Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Реферативні статті. Інші види спеціальних знань" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу зі спеціальних знань в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

1. Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз'яснень законодавства 

Бібілографічний опис: Бурба О. І. Організація науково-технічної експертизи в Україні / О. І. Бурба // Науково-технічна інформація. - 2015. - № 3. - С. 12-16. - Режим доступу: https://goo.gl/jZzqT4 Для підвищення надійності зберігання тексту статті в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ до статті забезпечений online-журналом: https://goo.gl/Fi2c6G 

Реферат (анотація). Узагальнено положення основних нормативно-правових актів, які унормовують відносини в науково-технологічній сфері організації і проведення експертизи. Розглянуто базові засади організації науково-технічної експертизи в Україні, відповідне інституційне забезпечення. Окремо розглянуто питання організації і проведення науково-технічної експертизи робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням.

Бібліографічний опис: Страхування професійної відповідальності // Вовчак О.Д. Страхова справа : підручник / О.Д. Вовчак. - Київ : Знання, 2011., 391 с. + CD-ROM. - URL: https://goo.gl/UYSnS9 

Реферат (анотація). Страхування професійної відповідальності пов'язано з можливістю пред'явлення претензій особам за наслідки помилок, допущених під час виконання ними професійних обов'язків, вказаних у страховому полісі. Страхування відповідальності спрямовано на надання страхового захисту на випадок висунення страхувальнику третіми особами (вигодонабувачами) вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкодування майнової шкоди. Процес страхування професійної відповідальності передбачає наявність не менше трьох осіб: страховика; страхувальника, а також третіх осіб. У підручнику висвітлено теоретичні аспекти страхування та організацію страхової справи в умовах ринкової економіки, розглянуто організаційні аспекти, основні умови та механізм здійснення окремих видів страхування, а також їх соціально-економічну значущість, проблеми та перспективи розвитку. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розглядом практичних аспектів діяльності страхових компаній. Значну увагу приділено інвестиційній діяльності страховика. Оригінальним є підхід до розгляду умов забезпечення платоспроможності та ефективності діяльності страхової компанії. Наголошено на проблемах законодавчого регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні. Логічним є зображення взаємозв’язку між окремими суб’єктами страхового ринку та акцентування уваги на його організаційній структурі. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання, індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи, літературу. Підручник включає термінологічний словник, додатки на компакт-диску, в яких продано зразки основних документів, що використовуються у страховій справі. Підручник підготовлено для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, аспірантів, страховиків-практиків, усіх, хто цікавиться страхуванням.

Бібілографічний опис: Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз'яснень законодавства / Майстренко О.В. // Офіційний Веб-сайт Міністерства юстиції України. - URL: https://goo.gl/vwZ1ka (дата звернення 22.07.2018). Для підвищення надійності зберігання тексту статті в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ до статті забезпечений online-журналом: https://goo.gl/ro5E76

Реферат (анотація). На сьогоднішній день дуже широковживаним та актуальним в правовій системі України стало слово „колізія". Колізії між правовими нормами ведуть до порушення системності правового регулювання і тим самим знижують його ефективність. Із приводу визначення та змісту тлумачення права в літературі існують різні думки. Одні автори розуміють його лише як з’ясування, інші думають, що зміст тлумачення правових норм полягає у їх роз’ясненні, треті — визначають тлумачення як єдність того й іншого. Переконливою, на думку автора статты є третя точка зору, оскільки в першому і другому випадку очевидний односторонній підхід. Автор статті приходить до висновку, що структурна недовершеність законодавства України підсилюється недоліками української правової системи. В першу чергу, це стосується низького рівня законодавчої техніки. Верховній Раді України з постійно зростаючими вимогами до правотворчої роботи не завжди вдається ефективно врегульовувати суспільні відносини, що динамічно розвиваються. Вади законодавчої техніки, помножені на недостатню розмежованість функцій і повноважень органів державної влади, зумовлюють прийняття і дію надмірної кількості підзаконних нормативних актів, які часто вносять у правове регулювання зайві суперечності, ускладнення, неясності тощо. В свою чергу, недосконалість правової надбудови українського суспільства разом з її класичними ознаками та особливостями підносять актуальність проблеми тлумачення норм права на якісно новий рівень. Саме використання тлумачення, його методології й принципів дозволяє адекватно усвідомлювати зміст правових норм, забезпечує їх ефективну реалізацію та усуває суперечності, зміцнює законність, стає своєрідним містком до впровадження нової правової системи, культури у суспільстві та побудови правової держави.

Бібліографічний опис: Наукова та науково-технічна експертиза: поняття, зміст, нормативно-правове регулювання / О.А. Назаров // Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. Дата публікації: 22.07.2018. URL: https://goo.gl/koNdf3 (дата звернення: 22.07.2018).

Реферат (анотація). У реферативному огляді здійснено узагальнення положень основних нормативно-правових актів, які унормовують відносини в сфері організації і проведення наукової експертизи відносно висновків судової експертизи як можливого обєкту наукової експертизи. Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів (частина 1 статті 1 Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу").