Розділ "Реферативні статті. Дослідження на поліграфі" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу з психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців поліграфологів, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових  спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Бібліографічний опис: Тракалюк О., Кузьменко М., Зубовський Д. Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2017. - Вип. 1. - С. 57-64. - Режим доступу: https://goo.gl/qzDhvB Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/9kr6z3 

Реферат (анотація). У статті розглядається досвід організації та проведення опитування з використанням поліграфа. Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих відмінностей проведення опитування з використанням поліграфа як у практичній сфері, так і в юридичному забезпеченні процедури. Отримані результати доцільно використовувати у вітчизняній практиці.

Бібліографічний опис: Усиков И. Практика проведения судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа в Украине 2007-2017 г.г. / И. Усиков // Судово-юридична газета. Блог/Суд інфо. Дата публікації: 28.08.2017. - URL: https://goo.gl/FSBsuS (дата звернення: 21.07.2018). Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/Z5AHGT 

Реферат (анотація). Обзор украинской практики проведения судебных экспертиз с применением полиграфа за период 2007-2017 г.г. на примере деятельности ООО "Украинское бюро психофизиологических исследований и безопасности" (г. Киев, Украина). Статистика категорий уголовных производств (дел), по которым назначались и проводились экспертизы на полиграфе, категории должностных лиц, назначавших указанные экспертизы, общее количество проведенных экспертиз и качественный результат процессуальных решений на разных этапах досудебного и судебного следствия. Необходимость правильной процессуальной квалификации вопросов для исследования на полиграфе. Криминалистические и процессуальные требования к оформлению экспертного заключения.

Бібліографічний опис: Лешкович Т. А. Використання поліграфа в розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т. А. Лешкович ; кер. роботи І. І. Когутич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. - URL: https://goo.gl/2VxnCm Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/S5V2pV  

Реферат (анотація). Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із використанням поліграфа в розслідуванні злочинів. У роботі проаналізовано існуючі наукові позиції, правове регулювання та зарубіжний досвід використання поліграфа в кримінальному провадженні. Досліджено поняття, сутність, історію методу психофізіологічної діагностики поліграфом, його допустимість та місце в системі методів криміналістики. Проаналізовано існуючі методики проведення тестування на поліграфі та види запитань, які в них використовуються. Встановлено особливості етапів проведення обстеження та завдання поліграфолога на кожному з них, особливу увагу зверну то на способи переборення протидії поліграфу. Досліджено можливі форми використання поліграфа в кримінальному провадженні, визначено процесуальний статус результатів обстеження в залежності від форми його проведення. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання використання поліграфа в розсліду ванні злочинів.

Бібліографічний опис: Петрова А. С. Можливість використання поліграфа щодо кандидатів на посаду судді / А. С. Петрова // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – С. 142–145. - URL: https://goo.gl/rhQj8L Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/4tDxXp 

Реферат (анотація). Під час проходження конкурсного відбору на посаду судді в Україні не використовується поліграф, але, наприклад в Республіці Молдова це є обов’язковим. Пропонується в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» передбачити, що тестування на поліграфі повинен проводити атестований спеціаліст у спеціально відведеному для цього приміщенні. Перебіг тестування необхідно фіксувати за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Сертифікаційні та технічні вимоги до поліграфу повинні бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Від проходження тестування на поліграфі звільняються лише вагітні жінки та жінки, які мають дітей у віці до трьох років. Тестування на поліграфі є нешкідливим для життя і здоров’я особи. Результати опитування використовуються виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє можливому формуванню у членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів внутрішнього переконання. Крім того, тестування на поліграфі може проводитися також з метою з’ясування фактів вчинення протиправного насильства, корупційних чи інших протиправних діянь кандидатом на посаду судді. Негативні результати тестування на поліграфі самі по собі не є підставою для прийняття рішення про відмову кандидатові у призначенні на посаду, а слугує підставою до додаткової перевірки. Результати тестування на поліграфі не можуть бути використані для обвинувачення кандидата на посаду судді у вчиненні ним кримінального, адміністративного чи дисциплінарного правопорушення.

Бібліографічний опис: Кузьменко М.Д., Алєксєєв О.О. Напрямки застосування поліграфа в силових структурах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки [Електронний ресурс] / М. Д. Кузьменко, О. О. Алєксєєв // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 51-60. - Режим доступу: https://goo.gl/Fuhd4j Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/QmwXrD

Реферат (анотація). Психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти забезпечення кадрової безпеки у силових структурах США були досліджені шляхом аналізу офіційних документів, що визначають політику і процедури їх функціонування. Загальною метою впроваджених заходів є забезпечення призначень на посади національної безпеки осіб, що визнані надійними й тими, яким можна довіряти. Значна увага приділена ролі та місцю проведення опитування із використанням поліграфа у реалізації розслідувань кадрової безпеки, а саме для встановлення достовірності інформації, для надання допомоги у прийнятті рішень про призначення на посади національної безпеки, для надання доступу до закритої інформації. Окреслено напрямки застосування поліграфа у силових структурах США із дотриманням Федеральних стандартів розслідувань — одноаспектне розслідування біографічних даних, перевірка запитів для доступу до національних агентств, періодична та повторна перевірка несприятливої інформації у відповідності із розробленою дискваліфікаційною таблицею.

Бібліографічний опис: Алєксєєв О. О. Правові умови проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / О. О. Алєксєєв, Д. О. Алєксєєва-Процюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2018. - № 1. - С. 96-109. - Режим доступу: https://goo.gl/mLvboz Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/YcyJfR

Реферат (анотація). Досліджено аспекти проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві. Здійснено аналіз практики та нормативно-правових актів, що визначають політику і процедури їх функціонування. Визначено роль і місце проведення судової експертизи із використанням поліграфа в межах виконання завдань кримінального провадження, зокрема в контексті забезпечення права на захист, свободу від самовикриття, змагальності сторін і свободи подання ними до суду доказів, доведення перед судом їх переконливості тощо.

 19 апреля 2019

Новини