Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Реферативна стаття. У статті відображено дослідження конституційно-правового забезпечення розвитку медіації в Україні. Основну увагу акцентовано на правовому понятті «медіація», правовому розумінні даного явища у законодавстві України, а також розглянуто історію становлення медіації в державі та особливості її застосування до неповнолітніх. Окрім того, виокремлено норми Конституції України, які стимулюють вирішення спорів за допомогою примирення, та узагальнено основні засади конституційно-правового забезпечення розвитку медіації в Україні. Проведено аналіз конституційних норм (прямої дії), які є джерелом медіаційного процесу в державі, та норм Закону України «Про медіацію». Наведено приклади застосування медіації в різних галузях законодавства. Визначено, що медіація є найбільш ефективним гнучким інструментом реалізації політичної волі шляхом запобігання конфліктності в політичній сфері.

Ключові слова: медіація, конституційно-правове забезпечення, розвиток, законодавство, Конституція України, медіатор.

Бібліографічний опис: Деркач В.В. Конституційно-правове забезпечення розвитку медіації в Україні / В.В. Деркач // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. - 2023. - № 1. - С. 56-60. - URL: https://cutt.ly/f67Puzu Посилання на збірник: https://cutt.ly/I67OKxJ Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час online-журналом забезпечений резервний URL-доступ до тексту статті.

Реферативна стаття. Навчальний посібник підготовлений з метою надання науково-методичної та практичної допомоги фахівцям у відповідних галузях науки і техніки, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, що не працюють у державних спеціалізованих установах, працівникам державних спеціалізованих установ, а також студентам вищих навчальних закладів у процесі навчання (стажування) за навчальними дисциплінами курсу «Судова експертиза».

Бібліографічний опис: Основи судової експертизи : навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад.: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. — Х. : Право, 2016. — 928 с. - URL (скорочений варіант посібника): https://cutt.ly/J8ArHpr Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом (повний електронний варіант посібника): https://cutt.ly/A8PCXxP

Бібліографічний опис: Комаха В. О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України : за матеріалами перших двох етапів становлення і розвитку Одес. НДІ суд. експертиз 1914–1941 рр. / В. О. Комаха. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 512 с.

Наталія Ткаченко * a,
Вікторія Алєксєйчук ** b
* Канд. юрид. наук, Департамент експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту України,
м. Київ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0589-0191, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
** Канд. юрид. наук, доцент, Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Україна,
ORCID: https://orcid.org/0000–0001–7579–3322,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
a Методологія, концепція.
b Написання оригінального проєкту. 

Реферативна стаття. Розглянуто основні моделі системи інституцій судової експертизи, щодо яких є пропозиції про внесення до проєкту закону про судово-експертну діяльність. Метою дослідження є визначення основних моделей системи інституцій судової експертизи в Україні, а також аналіз міжнародного досвіду експертного забезпечення правосуддя у справі імплементації відповідних сучасних світових норму законодавство України і застосування їх у практичній діяльності. Вио ремлено основні моделі системи інституцій судової експертизи, зокрема класичну (традиційну), неокласичну (оновлену традиційну), радикальну, змішану (частково радикальну) і змагальну. Обґрунтовано інтеграцію української системи експертного забезпечення правосуддя в міжнародний простір і вступ вітчизняних судово-експертних установ до міжнародних організацій, якими об’єднано зарубіжні експертні інституції, із метою вдосконалення процедур участі судових експертів у судочинстві.

Ключові слова: моделі системи інституцій судової експертизи; судово-експертна діяльність; державне управління; реформування; класична (традиційна) модель; неокласична (оновлена традиційна) модель; радикальна модель; змішана (частково радикальна) і змагальна моделі.

Бібліографічний опис: Ткаченко, Н., Алєксєйчук, В. (2022). Моделі системи інституцій судової експертизи в Україні (переваги та ризики). Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 1 (26). С. 10—23. - Режим доступу: https://cutt.ly/1B6sD2W Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/uB6sVPO

Реферативна стаття. Дослідження теоретико-методологічних засад судово-економічної експертизи вимагає досить детального та ґрунтовного підходу до висвітлення питання сутності економічних експертиз, адже в науковій літературі нині немає єдиної узгодженої позиції щодо цього. Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, визначено низку дискусійних питань ыз термінологічного визначення понятійного апарату, який використовується в практиці судово-економічної експертизи, що обґрунтовує необхідність прийняття змін до чинного законодавства. Пропонується внести зміни до Закону України «Про судову експертизу» в І розділ «Загальні положення», де передбачити статтю «Понятійний апарат судової експертизи», де необхідно подати різні визначення, в тому числі і за видами експертиз. У чинному законодавстві доцільно передбачити, крім завдань, предмет та об’єкти експертиз.

Ключові слова: експертиза, судова експертиза, судово-бухгалтерська експертиза, судово-економічна експертиза, економічна експертиза.

Бібліографічний опис: Мулик Т.О., Мулик Я.І. Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів. Економічний простір. 2021. № 165. С. 131–139. - Режим доступу: https://cutt.ly/KZo4ITh Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/iZo4Zcw

Реферативна стаття. В статті досліджено порядок організації підготовки та атестації судових експертів. Визначено, що судово-експертну діяльність в Україні здійснюють фахівці державних установ та приватні експерти. Розглянуто, які ознаки мають бути притаманні судовим експертам і хто ними не може виступати. Висвітлено, які обов’язки та права притаманні судовим експертам згідно чинного законодавства. Охарактеризовано причини, коли експерт зобов’язаний заявити про самовідвід, які види робіт забороняється здійснювати експерту в ході виконання судової експертизи. Розкрито фахові компетенції судового експерта. Охарактеризовано діяльність Центральної експертно-кваліфікаційної комісії. Представлено загальну послідовність організації атестації та присвоєння кваліфікації судових експертів. Висвітлена інформація про атестованих судових експертів, за напрямками експертиз та в розрізі регіонів, що відображається в Реєстрі судових експертів. Відображені результативні показники щодо роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії.. Зазначено, що в організації освіти, атестації та практичній діяльності судових експертиз є певні недоліки та проблеми. Це призводить до тривалого часу очікування наслідків експертизи, значної завантаженості експертів та притягнення до процесу експертизи осіб з низькою кваліфікацією. Нині для чинного законодавства характерні: недостатня врегульованість процедури проходження атестації; незлагодженість вимог щодо судових експертів; невисокий рівень оплати праці експертів; значна вартість стажування тощо. Для подолання вказаних недоліків у майбутньому пропонується запровадити зміни до існуючих законодавчих актів, що спрямовані на вдосконалення процесу підготовки та атестації судових експертів.

Ключові слова: судова експертиза; судові експерти; атестація судового експерта; свідоцтво судового експерта; навчання (стажування) судового експерта; Центральна експертно-кваліфікаційна комісія; Реєстр атестованих судових експертів.

Бібліографічний опис: Мулик Я.І. Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження [Електронний ресурс] / Я. І. Мулик. // Ефективна економіка. - 2021. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_1_60  Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Bmt1rpS 

Розділ "Реферативні статті. Інші види спеціальних знань" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу зі спеціальних знань в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

1. Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз'яснень законодавства 

Реферативна стаття. В статті вказується, що одним з важливих напрямів державної антикорупційної політики в Україні є реформування законодавства, яке регламентує діяльність системи органів правосуддя та інституцій, які покликані їх забезпечувати, з метою створення умов для повного й об’єктивного судового провадження, забезпечення справедливих судових рішень, належного захисту прав і свобод людини. Судова експертиза є стратегічним сегментом в системі правосуддя і має забезпечувати судове провадження якісними доказами. Навіть в умовах рівності всіх видів доказів в практиці висновок судового експерта здебільшого виступає орієнтиром з’ясування обставин у справі, які потребують залучення спеціальних знань. Зазначена роль висновку експерта у здійсненні правосуддя висуває високі вимоги щодо відповідальності судового експерта, рівня його професійних якостей та надійності інструментарію проведення досліджень, який ним застосовується. Вочевидь, що такі вимоги мають бути обґрунтованими та єдиними для всіх представників цієї професії. На сьогодні відповідні вимоги є розрізненими, що є наслідком різної відомчої підпорядкованості установ, які здійснюють судово-експертну діяльність, та приватних експертів, розгалуженим нормативно-правовим регулюванням, розрізненим науково-методичним забезпеченням, відмінними принципами і механізмами фінансування. Виявляється розбіжність в оцінці рівня професійності судових експертів, залежно від відомчої підпорядкованості судово-експертних установ, неоднаковість в притягненні до відповідальності, що пов’язано з існуванням внутрішньовідомчих кваліфікаційних вимог, органів професійного відбору й дисциплінарних органів. Порівняння штатної чисельності, матеріального та технічного забезпечення різних експертних установ дає підстави для висновку про невизначеність принципів кадрової та фінансової політики в сфері експертного забезпечення правосуддя. Незрозумілим є обґрунтування штатної чисельності експертних установ різних відомств, оплати праці судових експертів, яке виявляється в розбіжностях експертного навантаження (кількості судових експертиз, що припадає в середньому по установі на одного експерта за рік). Відповідно різняться й тривалість проведення судових експертиз. Така суттєва розбіжність виявляється й у матеріально-технічному забезпеченні судово-експертних установ різних відомств. Зокрема, фактичний штат судових експертів експертних установ Міністерства внутрішніх справ майже у 3 рази більший, аніж штат експертних установ Міністерства юстиції України; при цьому число експертиз, проведених в експертних установах МВС менш ніж в 2 рази, ніж в установах МЮУ; фінансування ж експертних установ МВС майже у 5 разів більше, аніж фінансування експертних установ МЮУ, а не в 2–3 рази; суттєва різниця між фінансуванням на придбання обладнання – експертні установи МВС отримують у 9,5 разів більше, аніж експертні установи МЮУ. Кількість експертиз (навантаження) на одного судового експерта за рік суттєво різниться в різних відомствах: від 20 (в ДПСУ, СБУ) до 333 (МОЗ) експертиз на одного експерта. Вочевидь, що такий стан речей свідчить про нерівність судових експертів різних відомств та різний стан забезпечення умов їх праці. Свідченням негативного прояву розбалансованості державного регулювання у сфері експертного забезпечення правосуддя є практика Європейського Суду з прав людини (рішеннях «Ващенко проти України» від 26.06.2008 (заява № 26864/03), «Якименко проти України» від 29.05.2008 (заява № 19142/03), «Андренко проти України» від 20.01.2020 (заява № 50138/07) та ін.), яка засвідчує факти суттєвого затягування строків проведення експертиз в Україні як недопустимі й такі, що призводять до порушення прав людини. Виявлена проблематика вочевидь потребує реформування судової експертизи, запровадження оновлених – зрозумілих, справедливих і обґрунтованих підходів у сфері державного регулювання судової експертизи. Одним з головних підходів, виходячи зі справедливості та доцільності, має бути забезпечення уніфікованого нормативно-правового регулювання суспільних відносин у сфері експертного забезпечення правосуддя та запровадження єдиного суб’єкта, відповідального за формування загальних засад державної політики у сфері експертного забезпечення правосуддя; врегулювання на рівні закону загальних питань діяльностівсіх суб’єктів судово-експертної діяльності, визначення пріоритетних напрямів розвитку судової експертизи, єдиних вимог до представників відповідної професійної спільноти. В роботі також наводяться багато інших міркувань авторів щодо реформування правових засад експертного забезпечення правосуддя як складової частини антикорупційної політики в Україні.

Бібліографічний опис: Ткаченко Н.М., Алєксєйчук В.І., Реформування правових засад експертного забезпечення правосуддя як складова антикорупційної політики в Україні / Н.М. Ткаченко, В.І. Алєксєйчук // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 1. - С. 265-269. - Режим доступу: https://cutt.ly/MmU2Ygc Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/OmU2OXA 

Реферативна стаття. У дисертації здійснено комплексний криміналістичний аналіз теоретичних та організаційно-правових засад участі суб’єктів судово-експертної діяльності в цій системі. На підставі узагальнення наукових підходів, нормативно-правових актів, слідчої та судової практики запропоновано авторське визначення сутності експертного забезпечення кримінального провадження, поняття суб’єктів судово-експертної діяльності в кримінальному провадженні. Охарактеризовано сучасний стан та перспективи розвитку системи експертного забезпечення кримінального провадження. Розроблено криміналістичну класифікацію суб’єктів судово-експертної діяльності у кримінальному провадженні та охарактеризовано їх правовий статус. Розглянуто організаційні та процесуальні засади участі суб’єктів судово-експертної діяльності у кримінальному провадженні. Виділено напрями та засоби підвищення ефективності системи експертного забезпечення кримінального провадження.

Бібліографічний опис: Ткаченко Н.М. Суб’єкти судово-експертної діяльності в сучасній системі експертного забезпечення кримінального провадження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.М. Ткаченко; Харківський національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2017. — 24 с. — укp. - Режим доступу: https://cutt.ly/BmUMdhI  Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/OmUMh6I 

Реферативна стаття. Виявлення і сприйняття емоцій – це навик, необхідний людям для регулювання соціальної взаємодії та інформування про прийняття рішень і поведінки. Дослідження показали, що дослідники можуть правильно визначати емоції пішохода по його ході, що записана на відеозаписі. Однак на даний момент не зовсім зрозуміло, чи буде ця інформація використана дослідником у контексті прийняття рішення колегією присяжних і яким чином. У цьому дослідженні вивчався вплив емоцій обвинуваченого, що виражаються у ході й відображаються на відеозаписі, на прийняття рішень колегією присяжних. Відеозапис ходи чоловіка, що зображає одну з чотирьох емоцій (гнів, страх, щастя або гордість) або нейтральний емоційний стан, було представлено 100 псевдо присяжним разом з контекстною інформацією. Їх попросили визначити, які емоції, на їхню думку, зображує людина, що йде ходою та їхню впевненість у цьому ототожненні. Ступінь стану емпатії і судження псевдо присяжних у справі оцінювалися за допомогою анкети. Результати дослідження показують, що емоції, які зображує постать на фрагменті відеозапису, можуть бути ідентифіковані спостерігачами. Крім того, результати показують, що ця інформація неявно використовується спостерігачами для обґрунтування співчуття і суджень. Однак результати також припускають варіабельність у здатності спостерігачів точно описувати отриману інформацію. Тому необхідно уважно розглянути можливі наслідки відтворення відеозапису в суді й подальший вплив на прийняття рішення колегією присяжних

Бібліографічний опис: Т. Бірч, І. Бірч, М. Джеймс ВИЯВЛЕННЯ ЕМОЦІЙ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОЛЕГІЄЮ ПРИСЯЖНИХ // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: Д.В. Журавльов (голов. ред.) та ін. – К., 2021. – Вип. 66. – С.480-493 - Режим доступу: https://cutt.ly/ImulHPU Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/WmulM7a 

Реферативна стаття. Наведено поняття спеціальних знань, розглянуто форми їх використання у нотаріальній діяльності, надано пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про нотаріат». Згідно частини 2, 3 статті 42 (Строки вчинення нотаріальних дій) Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або надсилання документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії в цих випадках, не може перевищувати одного місяця.

Бібліографічний опис: Партоленко Н.В. Використання спеціальних знань у нотаріальній діяльності // Криміналістичний вісник : [наук. практ. зб. / голов. ред. Коваленко В. та ін.] / ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. — К. : ТОВ «Еліт Прінт», 2011. — No 2 (16). — С. 172-179. - Режим доступу: https://cutt.ly/xmtM5EK  Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Bmt1rpS 

Реферативна стаття. Навчальний посібник «Судово-психіатрична експертиза» призначений для ефективного засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни «Судова психіатрія». Він підготовлений для студентів, курсантів, слухачів і викладачів ВНЗ МВС України. Він буде корисним правникам ОВС, прокурорам, суддям, юристам та студентам-медикам, лікарям-психіатрам, чия практична діяльність стосується судово-психіатричної експертизи.

Бібліографічний опис: Цільмак О.М. Судово-психіатрична експертиза: навчальний посібник. [ Текст ] / О.М. Цільмак. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович.— 2014. – 104 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/9n1VcZO Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/2n1VQmj 

Реферативна стаття. Методичні рекомендації розкривають проблематику допомоги дітям раннього віку з аутизмом у родинному колі. За основу при розробці методичних рекомендацій було взято родинно-орієнтований підхід. Одна з провідних технологій, задіяних у родинному супроводі, це – домашнє візитування, яке здійснюється міждисциплінарною командою фахівців. Методичні рекомендації стануть у нагоді студентам психологопедагогічного профілю, науковцям і практикам.

Бібліографічний опис: Сухіна І. Родинний супровід дітей раннього віку з аутизмом / І.Сухіна метод. рек., 2017. – 70 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/vn1FXI9 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/ln1FMDX 

Реферативна стаття. Проведено аналіз зарубіжних та вітчизняних діагностичних методик для здійснення психолого-педагогічної діагностики дітей з РСА, зокрема проведено порівняння критеріїв валідності методики LEITER-3 та Біне-Сімона для визначення рівня інтелекту у аутичних дітей. Визначено комплекс діагностичних методик, які дозволяють оптимізувати діагностику дітей з РСА. На основі результатів дослідження розроблена технологічна карта психолого-педагогічної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень у спеціальній та інклюзивній школі. Результати навчального посібника можуть бути корисні для фахівців корекційної освіти та інклюзії, психологів та студентів ВНЗ спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Бібліографічний опис: К.О.Островська, Х.В. Качмарик, Л.Р. Дробіт Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. Навчальний посібник, 2017. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 124 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/Vn1FQzy Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/2n1FUEu 

Реферативна стаття. Посібник присвячено вирішенню питання ранньої психологічної допомоги дітям з розладами аутистичного спектра. У ньому обгрунтовано актуальність даної проблематики, проаналізовано досвід становлення системи раннього втручання в інших країнах, а також вітчизняний. Окреслено психологічні особливості дітей раннього віку з аутизмом та намічено шляхи допомоги. Розглянуто вплив родини на виховання дитини раннього віку з аутизмом. Запропоновано психологічну модель раннього втручання для дітей з аутизмом. Наведено стандарти надання ранньої допомоги дітям раннього віку з розладами аутистичного спектра. Посібник стане у нагоді фахівцям психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам.

Бібліографічний опис: Сухіна І., Риндер І., Скрипник Т. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом: посібник / І. Сухіна І. Риндер, Т. Скрипник / за ред. Сухіної І.В. – Київ-Чернівці: «Букрек», 2017. – 192 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/jnX1Mxd Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/7nX0pw8 

Реферативна стаття. У навчальному посібнику у доступній формі викладено процес формування психологічних знань - від міфологічних уявлень про світ давніх слов’ян і греків до сучасних шкіл психології; від перших нарисів про душу Аристотеля – до психоаналізу і творів авторів гуманістичної психології. Видання призначено для студентів, аспірантів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями становлення різних галузей сучасної психологічної науки.

Бібліографічний опис: Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. / О. О. Євдокімова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид. допов. – Харків, 2020. – 320 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/unb27se Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Inb9wdT  

Реферативна стаття. У монографії розглянуто найбільш актуальні проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні. Висвітлені наукові, правові та організаційно-тактичні засади підготовки та призначення судових експертиз, провадження експертного дослідження, оцінки висновку експерта й використання результатів експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду. Уточнено поняття спеціальних знань, предмету, об’єктів, критерію розмежування судових експертиз, компетенції та компетентності експерта. Розглянуто процесуальний порядок судово-експертної діяльності та запропоновані зміни й уточнення щодо кримінального процесуального закону. Розкрито поняття тактики проведення судових експертиз, виокремленні експертні ситуації, що виникають у кримінальному проваджені, та вказані відповідні дії учасників кримінального провадження. Охарактеризоване поняття та наведені напрями використання судових експертиз у кримінальному проваджені, зокрема у кваліфікації злочинів та під час проведення тактичних операцій. Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.

Бібліографічний опис: Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М. Г. Щербаковський. – Харків : В деле, 2015. – 560 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/bnb04BE Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/lnb2qu3 

Реферативна стаття. У методичних рекомендація досліджуються особливості призначення і проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням, матеріали та документи, які повинні надаватися на експертизу.

Бібліографічний опис: Особливості призначення і проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням : науково-методичні рекомендації / Кол. авторів. – Харків : ХНУВС, 2015. – 60 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/lnb0nbu Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Gnb0J3u 

Реферативна стаття. Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальних програм з дисциплін «Професійно-психологічна підготовка працівників поліції», «Юридична психологія», «Практична психологія». У посібнику висвітлено загальні та спеціальні психологічні питання професійної діяльності поліції. Рекомендується для використання в освітньому процесі підготовки поліцейських; у професійній діяльності працівників Національної поліції.

Бібліографічний опис: Психологія у професійній діяльності поліції : навч. посіб. / [О. О. Євдокімова, І. В. Жданова, Д. В. Швець та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 426 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/pnb1RBR Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Wnb1Izf 

Реферативна стаття. У запропонованому посібнику викладено основні теоретичні положення та практичні рекомендації щодо використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні, що складає частину курсу криміналістики. Розглянуто теоретичні основи спеціальних знань й основні форми їх використання на досудовому розслідуванні: залучення спеціаліста під час проведення слідчих (розшукових) дій і призначення та проведення експертизи. Для науковців, викладачів, ад’юнктів та аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів юридичного профілю, працівників Національної поліції, прокуратури, Служби безпеки України, адвокатури, а також усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

Бібліографічний опис: Пиріг І. В., Бідняк Г.С. П 33 Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні: навч. посібник / І. В. Пиріг, Г .С. Бідняк. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 140 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/xnx4w0o Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Fnx4oXX 

 20 июня 2024

Новини