Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 340

УДК 343.98
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 11 від 26 червня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

K 43          Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://bitly.su/bkL5 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С.,
Ланцедова Ю.О., 2019
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

 

Анотація: представлено детальний аналіз розуміння сутності доказів, їхніх базисних основних та додаткових властивостей та джерел, інших пов’язаних з цим положень за процедурними кодексами країн пострадянського простору. Розкрито сутність, властивості і ступеневий видовий поділ антиделіктних відомостей. Викладено поняття і ступеневий сутнісний видовий поділ суб’єктивних джерел антиделіктних відомостей. Розглянуто міждисциплінарний і методичний видовий поділ об’єктивних джерел антиделіктних відомостей. Звернуто увагу на нову доктрину практичних дій, предмету, суб’єктів і порядку антиделіктного доказування та іншої процедури роботи із об’єктивними, суб’єктивними і змішаними джерелами антиделіктних відомостей

Призначено для криміналістичної підготовки бакалаврів з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Може бути корисним для викладачів і студентів інших вищих юридичних навчальних закладів, а також для співробітників антиделіктних органів.

Текст навчального посібника:

 21 января 2020

Новини