Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 797

УДК 369.54 : 658.149.3                

Большаков С.І. к. військ. наук, доцент, судовий експерт, оцінювач,
директор ТОВ "Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки" (м.Одеса), Деменко К.С. експерт ТОВ "Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки" (м.Одеса)

У статті робиться спроба обґрунтувати критерії проведення судової експертизи в Україні експертами державних спеціалізованих експертних установ, а саме: науково-дослідних установ судових експертиз міністерства юстиції України (НДІСЕ МЮУ) та експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (НДЕКЦ МВС України), аналізується чинне українське законодавство.

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Особливості судово-експертної діяльності в Україні / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 1 (20). Дата публікації: 29.05.2020. URL: https://cutt.ly/Uirpvqz (дата звернення: 29.05.2020).

Текст статті.  

Входження нашої держави до європейського економічного простору передбачає дотримання принципів законності й прозорості у здійсненні судово-експертної діяльності в України. Разом з тим, на цей час все ще актуальним залишається питання щодо законності проведення судових експертиз, основна мета яких повинна полягати у збереженні цілей та інтересів держави, громадян  та  суб’єктів господарювання.  

Мета дослідження полягає у спробі авторів обґрунтувати критерії проведення судової експертизи в Україні експертами державних спеціалізованих експертних установ, а саме: Міністерства юстиції України (МЮУ) та експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (НДЕКЦ МВС України).   

Відповідно до Розділу ІV ст. 92 Конституції України [1]: «Виключно законами України визначаються:

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи,  організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань, основи організацій та діяльності адвокатури; ...».

Згідно до частини першої статі 10 Закону України "Про судову експертизу" судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.  

Відповідно до частини другої статі 10 Закону України "Про судову експертизу" судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста.

Відповідно до пунктів першого, другого розділу V Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 №301/5 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції від 10.01.2019 №82/5) для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра.  Також, при вирішенні питання комісією щодо відповідності вищої освіти експертній спеціальності, за якою особа має намір отримати кваліфікацію судового експерта, враховується навчальний час з відповідних дисциплін, зазначених у додатку до диплома про вищу освіту.

Згідно до частини першої статі 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працевниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом  .... Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна  діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз".  

Провівши короткий аналіз судових експертів державних спеціалізованих експертних установ міністерства юстиції України (НДІСЕ МЮУ) та експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (НДЕКЦ МВС України), які внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, було встановлено що значна частина їх не має відповідну вищу освіту.  

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Головне територіальне управління юстиції діє в межах повноважень, встановлених Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 (далі - Положення).

Відповідно до підпункту 4.51 пункту 4 Положення, Головне територіальне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

МЮУ та ДНДЕКЦ МВС згідно чинного законодавства рішеннями своїх експертно-кваліфікаційних комісії  привласнюють кваліфікацію судового експерта.  

На запити в НДУСЕ Мін'юсту щодо надання інформації, чи мають відповідну вищу освіту їх експерти (співробітники), у відповідях силяються до  статті 11 Закону України "Про інформацію". До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про освіту.  

На запити Міністру Міністерства юстиції України у відповідях вказують для отримання запитуваної інформації необхідно звернутися безпосереднього до керівництва НДУСЕ Мін'юсту.

Таким чином керівництво Мін'юсту та ДНДЕКЦ МВС "де факто" самостійно рішеннями своїх експертно-кваліфікаційних комісії присвоюють кваліфікацію судового експерта своєму співробітнику, якій може не мати відповідну вищу освіту, не знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Таким чином, можливо зробити висновок, що в даний час в Украйні судово-експертна діяльність не завжди здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження.    

Узагальнення нормативно-правової бази свідчить, що чинні нормативні акти щодо проведення судових експертиз працівниками державних спеціалізованих установ обов'язково наявність  відповідної вищої освіті по  експертній спеціальності.  

Ще одним критерієм, якого необхідно дотримуватися для того, щоб результати судової експертизи були легітимними, є наявність у судового експерта  наукових,  технічних та спеціальних знань, необхідних  для з’ясування відповідних обставин справи.

Щодо наявності спеціальних наукових знань у судового експерта, то зазначимо, що на сьогодні, на нашу думку, чинні норми поведінки під час проведення судових експертиз створюють прецедент, згідно із яким зазначені особи мають володіти суто практичними компетенціями й, нажаль, нівелюють наявність саме науково складової експертної діяльності. Тому, вважаємо за необхідне зазначити, що одним із критеріїв наявності спеціальних наукових знань у осіб, що займаються судово-експертною діяльністю, повинна бути наявність не менше трьох наукових публікацій за рік у фахових періодичних виданнях і це повинно бути закріплено на законодавчому рівні.

Список літератури:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 22.08.2019).

2. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038а-XII. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12/ed20170101 (дата звернення: 22.08.2019).

3. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 №301/5 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції від 10.01.2019 №82/5). - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15 (дата звернення: 22.08.2019).

4. Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11 (дата звернення: 22.08.2019).

 

В статье делается попытка обосновать критерии проведения судебной экспертизы в Украине экспертами государственных специализированных экспертных учреждений, а именно: научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (НИИСЭ МЮУ) и экспертной службы Министерства внутренних дел Украины (НИЭКЦ МВД Украины), анализируется действующее украинское законодательство.

Ключевые слова: критерии оценки деятельности, НИЭКЦ МВД Украины, НИИСЭ МЮУ, судебный эксперт, судебная экспертиза.

У статті робиться спроба обгрунтувати критерії проведення судової експертизи в Україні експертами державних спеціалізованих експертних установ, а саме: науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (НДІСЕ МЮУ) і експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (НДЕКЦ МВС України), аналізується чинне українське законодавство .

Ключові слова: критерії оцінки діяльності, НДЕКЦ МВС України, НДІСЕ МЮУ, судовий експерт, судова експертиза.