В огляді наведені 33 наукові роботи президента Міжнародного співтовариства поліграфологів, екс-президента Американської поліграфологічної асоціації Натана Гордона за останні 15 років його професійної та наукової діяльності. Також окремо наведені статті, які присвячені професійному інтересу дослідника Н.Гордона до вивчення мозку людини щодо здатності ним відображати обман і правду при повідомленні людиною інформації. 29 жовтня 2013 року в США був зареєстрований Патент US 8571629 B2 на винахід спрямований на виявлення ознак прихованої інформації з використанням МРТ мозку (більш детально за посиланням). Одним з автором винаходу є Натан Гордон. Колективом авторів винаходу були: Scott H. Faro, Feroze B. Mohamed, Nathan J. Gordon, Steven M. Platek. У винаході розкриваються способи отримання ознак приховуваного повідомлення за допомогою контролю за активацією областей мозку людини, в той час коли вона відповідає на питання. 25-26 травня 2019 року, вперше в Україні в місті Києві буде проведено Міжнародний навчально-методичний семінар Натана Дж. Гордона на тему: "Ефективні техніки інтерв’ю (допиту) і тестування на поліграфі у кадровій роботі і розкритті злочинів" (тільки для поліграфологів). Реєстрація учасників можлива за посиланням - https://goo.gl/forms/LNmdKYZmmowtROXt1 

Розділ "Реферативні статті. Дослідження на поліграфі" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу з психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців поліграфологів, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових  спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Бібліографічний опис: Тракалюк О., Кузьменко М., Зубовський Д. Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2017. - Вип. 1. - С. 57-64. - Режим доступу: https://goo.gl/qzDhvB Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/9kr6z3 

Реферат (анотація). У статті розглядається досвід організації та проведення опитування з використанням поліграфа. Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих відмінностей проведення опитування з використанням поліграфа як у практичній сфері, так і в юридичному забезпеченні процедури. Отримані результати доцільно використовувати у вітчизняній практиці.

Бібліографічний опис: Усиков И. Практика проведения судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа в Украине 2007-2017 г.г. / И. Усиков // Судово-юридична газета. Блог/Суд інфо. Дата публікації: 28.08.2017. - URL: https://goo.gl/FSBsuS (дата звернення: 21.07.2018). Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/Z5AHGT 

Реферат (анотація). Обзор украинской практики проведения судебных экспертиз с применением полиграфа за период 2007-2017 г.г. на примере деятельности ООО "Украинское бюро психофизиологических исследований и безопасности" (г. Киев, Украина). Статистика категорий уголовных производств (дел), по которым назначались и проводились экспертизы на полиграфе, категории должностных лиц, назначавших указанные экспертизы, общее количество проведенных экспертиз и качественный результат процессуальных решений на разных этапах досудебного и судебного следствия. Необходимость правильной процессуальной квалификации вопросов для исследования на полиграфе. Криминалистические и процессуальные требования к оформлению экспертного заключения.

Бібліографічний опис: Лешкович Т. А. Використання поліграфа в розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т. А. Лешкович ; кер. роботи І. І. Когутич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. - URL: https://goo.gl/2VxnCm Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/S5V2pV  

Реферат (анотація). Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із використанням поліграфа в розслідуванні злочинів. У роботі проаналізовано існуючі наукові позиції, правове регулювання та зарубіжний досвід використання поліграфа в кримінальному провадженні. Досліджено поняття, сутність, історію методу психофізіологічної діагностики поліграфом, його допустимість та місце в системі методів криміналістики. Проаналізовано існуючі методики проведення тестування на поліграфі та види запитань, які в них використовуються. Встановлено особливості етапів проведення обстеження та завдання поліграфолога на кожному з них, особливу увагу зверну то на способи переборення протидії поліграфу. Досліджено можливі форми використання поліграфа в кримінальному провадженні, визначено процесуальний статус результатів обстеження в залежності від форми його проведення. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання використання поліграфа в розсліду ванні злочинів.

Бібліографічний опис: Петрова А. С. Можливість використання поліграфа щодо кандидатів на посаду судді / А. С. Петрова // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – С. 142–145. - URL: https://goo.gl/rhQj8L Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/4tDxXp 

Реферат (анотація). Під час проходження конкурсного відбору на посаду судді в Україні не використовується поліграф, але, наприклад в Республіці Молдова це є обов’язковим. Пропонується в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» передбачити, що тестування на поліграфі повинен проводити атестований спеціаліст у спеціально відведеному для цього приміщенні. Перебіг тестування необхідно фіксувати за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Сертифікаційні та технічні вимоги до поліграфу повинні бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Від проходження тестування на поліграфі звільняються лише вагітні жінки та жінки, які мають дітей у віці до трьох років. Тестування на поліграфі є нешкідливим для життя і здоров’я особи. Результати опитування використовуються виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє можливому формуванню у членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів внутрішнього переконання. Крім того, тестування на поліграфі може проводитися також з метою з’ясування фактів вчинення протиправного насильства, корупційних чи інших протиправних діянь кандидатом на посаду судді. Негативні результати тестування на поліграфі самі по собі не є підставою для прийняття рішення про відмову кандидатові у призначенні на посаду, а слугує підставою до додаткової перевірки. Результати тестування на поліграфі не можуть бути використані для обвинувачення кандидата на посаду судді у вчиненні ним кримінального, адміністративного чи дисциплінарного правопорушення.

Бібліографічний опис: Кузьменко М.Д., Алєксєєв О.О. Напрямки застосування поліграфа в силових структурах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки [Електронний ресурс] / М. Д. Кузьменко, О. О. Алєксєєв // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 51-60. - Режим доступу: https://goo.gl/Fuhd4j Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/QmwXrD

Реферат (анотація). Психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти забезпечення кадрової безпеки у силових структурах США були досліджені шляхом аналізу офіційних документів, що визначають політику і процедури їх функціонування. Загальною метою впроваджених заходів є забезпечення призначень на посади національної безпеки осіб, що визнані надійними й тими, яким можна довіряти. Значна увага приділена ролі та місцю проведення опитування із використанням поліграфа у реалізації розслідувань кадрової безпеки, а саме для встановлення достовірності інформації, для надання допомоги у прийнятті рішень про призначення на посади національної безпеки, для надання доступу до закритої інформації. Окреслено напрямки застосування поліграфа у силових структурах США із дотриманням Федеральних стандартів розслідувань — одноаспектне розслідування біографічних даних, перевірка запитів для доступу до національних агентств, періодична та повторна перевірка несприятливої інформації у відповідності із розробленою дискваліфікаційною таблицею.

Бібліографічний опис: Алєксєєв О. О. Правові умови проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / О. О. Алєксєєв, Д. О. Алєксєєва-Процюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2018. - № 1. - С. 96-109. - Режим доступу: https://goo.gl/mLvboz Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/YcyJfR

Реферат (анотація). Досліджено аспекти проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві. Здійснено аналіз практики та нормативно-правових актів, що визначають політику і процедури їх функціонування. Визначено роль і місце проведення судової експертизи із використанням поліграфа в межах виконання завдань кримінального провадження, зокрема в контексті забезпечення права на захист, свободу від самовикриття, змагальності сторін і свободи подання ними до суду доказів, доведення перед судом їх переконливості тощо.