Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 400

Реферативна стаття. Сучасній психологічній науці притаманна надзвичайно висока диференціація. Сформувались цілі галузі психологічної науки – педагогічна, соціальна, юридична (у тому числі судова), клінічна психологія, геронтопсихологія, інженерна психологія і цілий ряд інших. Кожній такій галузі властивий свій окрий предмет, вироблені спеціальні методи дослідження. У той же час теоретичною та методологічною базою для всіх галузей психологічної науки є загальна психологія, розроблений нею категоріальний і понятійний апарат, загальні методи психологічного дослідження. Ця теза справедлива і щодо теорії психологічної експертизи. Постулати загальної психології важливі для побудови спеціальних методів психологічного дослідження. Увазі пропонуються цікаві та змістовні Методичні матеріали практичних занять із навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології».

Бібліографічний опис: Підчасов Є.В., Чепелєва Н.І. Методичні матеріали практичних занять із навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» обов’язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (практична психологія) (для денної та заочної форми навчання). - Х.: ХНУВС, 2020 - 64 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/6msWUGz Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/5msWF2l 

Нагадуємо, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia 

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем.

 16 июля 2024

Новини