; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010. - 18 c. - укp.

Реферативна стаття. Проведено історичний екскурс і визначено основні етапи застосування спеціальних психологічних знань у кримінальному судочинстві. Проаналізовано нормативно-правове регулювання щодо застосування спеціальних знань, в тому числі - психологічних, в кримінальному процесі України (1918 - 2008 рр.). Визначено основні тенденції слідчо-судової практики щодо призначення, проведення й оцінки висновків судово-психологічної експертизи в судах першої інстанції. Запропоновоно концепцію щодо можливостей використання спеціального психологічного знання у формі залучення у кримінальне судочинство спеціаліста-психолога та психолога-консультанта, проаналізовано межі їх компетенції. Висвітлено організаційно-процесуальні питання їх залучення у процес, показано напрямки можливої оцінки судом, прокурором і адвокатом інформації, одержаної від цих осіб.

11. Єрмолаєва Т.В. Дослідження особистості в судово-психологічній експертизі : навч. посіб. / Т. В. Єрмолаєва; Дніпропетр. ун-т економіки та права. - Д., 2009. - 136 c. - укp.

Реферативна стаття. Розкрито основні юридичні та психологічні положення щодо судово-психологічної експертизи (СПЕ), особливості її нормативного регулювання й організацію проведення, структуру психодіагностичної діяльності експерта-психолога й етапи планування психодіагностичного дослідження. Проаналізовано юридичне значення призначення еспертизи індивідуально-психологічних особливостей особистості, причини та механізми формування афективного стану, визначено основні фази фізіологічного афекту й основні складові СПЕ емоційних станів.

12. Землянська О.В. Особистість як суб'єкт правосвідомості та об'єкт судово-психологічної експертизи : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / О. В. Землянська; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 34 c. - укp.

Реферативна стаття. Висвітлено проблеми використання спеціальних психологічних знань під час проведення судово-психологічних експертиз у процесі карного та цивільного судочинства з урахуванням змін, що відбулися в концепції та змісті карного законодавства України. Показано, що об'єктом судово-психологічної експертизи повинний бути полісистемний комплекс, що включає в себе обвинувачуваного, потерпілого, свідків, а предметом - особистість підекспертного, "психологічний портрет" якого важливий для встановлення об'єктивної істини в карному та цивільному процесі. Особистість розглянута як суб'єкт правосвідомості, рівень розвитку якої забезпечує різноспрямовану правову поведінку: правослухняну або протиправну. Розроблено методологію системногно підходу щодо судово-психологічної експертизи. Висвітлено тенденції та перспективи розвитку судово-психологічної експертизи як особливої галузі юридичної психології. Режим доступу: https://cutt.ly/Cnlhe8B Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/7nlhylh 

13. Савка І.М. Установка як чинник кумулятивного фізіологічного афекту у судово-експертному дослідженні : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / І. М. Савка; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2010. - 18 c. - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто психологічна й юридична характеристики установки як чинника кумулятивного фізіологічного афекту у судово-експертному дослідженні. Надано загально-психологічний опис кумулятивного фізіологічного афекту. Проведено порівняльний аналіз кримінально-правового трактування фізіологічного афекту та сильного душевного хвилювання в світовому та вітчизняному законодавстві. Визначено місце психологічної установки в структурі кумулятивного афекту. Встановлено поведінкові установки, що детермінують індивідуальні особливості перебігу фізіологічного афекту. Запропоновано психодіагностичний інструментарій для встановлення особливостей установки під час проведення судово-психологічної експертизи щодо наявності в обвинуваченого (підсудного) кумулятивного фізіологічного афекту. Подано пропозиції щодо організаційно-методичного забезпечення судово-експертного встановлення кумулятивного афекту.

14. Чайка О.В. Юридико-психологічна характеристика злочинів, пов'язаних із ненаданням допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для житті стані : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / О. В. Чайка; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010. - 20 c. - укp.

Реферативна стаття. Розглянуто юридико-психологічну характеристику злочинів, пов'язаних із ненаданням допомоги, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Визначено юридико-психологічні складові об'єкта й об'єктивної сторони злочинного ненадання допомоги. Надано порівняльну характеристику кримінальних законодавств світу стосовно злочинів, пов'язаних із ненаданням допомоги. Висвітлено психологічну природу злочинної бездіяльності в діяннях із ненадання допомоги. З'ясовано психологічну природу системи детермінант і механізмів злочинного ненадання допомоги. - Режим доступуhttps://cutt.ly/3nx9OEg Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/cnx9Ksq 

15. Черновський О.К. Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної судової психології : монографія / О. К. Черновський. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 351 c. - Бібліогр.: с. 304-351 - укp.

Реферативна стаття. Досліджено концептуальні засади судової психології та суддівської діяльності. Розглянуто організаційно-психологічні аспекти взаємодії судді з суб'єктами кримінального провадження. Здійснено функціонально-психологічний аналіз інформаційно-пошукових дій суб'єктів кримінального провадження. Охарактеризовано особливості комунікативних дій цих суб'єктів. Приділено увагу проблемним аспектам процесуальних дій у кримінальному провадженні. З'ясовано напрями підвищення ефективності психологічного забезпечення суддівської діяльності.

16. Лузанова Г.О. Юридико-психологічні засади призначення та проведення судово-психологічних експертиз у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Г. О. Лузанова; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 16 c. - укp.

Реферативна стаття. У результаті теоретичного аналізу й узагальнення проблеми використання спеціальних психологічних знань у кримінальному провадженні розроблено теоретичні засади та науково обгрунтовано практичні рекомендації щодо призначення та проведення судово-психологічних експертиз та експертних досліджень у кримінальному провадженні. Надано авторське визначення судово-психологічної експертизи, виокремлено її основні ознаки, види, компетенцію. Запропоновано методичні рекомендації та інструкцію щодо призначення та проведення судово-психологічних експертиз і експертних досліджень як допоміжного засобу, певного алгоритму дій для визначення правильної кваліфікації кримінального правопорушення та його суб'єктивної сторони.

17. Шеховцова Л.І. Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримінальним законодавством України : Автореф. дис... канд. юрид. наук / Л. І. Шеховцова; Акад. адвокатури України. - К., 2007. - 19 c. - укp.

Реферативна стаття. Проведено комплексне дослідження емоційного стану особи, яка вчинила злочин, за кримінальним законодавством України. Обгрунтовано актуальність і важливість для кримінально-правової науки розгляду питань емоційного стану особи та його значення для правозастосовчої діяльності. Охарактеризовано стан наукової розробки проблеми емоційного стану особи, яка вчинила злочин, у кримінально-правовій доктрині. Визначено місце емоційного стану особи у системі ознак суб'єктивної сторони складу злочину, обгрунтовано необхідність урахування особливостей емоційного стану особи у процесі кваліфікації злочинів. Розкрито сутність кожного виду емоційного стану особи. Досліджено вплив емоційного стану особи на норми та інститути Загальної частини кримінального права України. Проаналізовано вплив емоційного стану особи на кримінальну відповідальність за окремі види злочинів, що передбачені в Особливій частині Кримінального кодексу України. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавства України щодо врахування емоційного стану особи, яка вчинила злочин у процесі встановлення кримінальної відповідальності. - Режим доступуhttps://cutt.ly/MnlKKBb Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/knlKM4q 

18. Назаров О.А. Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вчинили насильницький злочин : автореф. дис... канд. психол. наук / О. А. Назаров; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2007. - 19 c. - укp.

Реферативна стаття. Вивчено гендерні особливості ціннісно-смислової сфери осіб, засуджених за вбивство, що пов'язані з процесом сприйняття обставин власного злочину. Досліджено гендерні особливості змісту свідомого та неусвідомленого емоційного сприйняття важливих соціальних понять особами, що вчинили насильницькі злочини. Виявлено специфічні переживання, характерні для жінок та чоловіків, що вчинили вбивство, в момент, одразу після та набагато пізніше скоєного злочину. Вивчено гендерні особливості суб'єктивної картини насильницького злочину у порівнянні з об'єктивними даними за матеріалами кримінальних справ. Доведено необхідність психокорекційної роботи, спрямованої на розвиток самосвідомості, пробудження каяття, боротьбу з негативними почуттями та реконструювання ціннісної сфери у напрямку соціальної адаптації з урахуванням гендерних смислових схем. Розроблено психокорекційну програму "Вибір", здійснено її апробацію та показано ефективність застосування у виховній роботі з засудженими особами, що визнали свою вину. Наведено психолого-педагогічні рекомендації щодо проведення психокорекційної роботи пенітенціарним психологом з вбивцями з урахуванням їх гендерних особливостей. - Режим доступуhttps://cutt.ly/TnlLq6x Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/XnlLoui

19. Авраменко О.В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис... канд. юрид. наук / О. В. Авраменко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2008. - 19 c. - укp.

Реферативна стаття. Здійснено теоретичне узагальнення та нове розв'язання наукової проблеми щодо суті та кримінально-правового значення стану сильного душевного хвилювання. Виділено кримінально-правовий і психологічний аспекти дослідженого поняття. Установлено їх зміст. Запропоновано визначення поняття стану сильного душевного хвилювання. Розмежовано значення цього стану як конструктивної ознаки складу злочину й обставини, що пом'якшують покарання, а також наведено перелік суспільно небезпечних діянь, за вчинення яких у такому стані повинна застосовуватись кримінальна відповідальність. Обгрунтовано положення, спрямовані на подальший розвиток кримінально-правової науки, підвищення якості нормативного регулювання кримінально-правових відносин, пов'язаних з вчиненням особою, яка перебувала у стані сильного душевного хвилювання кримінально-протиправних діянь і уточнення чинних Постанов Пленуму Верховного Суду України. - Режим доступу: https://cutt.ly/OnlLgf3  Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/VnlLbvF

20. Гребенюк М.О. Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю : автореф. дис... канд. юрид. наук : 19.00.06 / М. О. Гребенюк; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2009. - 16 c. - укp.

Реферативна стаття. Вперше надано порівняльну характеристику законодавства різних країн світу в частині обставин, що обтяжують покарання, та особливої жорстокості. Надано загальний психологічний портрет насильницького злочинця, який вчинив злочин із особливою жорстокістю. Розроблено тактико-психологічну методику розслідування злочинів даної категорії з розподілом слідчих ситуацій на сприятливі та несприятливі залежно від початкової вихідної інформації. Визначено психологічні рекомендації щодо проведення окремих слідчих дій, які під час розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю, здатні нести найбільшу психологічну інформацію. Застосовано спеціальні психологічні знання в таких формах, як складання психологічного портрету, психологічна консультація та судово-психологічна експертиза. - Режим доступуhttps://cutt.ly/SnlLQPj Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/KnlLTZs 

21. Коцюба А.І. Психологічні особливості делінквентної особистості в умовах злочинних угруповань : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / А. І. Коцюба; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - К., 2011. - 18 c. - укp.

Реферативна стаття. Показано, що в структурі психологічних особливостей лідерів організаційних злочинних угрупувань (ОЗУ) системотвірною є нарцисична складова, впливом якої зумовлюється порушена система регуляції самооцінки. Здійснена класифікація методів впливу дозволила виокремити такі, що сприяють комунікативній взаємодії, і такі, що деструктивно впливають на неї. У складі останніх розрізняють методи впливу на емоційно-вольову, мотиваційну, пізнавальну системи, а також методи впливу на свідоме і несвідоме, експресивні та підтримувальні методи. Встановлено, що певна взаємопов'язаність акцентуацій чинить додатковий вплив на прояв асоціативності, зокрема пасивно-агресивний, параноїдний, межовий, садистичний типи. Залишаються високими і навіть незначно підвищуються нарцисичний та шизоїдний типи. Інші ж типи мають тенденцію до загасання. Встановлено механізми впливу на особистість шляхом спрямування цього впливу на захисні механізми. Встановлено, що специфічні психологічні особливості делінквентів чутливі до психологічного впливу. Обгрунтовано доцільність використання окремих положень теорії об'єктних стосунків для розробки концептуальної моделі комунікативного впливу. Встановлено, що делінквентна особистість визначається наявністю таких акцентуацій, які межують з деформаціями структури особистості, зокрема, порушенням самооцінки, дефіцитарністю в емоційно-вольовій сфері, та механізмами психологічного захисту, сформованими на попередньому етапі онтогенезу внаслідок переживання нею психотравмувальних ситуацій. Показано, що властиві делінквенту поєднання акцентуйованих рис корелюють із статусом його у кримінальній ієрархії. Виявлено, що перебування тривалий час у кримінальному середовищі супроводжується деформацією психічної організації індивіда, яка за своїм рівнем істотно відрізняється у порівнянні з аналогічними показниками делінквентів, що мають незначний досвід перебування у місцях позбавлення волі. Встановлено, що в усіх делінквентів без винятку присутнє порушення самооцінки, що є наслідком досвіду переживання ними психотравм на ранніх етапах індивідуального розвитку. Доведено, що у більшості делінквентів має місце, у порівнянні з контрольною групою, комплекс рис, що узгоджуються з даними про наявність у делінквентів певної суми характеристик, які не можна пояснити виключно їх досвідом асоціальної поведінки. Встановлено, що поєднання садистичних, нарцисичних та параноїдних рис утворюють симптомокомплекс, що складає передумови для отримання статусу лідера.

22. Бочелюк В.Й. Психологія злочинів, вчинених на релігійному грунті : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, Т. Є. Леоненко; Ін-т права ім. В. Сташиса, Ін-т інформ. та соц. технологій Класич. приват. ун-ту. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 327 c. - укp.

Реферативна стаття. Подано загальну характеристику психології особистості, розкрито поняття та структуру особистості, ціннісні орієнтації як детермінанту структури особистості, девіантну поведінку як психологічну проблему особистості. Проаналізовано причини та умови вчинення злочинів на релігійному грунті, фактори, що впливають на виникнення та реалізацію криміногенної мотивації в поведінці особи. Охарактеризовано криміногенні та антикриміногенні якості особи, зміст і значення соціально-психологічних характеристик структури особистості злочинця. Розглянуто психологічні особливості злочинних дій на релігійному грунті, особливості психічних станів осіб, що вчиняють відповідні злочини. Значну увагу приділено психології вчинення злочину на релігійному грунті неповнолітніми особами. Акцентовано на соціально-психологічних і правових особливостях протидії злочинам, вчиненим на релігійному грунті.

23. Авраменко О.В. Стан сильного душевного хвилювання за кримінальним правом України : монографія / О. В. Авраменко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2009. - 244 c. - укp.

Реферативна стаття. Висвітлено теоретичні засади дослідження поняття стану сильного душевного хвилювання у науці кримінального права. Розкрито психологічні аспекти встановлення обсягу та змісту даного поняття, визначено його кримінально-правове значення за кримінальним законодавством зарубіжних країн. Наведено характеристику стану сильного душевного хвилювання як ознаки суб'єктивної сторони складу злочину, оставини, що пом'якшує покарання, конститутивної ознаки складів злочинів, передбачених ст.ст. 116 та 123 КК України. Обгрунтовано рекомендації щодо урахування стану сильного душевного хвилювання у кримінально-правовій кваліфікації, під час призначення покарання й у процесі конструювання санкції ст.ст. 116, 123 КК України.

24. Труханов Г.Л. Основні конструкти симптомокомплексу психологічної жертви (на прикладі казусних та деліктних особистостей) : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.01 / Г. Л. Труханов; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2008. - 19 c. - укp.

Реферативна стаття. Наведено результати дослідження системи основних конструкторів, які зумовлюють об'єктивні та суб'єктивні фактори формування симптомокомплексу особистості психологічної жертви. Показано, що цей симптомокомплекс є не випадковим явищем, а закономірним проявом особистісно-характерологічних та індивідуально-типологічних якостей. Розроблено методики, адекватні структурі й особливостям функціонування психологічних процесів і особистісних якостей, що можуть бути потенційною основою формування особистості психологічної жертви. Результати емпіричних досліджень свідчать про те, що рівень індивідуальної віктимності значно залежить від складу мотивації, характерологічних, типологічних особливостей, наявності акцентуацій характеру та способів індивідуального подолання стресу. - Режим доступуhttps://cutt.ly/pnlLSDA Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/snlLKPn 

25. Костицький М. В. Судово-психологічна експертиза в адміністративному процесі : монографія / М. В. Костицький, М. І. Луцький; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ : Видавн. справа, 2011. - 307 c. - Бібліогр.: с. 286-305 - укp.

Реферативна стаття. Вперше в юридичній психології та адміністративно-процесуальному праві показано можливість застосування судово-психологічної експертизи в судах загальної юрисдикції та адміністративних судах під час розгляду судових справ. Розглянуто нормативні підстави призначення та проведення судової експертизи в адміністративному процесі. Охарактеризовано методи та методики судово-психологічної експертизи, зокрема метод порівняння понять і метод послідовності подій. Визначено елементи складу адміністративного правопорушення, які можуть встановлюватися за допомогою судово-психологічної експертизи. Доведено, що запровадження проведення судово-психологічних експертиз в практику судів, які розглядають справи про адміністративні проступки, дозволить більш повно захистити права людини, забезпечити об'єктивне та справедливе вирішення справи.

26. Христенко В.Е. Моделирование психологических детерминант поведения жертв сексуальных преступлений [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Христенко Виталий Евгеньевич ; Университет внутренних дел. - Х., 1997. - 161 л.

27. Крюкова М.А., Єлховський І.В. Судово-психологічна експертиза (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) / М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2021. – 61 с.

Реферативна стаття. Навчально-методичний посібник з курсу Судово-психологічної експертизи розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Судово-психологічна експертиза» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія». - Режим доступуhttps://cutt.ly/JnnK3dd Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/LnnK5XY 

27. Завязкіна Н.В. Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Завязкіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2019. - 569 с. : рис., табл.

Реферативна стаття. У роботі здійснено узагальнення та запропоновано нове розв’язання проблеми обмеженої осудності та обмеженої дієздатності; виявлено сутність досліджуваних феноменів, специфіку і психологічні закономірності їх функціонування в умовах психічної патології; розроблено психодіагностичні підходи, побудовано і верифіковано психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. Доведено можливість більш широкого використання психологічних знань при проведенні експертиз не тільки в кримінальному, але й у цивільному процесі. Доведено, що основою судово-психологічної експертизи є психодіагностична діяльність експерта. Психологічна оцінка, яку надає експерт-психолог судовий, розуміється як багатоетапний процес систематизованого накопичення інформації про індивідуума, при якому використовуються всі методики: об’єктивні, суб’єктивні і проектні. Поглиблено розуміння ролі проведення судових експертиз та експертних досліджень із залученням експерта-психолога судового на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Завдяки психодіагностичному підходу, доведено, що інтелектуальний та вольовий компоненти юридичного (психологічного) критерію обмеженої осудності та обмеженої дієздатності мають бути представлені більш структурованими та включати в себе ланку взаємопов’язаних ознак. Розроблено психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, які відповідають запитам експертної практики щодо обґрунтування юридичного критерію різних правових норм та демонструють поєднання факторів, значущих для формування експертного висновку. - Режим доступуhttps://cutt.ly/jRZoQjM Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/NRZoArg 

Нагадуєм, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia 

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, судовим експертом, кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем.

 16 июля 2024

Новини