Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2055

УДК: 159.922    

Назаров Олег Анатолійович,
кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ, Україна.

У статті розглянуто взаємозв'язок введення нових навчальних дисциплин з детекції прихованої інформації у ВНЗ і успішність діяльності і особистісного розвитку майбутніх юристів, які таким чином підвищують свою соціальну адаптивність, здатність до встановлення достовірності інформації, яка їм повідомляється. Наводяться приклади реалізації вказаних навчальних дисциплін на базі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Навчальні дисципліни з психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності - важливі напрями підготовки та формування особистості юриста в Україні. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 3 (18). Дата публікації: 26.11.2018. 

Текст статті.

Одним з головних завдань вищої школи є підготовка і формування спеціалістів правознавців нового типу, здатних оволодіти в процесі навчання знаннями, перетворюючи їх в професійний практичний результат та особисту майстерність. Компетентним, класифікованим юрист стає в процесі виховання і формування професійно-важливих якостей, дотримання при роботі з клієнтами, громадянами морально-етичних норм, які вироблені психологічною практикою. Серед найбільш важливих професійних якостей правознавця виділяють:

1. Комунікабельність, контактність.

2. Динамічність і гнучкість поведінки.

3. Емоційна стійкість, стриманість і терпимість.

4. Високий рівень загальної культури поведінки.

5. Професійний такт, делікатність.

6. Вміння колегіально аналізувати проблеми.

Успішність діяльності і особистісного розвитку майбутніх юристів забезпечують їх соціальна адаптивність, здатність до встановлення достовірності інформації, яка їм повідомляється.

Вивчення навчальних програм і навчальних посібників з психології, які використовуються в процесі професійної підготовки юристів, показує, що в них питання детекції прихованої інформації розглядаються недостатньо. Більшість студентів зазнають труднощів при використанні отриманих теоретичних знань на практиці, особливо в емоційних ситуаціях, які часто приводять до стресів.

Причиною такої ситуації, на наш погляд є недостатня емоційна стійкість та не володіння сучасними можливостями встановлення правдивості свідчень в практичних ситуаціях у майбутніх спеціалістів.

Досягнення цієї мети можливе завдяки впровадженню сучасних знань та інноваційних методів навчання у ВНЗ. Інноваційне навчання - це процес і результат такої навчальної діяльності, яка стимулює активний відгук на поставлені проблемні завдання або проблемні ситуації [за визначенням Гороховатської Н.В.]. Процес пізнання відрізняється зацікавленням в набутті знань, а досягнення позитивного емоційного фону веде до створення позитивної мотивації вчення, що полягає в самому змісті матеріалу, який вивчається. Такий тип освітнього процесу пов'язаний з творчим пошуком на основі досвіду викладача, що є і його відповідним збагаченням [Полуніна О.В. До проблеми психологічного забезпечення інноваційного навчання у ВНЗ// Практична психологія та соціальна робота. -К. -2003. -№2-3.-с.133-134].

Всі ці ідеї, на рівні з іншими, лежать в основі теоретичної і практичної підготовки майбутніх правознавців. Ми пропонуємо поряд з звичайними «класичними» юридичними дисциплінами більш глибоко вивчати дисципліни з інструментальної та не інструментальної детекції прихованої інформації, у тому числі за вибором студента.

В Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична психологія" вперше в Україні запачатковано з 2018 року в учбовий процес 2-4 курсів та магістрів за напрямом підготовки 081 "Право" 5 навчальних дисциплін з детекції брехні, встановлення достовірності повідомляємої інформації в юридичній діяльності з урахуванням міжнародних стандартів та тенденцій в данній сфері знань.

А саме:

- Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини.

- Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності.

- Базові психологічні методи детекції прихованої інформації.

- Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості.

- Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації.

Навчальними дисциплінами охоплено більше 170 студентів, майбутніх правознавців, у тому числі працівників кримінальної юстиції, судової та управлінської сфери професійної діяльності.

Викладання дисциплін має науково-практичне спрямування для формування у студентів правосвідомості та високої правової і психологічної культури, знання закономірностей особистості та її діяльності у сфері правових відносин та можливостей інструментального встановлення фактів прихованої інформації.

Метою вивчення дисципліни є: сформувати у студентів усвідомлення необхідності знання як інструментальної так і неінструментальної детекції прихованої інформації як галузі психолого-юридичної науки, та навчальних дисциплін, які вивчають психологію мотивації, потреб та цінностей людини, психофізіологію її пам'яті, сприйняття, уваги та теоретико-методологічні основи встановлення достовірності повідомляємої інформації в юридичній практиці як цілісність, в якій органічно поєднується психологічне та юридичне і виділяються юридична й психологічна підсистеми, що перебувають у динаміці, розвитку та нерозривному зв'язку.

Вказані дисципліни вивчають особливості спілкування та взаємодії правознавця з громадянами, як відносяться, як впливають, та приховують люди інформацію в юридичній діяльності; вивчає вплив соціальних умов на поведінку людей.

З давніх часів потреби суспільного життя спонукали людину відрізняти і враховувати особливості психічного складу співрозмовників та намагання ними приховувати важливу для справи інформацію.

Студенти повинні навчитися:

1) розуміти, як оточуючі здатні приховувати інформацію, чого вони чекають від нас, на що вони здатні;

2) вміти орієнтуватися в індивідуальних властивостях особистості, мотивах поведінки, особливо в юридично значущих ситуаціях. Не маючи таких орієнтирів в складних процесах міжособистісного спілкування, людина нерідко йде всліпу, робить помилки, допускаючи нетактовність.

3) не менш важливо зрозуміти і можливості інструментальної детекції прихованої інформації шляхом застосування поліграфа, вміти психологічно достовірно охарактеризувати себе як особистість.

4) навчитися вносити корективи в спілкування та виявляти ознаки неправдивої інформації, проявляти емпатію.

Психіку і поведінку людини неможливо зрозуміти без знання її природної та соціальної суті. Тому вивчення дисциплін базується на основі знань з "Психофізіології", "Загальної психології", «Основи з психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа», «Психології спілкування». Знання вказаних дисциплін необхідні діловій людині, щоб вміти приймати відповідні рішення з урахуванням психологічних ознак, які повідомляються партнером, вміло проводити діагностику та володіти невербальними засобами спілкування, а за потреби мати навички професійного залучення фахівця поліграфолога для проведення відповідного психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа.

Навчання з кожної теми програми побудоване таким чином: кожна провідна ідея курсу повинна проходити послідовне засвоєння в різних режимах навчання, що змінюють один одного в послідовності, яка диктується специфікою теми. Зразкова схема проходження теми повинна виглядати таким чином:

1. Інформація, що передається викладачем у режимі діалогу (лекційний матеріал).

2. Інформація, що засвоюється в режимі діалогу (семінарське заняття).

3. Ідеї, що засвоюються в режимі дискусії (питання проблемного характеру, що не мають однозначного рішення в науці та практиці взагалі, або на даному етапі розвитку; рольові ігри, які мають проектувальний характер та допомагають аналізувати складні ситуації).

4. Вміння, що засвоюються в режимі тренінгових та практичних занять.

5. Самостійна робота студентів.

Але, навчальна програма не є достатньо продуктивною, якщо не буде передбачати годин для проведення практичних та індивідуальних занять. Так навчальні години необхідні для проведення елементів тренінгових вправ, рольових, ділових ігор, для засвоєння психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності. Мова йде не тільки про відпрацювання вміння користуватися готовими інструментальними технологіями (поліграфом), а й вироблення вміння самостійно створювати моделі ефективного спілкування задля встановлення істини.

В останнє десятиліття навчальні ігри стали однією з найбільш ефективних інновацій у сфері професійної підготовки. Безперечна перевага ігор в тому, що рішення отримані в ході гри відрізняються новизною, оригінальністю [Іванова Л.А. Технологія процесу професійної підготовки педагогів організаторів в гуманітарному інституті «Артек» //Практична психологія та соціальна робота. — К. - 2004. - №5. - с.17-26].

Ми переконані, що дисципліни з інструментально та не інструментальної детекції прихованої інформації обов'язково повинні включати практичні та індивідуальні заняття студентів.

Організацію та викладання дисциплін здійснює - кандидат психологічних наук, доцент, член Міжнародного співтовариства поліграфологів, Координаційної ради ГО "Колегія поліграфологів України" Назаров Олег Анатолійович та керівник поліграфологічної служби ПАТ КБ «ПриватБанк», директор Комітету з освіти та представник в Україні Міжнародної асоціації професійних поліграфологів Лисенко Андрій Борисович.

Вибір українського вишу був не випадковий, оскільки Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" здійснює освітню діяльність за найвищим IV рівнем акредитації за фахом «правознавство» та продовжує славні традиції Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням в 1847 рік, в час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею - першого вищого навчального закладу Одеси.

Запрошуємо до співпраці всіх хто бажає ділитись власним досвідом психологічної верифікації свідчень (показів) в юридичній діяльності та знанням сучасних методів оцінки достовірності повідомляємої інформації.

Фрагменти щоденного навчального процесу, який проводиться на базі створеного комплексу проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа (навчального кабінету та учбової аудиторії з'єднаної з кабінетом відеозв'язком).

Сприяння проведенню на базі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" 10 листопада 2018 року Всеукраїнського науково-методичного семінару "Актуальні питання провадження поліграфа в України: теорія та практика"

Пропонуємо спільно розвивати професію поліграфолога в Україні за міжнародними стандартами з поважанням прав авторів (розробників, винахідників) на їх інтелектуальну власність - приєднуйтеся!

Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., +38(093) 476-72-60.