Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Бібліографічний опис: Костицький, М.В. Судово-психологічна експертиза в адміністративному процесі [Текст] : монографія / Костицький М. В., Луцький М. І. ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ : Видавнича справа, 2011. - 307 с. 

Бібліографічний опис: Луцький М.І. Судово-психологічна експертиза в адміністративному деліктному процесі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Луцький Мирослав Іванович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 18 с.

Бібліографічний опис: Кощинець В. В. Використання спеціальних психологічних знань судом при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров’я та гідності особи : [монографія] / В. В. Кощинець. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2005. – 180 с.

Реферативна стаття. Досліджено процесуально-правову природу застосування спеціальних психологічних знань у структурі цивільного процесу. Уточнено поняття судово-психологічної експертизи, її види і характерні ознаки. Встановлено порядок призначення та проведення даного виду експертного дослідження. Запропоновано власну дефініцію понять "судова експертиза" та "судово-психологічна експертиза". Проаналізовано межі та компетенцію її проведення в різних категоріях цивільних справ, а саме: про визнання недійсними правочинів суб'єктів з вадами волі; у галузі шлюбно-сімейних правовідносин; про компенсацію моральної шкоди; з питань зобов'язальних правовідносин. Визначено предмет, метод, принципи та ознаки досліджуваної експертизи. Наведено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення призначення та проведення судово-психологічних експертиз у цивільному судочинстві.

Бібліографічний опис: Лемик Р. Я. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Р. Я. Лемик; Нац. акад. внутр. справ України. - К., 2004. - 17 c. - укp. 

Реферативна стаття. У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та методологічні основи психологічної експертизи як актуальної форми соціальної практики. Розкриваються технологія проведення, методичний інструментарій та сфери застосування психологічної експертизи. Посібник складається з трьох розділів, зокрема: «Вступ до психологічної експертизи», «Технологія проведення психологічної експертизи», «Сфери застосування психологічної експертизи». Також посібник містить тестові завдання, короткий термінологічний словник, список рекомендованої літератури та додатки, що сприятиме ефективній підготовці майбутнього фахівця до професійної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів.

Бібліографічний опис: Черезова І.О. Психологічна експертиза: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 262 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/lnk0F8o  Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/5nk01hg 

Реферативна стаття. У статті визначено випадки, за яких призначається експертне обстеження стосовно водіїв автомобі-лів у разі виникнення сумніву у слідчого або в суді в психологічних можливостях людини,які забезпечують виконання нею функцій керування автомобілем, в ситуації з дорожньо-транспортною пригодою. Названо основні завдання, які вирішуються під час проведення таких експертиз: 1) дослідження психофізіологічного стану водія (водіїв) з метою встановлення можливості своєчасної оцінки водієм небезпечної ситуації; 2) дослідження психофізіологічного стану й дій пішохода (якщо був потерпілий); 3) дослідження індивідуально-психологічних особливостей особистості водія (пішохода). Ключові слова: дорожньо-транспортна пригода, особистість, система «людина – технічний пристрій – середовище», психофізіологічний стан, індивідуально-психологічні особливості.

Бібліографічний опис: Землянська О. В. Проблеми судово-психологічної експертизи дорожньо-транспортних пригод / О. В. Землянська // Право і Безпека. - 2014. - № 2. - С. 208-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_2_44  Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Wnk1dTl

13 березня 2021 року Незалежним Інститутом Судових Експертиз було проведено Вебінар: «Захист честі, гідності та ділової репутації: можливості судової експертизи».

Анотація: під час вебінару будуть розглянуті методи фіксації факту завдання моральної шкоди та встановлення причинно-наслідкового зв’язку від протиправних дій третіх осіб. Встановлення факту наявності моральних страждань у фізичної особи, визначення розміру компенсації за завдання моральної шкоди особі внаслідок приниження її честі, гідності та ділової репутації. Приниження ділової репутації юридичної особи: можливості комплексної психолого-лінгвістичної експертизи. Гудвіл як грошовий еквівалент ділової репутації та нематеріального активу компанії.

Ведучі Вебінару: 1) Геннадій Геннадійович Пампуха - судовий експерт Міністерства юстиції України, міжнародний арбітр,президент Міжнародної неприбуткової асоціації «Європейська арбітражна палата» (м. Брюссель, Бельгія), заступник Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Європейській арбітражній палаті (м. Брюссель, Бельгія), керуючий партнер Експертно-правової групи «Незалежний інститут судових експертиз» (м. Київ, Україна), голова правління ГО «Всеукраїнська Експертна Палата», 2) Наталія Вікторівна Алікіна - кандидат психологічних наук, судовий експерт за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження", старший науковий співробітник, стаж експертної роботи – 42 роки.

20 грудня 2019 року Незалежним Інститутом Судових Експертиз було проведено Вебінар за таким напрямом судової експертизи як: «Психолого-лінгвістична експертиза».

Анотація: під час вебінару були розглянуті особливості проведення психолого-лінгвістичної експертизи, компетенція експерта-лінгвіста та експерта-психолога. 

Ведучі Вебінару: 1) Фраймович Людмила Володимирівна - експерт-лінгвіст з дослідження писемного мовлення, стаж експертної роботи – біля 20 років. 2) Наталія Вікторівна Алікіна - кандидат психологічних наук, експерт за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження", старший науковий співробітник, стаж експертної роботи – 42 роки.

Реферативна стаття. Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психологомедико-педагогічних консультацій системи освіти України підготовлено з урахуванням оновлення нормативно-правової бази, якою регулюється діяльності спеціалістів психологічної служби системи освіти. Психологічна служба є невід’ємною складовою системи освіти України. Попри тернистий шлях її становлення, функція і місія психолога, соціального педагога на сьогодні розуміється і приймається переважною більшістю керівників навчальних закладів як головна в організації навчально-виховного процесу, створенні комфортних умов для учнів і педагогів, поєднанні зусиль педагогів і батьків у процесах виховання і розвитку дитини. У даному посібнику вміщені основні документи на рівні держави, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи щодо регулювання діяльності працівників психологічної служби і ПМПК.

Довідник рекомендовано керівникам навчальних закладів всіх типів, завідувачам (директорам) центрів (кабінетів) практичної психології і соціальної роботи, методистам, практичним психологам і соціальним педагогам, студентам відповідних спеціальностей.

Бібліографічний опис: Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України [Електронний ресурс] / Упоряд.: Ю. А. Луценко, А. Г. Обухівська, І. В. Луценко, Н. В. Сосновенко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 475 с. - URL: http://psyua.com.ua/images/products/prod_img/425.pdf Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/BKoM9n 

Реферативна стаття. У статті досліджується правова природа правочинів із вадами волі як недійсних правочинів. Констатується оспорюваність цих правочинів у судовому порядку. Даний правочин може бути визнаний недійсним у разі звернення особи, яка вчинила правочин, до суду. Питання недійсності вирішує суд. Розкриваються види правочинів з вадами волі, які закріплені цивільним законодавством, а також їх суттєві ознаки та відмінності.

Бібліографічний опис: Заборовський В. В. Правочини із вадами волі: основні теоретичні та практичні аспекти / В.В. Заборовський, Р.В. Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – 2015. – Вип. 31. – Т. 2. – С. 18-22. - URL: https://goo.gl/vpYv15 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/Rfd2Yq 

 20 июня 2024