Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 853

Відповідно до пунктів 10, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, наказом Міністерство освіти і науки України від 12.01.2017 №40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023 було затвержено Вимоги до оформлення дисертації. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) готується державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису в твердій або м’якій палітурці та в електронній формі. За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена англійською мовою або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження, з поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради. У розділах дисертації має бути вичерпно і повно викладено зміст власних досліджень здобувача наукового ступеня, зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в анотації. Список цих праць має також міститися у списку використаних джерел. У разі використання наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших авторів у тексті дисертації обов’язково повинні бути посилання на публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися до дисертації виключно із посиланням на джерело (крім фрагментів, які не несуть самостійного змістовного навантаження).

Біліографічний опис: наказ Міністерство освіти і науки України від 12.01.2017 №40 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації". - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 

Нормативні документи:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів". - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran39#n39 

 3 апреля 2020

Новини