Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

УДК 343.98                

Вікторія Євгенівна Слюсаренко, докторка економічних наук,
доцентка, судовий експерт, Україна, м. Ужгород

 

У статті наведені основні поняття судової економічної експертизи з визначення збитків відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції №53/5-98р. Описаний процес проведення експертних досліджень документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

Бібліографічний опис: Слюсаренко В.Є. Експертні дослідження документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди / В.Є. Слюсаренко. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2021. № 2 (21). Дата публікації: 23.07.2021. URL: https://cutt.ly/UWR9SgV (дата звернення: 23.07.2021).

УДК 343.98                 

Г. К. Авдєєва , к.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Якість досудового розслідування та судового розгляду багато в чому залежить від ефективності використання спеціальних знань у судово-слідчій практиці. Актуальність досліджуваної в статті проблематики обумовлена необхідністю об'єктивної оцінки достовірності висновків експертів, яку без залучення фахівців відповідної експертної спеціальності часто здійснити неможливо, про що свідчать результати опитування 240 потенційних учасників кримінального провадження (150 слідчих, 15 оперативних співробітників, 16 прокурорів, 28 адвокатів та 11 суддів). Для досягнення цілей дослідження здійснено аналіз підходів до оцінки достовірності висновків експерта у 15 рішеннях Європейського суду з прав людини та 17 рішеннях Верховного Суду США, у 14 вироках судів кримінальної юрисдикції та 12 рішеннях і постановах судів цивільної та господарської юрисдикції України, проведено порівняльно-правовий аналіз підходів щодо оцінки висновку експерта як джерела доказів, які містяться в низці міжнародних, українських та зарубіжних нормативно-правових актах і публікаціях науковців України, США, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади, Великобританії, Австралії, Китаю, РФ та ін. Доведено, що здійснити оцінку наукової обґрунтованості висновку експерта, ефективності застосованих експертом методів дослідження і методик, об'єктивності висновків допоможе рецензія відповідного фахівця, яка не може слугувати джерелом доказів, а має лише допоміжний (консультативний, технічний) характер і може бути підґрунтям для призначення повторної (додаткової) експертизи або проведення перехресного судового допиту експерта та рецензента.

Бібліографічний опис: Авдєєва Г. К. Оцінка достовірності висновку експерта як джерела доказів в Україні та в інших країнах: порівняльно-правовий аналіз / Г. К. Авдєєва. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2021. № 2 (21). Дата публікації: 13.07.2021. URL: https://cutt.ly/EWR0KM2 (дата звернення: 13.07.2021). Друкована версія статті: https://cutt.ly/IWR2tr1 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

УДК 343.98
ББК 67.52
М 65

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» від 4 листопада 2020 року, протокол № 2

Редакційна колегія:

Голова редколегії: Ярослав Юрій Юрійович - заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент,

Заступник голови редколегії - Іванков Володимир Миколайович, перший заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат економічних наук, судовий експерт

Члени редколегії: Архіпов Віктор Віталійович, заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат технічних наук, доцент, судовий експерт; Морозова Олена Сергіївна, заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат економічних наук, судовий експерт; Назаров Олег Анатолійович, член Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, кандидат психологічних наук, доцент, судовий експерт; Онищенко Людмила Андріївна, член Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат наук державного управління, судовий експерт; Прохоров-Лукін Григорій Вікторович, кандидат юридичних наук, судовий експерт. 

М 65            Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-дискусії (м. Київ, 19 жовтня 2020 року). Київ: Видавник Назаров О.А., 2020. 104 с. (Додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр. - URL : https://cutt.ly/8g6dWQX 

ББК 67.52
ISSN: 2521-1463
© ГО «ВННДЕС», 2020
© Видавник Назаров О. А., 2020

Розділ "Наукові статті. Інші види спеціальних знань" є місцем науково-прикладних публікацій з питань інших видів спеціальних знань, які застосовуються в юридичній практиці і можуть служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі спеціальних знань, які застосовуються в юридичній діяльності та були опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

УДК 343.98                

Назаров О.А., директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, атестований судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ, Україна. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3427-1162

В статті аналізуються критеріїв оцінки достовірності висновків (показань) експертів, які є найбільш поширеними у світі: «Правило Фрая», «Стандарти Дауберта» та українська правова та методологічна не визначеність поняття структури «методики проведення судової експертизи», інші проблеми судової експертизи пов’язані з рецензуванням висновків експертів.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Огляд англо-американських та континентальних підходів до оцінки висновків експертів у порівнянні з особливостями української перевірки (рецензування) висновків експертів / О.А. Назаров. // Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції - дискусії (м. Київ, 19 жовтня 2020 року). Київ : Видавець ЕРНЖ «СПЕЗП і СЗЮП», 2020. - С. 41 - 47. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://goo.su/2x2O 

УДК 343.98                

Феськов М.М., старший викладач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук

В тезах аналізується проблема захисту прав інтелектуальної власності, яка потребує подальшої оптимізації діяльності правоохоронних органів, належного техніко-криміналістичного забезпечення, розробки атестованих методик проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності та використання спеціальних знань під час дізнання.

Бібліографічний опис: Феськов М.М. Використання спеціальних знань під час дізнання та досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності / М.М. Феськов. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний науково-реферативний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 3 (20). Дата публікації: 15.10.2020. URL: https://goo.su/2WZk (дата звернення: 15.10.2020).

УДК 369.54 : 658.149.3                

Деменко К.С., експерт ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки» м. Одеса, Большаков С.І., науковий журналіст, к. військ. н., судовий експерт, оцінювач ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки» м. Одеса

У статті аналізується оцінювання вартості такого виду нематеріальних активів підприємств як майнові права на земельні ділянки, розкриваються проблеми приватного сервітуту як одного з найрозповсюдженіших інструментів користування земельними ділянками.

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Особливості судово-експертної діяльності в Україні / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 1 (20). Дата публікації: 01.06.2020. URL: https://cutt.ly/qirpqO9 (дата звернення: 01.06.2020).

УДК 369.54 : 658.149.3                

Большаков С.І. к. військ. наук, доцент, судовий експерт, оцінювач,
директор ТОВ "Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки" (м.Одеса), Деменко К.С. експерт ТОВ "Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки" (м.Одеса)

У статті робиться спроба обґрунтувати критерії проведення судової експертизи в Україні експертами державних спеціалізованих експертних установ, а саме: науково-дослідних установ судових експертиз міністерства юстиції України (НДІСЕ МЮУ) та експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (НДЕКЦ МВС України), аналізується чинне українське законодавство.

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Особливості судово-експертної діяльності в Україні / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 1 (20). Дата публікації: 29.05.2020. URL: https://cutt.ly/Uirpvqz (дата звернення: 29.05.2020).

УДК 369.54 : 658.149.3                

Большаков Сергій Іванович, науковий журналіст, к. військ. наук, судовий експерт, оцінювач,
директор Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки (м. Одеса)

У статті розкриваються критерії проведення судової експертизи щодо цивільних та кримінальних справ в Україні. Робиться співставління між собою різних норм щодо здійснення судово-експертної діяльності, описуються правові підстави проведення експертного дослідження, аналізуються вимоги до висновку експерта.

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Критерії проведення судової експертизи щодо цивільних та кримінальних справ в Україні (Частина 1) / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 1 (20). Дата публікації: 29.05.2020. URL: https://cutt.ly/BieHUOV (дата звернення: 29.05.2020).

УДК 332.64                  

Журналіст, член Незалежної медіа профспілки України, (прес-карта 19-02-1376), к. військ. н, доцент, судовий експерт, оцінювач Сергій Іванович Большаков

У статті розглядаються питання неправомірний дій Фонда державного майна України при позбавленні оцінювача кваліфікації. Описаний факт надання Фондом оцінки висновку судового експерта та не бажання враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань згідно Закону України "Про судову експертизи" (справа Верховного суду / Касаційний адміністративний суд № 815/2467/17).

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Фонд державного майна України почав надавати оцінку висновкам судових експертів та не бажає враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань (справа № 815/2467/17) / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2019. № 4 (19). Дата публікації: 30.11.2019. URL: http://lnnk.in/YEe (дата звернення: 30.11.2019).

УДК 347.463                 

Ярослав Юрій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету

У статті розкривається оцінка висновку експерта за допомогою спеціальних знань. Надається визначення терміну «оцінка висновку експерта», описуються науково-технічні та методичні компоненти оцінки достовірності висновку експерта, аналізується сучасне українське законодавство.

Бібліографічний опис: Ярослав Ю.Ю. Оцінка висновку експерта за допомогою спеціальних знань / Ю.Ю. Ярослав. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2019. № 3 (19). Дата публікації: 10.09.2019. URL: https://goo.su/0iVw (дата звернення: 10.09.2019).

УДК 159.9(075.8)                  

Собчик Людмила Николаевна, доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москва, Российская Федерация

В статье расматриваются психологические методы диагностики личностных свойств, которые раскрывают картину скрытых, далеко не всегда очевидных аспектов внутриличностной дезадаптации подростка, проявляющиеся во вне не всегда адекватным поведением, преступными или суицидальными поступками. По мнению автора, если школьный психолог периодически будет проводить скрининговые исследования школьного контингента, то работу по коррекции неадекватного поведения, агрессивных (или суицидальных) тенденций, пристрастие к наркотикам можно выявить заранее.

Бібліографічний опис: Собчик Л.Н. Психологические проблемы экстремального поведения школьников / Л.Н. Собчик.. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 2 (18). Дата публікації: 29.07.2018. URL: https://goo.gl/LULbSA (дата звернення: 29.07.2018).

УДК 159.9                      

Зубовський Дмитро Сергійович, молодший науковий  співробітник науково-методичного відділу (психологічного  вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони  України, м. Київ

У тезах відмічається, що останнім часом актуальність феномену психічної травми та явищ, які з нею пов’язані набуває все більшого значення. Чим далі автор заглиблюється в цю тематику, тим більше дивується своїм попереднім стереотипам та упередженням. Вивчення творів давньогрецької міфології та героїчних епосів на думку автора надає можливість дослідити появу перших знань про психічну травму та її прояв в звичайному житті.

Бібліографічний опис: Зубовський Д.C. Феномен психічної травми та явищ, які з нею пов’язані. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 2 (18). Дата публікації: 29.07.2018. URL: https://goo.gl/ZPA5TC (дата звернення: 29.07.2018).

Про автора: Зубовський Дмитро Сергійович, народився 13 січня 1993 року, український психолог, поліграфолог, в 2015 році закінчив Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка з освітнім рівнем магістра по спеціальності “Психологія”, працює на посаді молодшого наукового співробітника науково-методичного відділу (психологічного вивчення особового складу) НМЦ КП Міністерства оборони України. Контактная інформація: електронная пошта - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., моб. тел. 0967150766 / Zubovskiy Dmitro Sergiyovich, Junior Researcher of the Scientific-methodical centre of personnel policy of Ministry of Defence of Ukraine. 

УДК 343.9+95                      

Юлія Олександрівна Ланцедова
кандидат юридичних наук
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового юридичного інституту
Національного авіаційного університету
м. Київ

У статті представлено низку новітніх доктрин та концепцій юриспруденції, на основі яких чинне, за суттю, кримінальне провадження може бути перетворено в антикримінальне судочинство. У такому аспекті викладені основні положення новітньої доктрини професійності антикримінального судочинства. Розкрита сутність нової доктрини встановлення об’єктивної істини в антикримінальному судочинстві. Показані шляхи удосконалення новітньої доктрини нейтрального вироку та причетної особи в антикримінальному судочинстві.

Бібліографічний опис: Ланцедова Ю.О. Деякі новітні доктрини антикримінального судочинства. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК 343.98+95                      

Олександра Сергіївна Тунтула
кандидат юридичних наук доцент
доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

Нарек Юрікян
магістр юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

У статті запропоновано базисні юридичні властивості особистісних джерел антикримінальних відомостей. Викладено віковий поділ особистісних джерел антикримінальних відомостей в залежності від особливостей сприйняття, зберігання та передачі такого роду відомостей. Розглянуто ступеневий сутнісний видовий поділ суб’єктивних джерел антикримінальних відомостей з деталізацій особистісних джерел такого роду відомостей та суб’єктивних документів.

Бібліографічний опис: Тунтула О.С., Юрікян Н. Новітня доктрина видового поділу суб’єктивних джерел доказів та інших різновидів антикримінальних відомостей. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК 346.544.4(477)                      

Коренюк Петро Іванович, д.е.н. професор,
завідуючий кафедрою менедженту організацій
і адміністрування Дніпровського державного
технічного університету, м. Дніпро,
Голубицький Максим Юрійович¸ магістр
Міжнародного класичного університету
імені Пилипа Орлика, м. Миколаїв

Ефективне правове регулювання відносин у сфері технічного регулювання щодо забезпечення високої якості продукції, робіт, послуг в Україні сприяють розширенню експорту та розвиткові економіки держави. Задекларовані Україною євоінтеграційні цілі вимагають привести систему технічного регулювання у відповідність до міжнародних і європейських вимог. Потрібно створити за європейським зразком чотири незалежних агентства, кожне з яких відповідатиме за окрему сферу: метрологія; стандартизація; ринковий нагляд та захист прав споживачів; оцінка відповідності. А зволікання зі створенням дієвої законодавчо-правової основи виступає затримкою технічного регулювання.

Бібліографічний опис: Коренюк П.І., Голубицький М.Ю. Правові засади технічного регулювання в Україні. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК 94 (477)                     

Кокошко Ф.І., кандидат історичних наук,
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика,
м. Миколаїв, Україна

У  статті проаналізовано деякі моменти звичаєвого права в українських землях і втілення відповідних норм у козацькому товаристві. Звичаєве право було регулятором поведінки людей протягом тривалого часу, поки не стало законодавством, санкціонованим державою.

Бібліографічний опис: Кокошко Ф.І. Історико-правовий аспект розвитку звичаєвого права. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

УДК 159.9:351.743                      

Наталя Олексіївна Євдокимова,
ПВНЗ «Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика», м. Миколаїв, Україна,
доктор психологічних наук, професор 

Тимців М.М., м. Миколаїв

У статті охарактеризовано рівень мотивації слухачів первинної професійної підготовки поліцейських. Описано особливості та вимоги щодо професійної мотивації майбутніх поліцейських. Розкрито напрямки психокорекційної роботи зі слухачами, які продемонстрували мотивацію до навчання на рівні нижчому від середнього. Установлено мотиваційний рівень до навчання майбутніх поліцейських. Запропоновано програму психокорекції мотивації слухачів первинної професійної підготовки поліцейських.

Бібліографічний опис: Євдокимова Н.О., Тимців М.М. Мотивація майбутніх поліцейських як невід’ємна складова їх первинної професійної підготовки. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

УДК 343.9+95                      

Юлія Олександрівна Ланцедова
кандидат юридичних наук
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового юридичного інституту
Національного авіаційного університету
м. Київ

У статті досліджено нову редакцію норми КПК України щодо розуміння сутності доказів та їх базисних юридичних властивостей, джерел, суб’єктів, порядку і вичерпного переліку дій з їх отримання та форм оперування такого роду відомостями в антикримінальному судочинстві. Розкрито сутність доказів та кожного з їх основних і додаткових базисних юридичних властивостей. Запропоновано варіант вирішення проблеми суб’єктів отримання доказів та участі інших осіб у цій процедурі. Викладено вичерпний перелік отримуючих слідчих та судових дій, а також форм представлення, оцінки та використання доказів в антикримінальному судочинстві.

Бібліографічний опис: Ланцедова Ю.О. Інноваційна редакція статті про докази та інші тісно пов’язані з ними положення в антикримінальному судочинстві. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

 4 февраля 2023