Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2034

Согласно части второй статьи 50 Закона Украины «О Национальной полиции», Положения о Национальной полиции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 октября 2015 № 877, пункта 13 раздела IV Инструкции о порядке проведения аттестации полицейских, утвержденной приказом МВД от 17 ноября 2015 года № 1465, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18 ноября 2015 под № 1445/27890 (с изменениями), Департаментом кадрового обеспечения Национальной полиции Украины в 2017 году был разработан проект приказа МВД «Об утверждении Инструкции о порядке использования компьютерных полиграфов в Национальной полиции Украины», который опубликован на официальном Интернет-сайте Национальной полиции.

Библиографическое описание: Повідомлення. Про оприлюднення проекту наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок використання комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України».- Режим доступа: https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/2112678 

Текст проекта приказа МВД Украины и Инструкции                    

                                   Проект

                                            МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

                                                                            НАКАЗ

   ____________2017                                            м. Київ                                                     № _______

 

Про затвердження Інструкції про порядок
використання комп’ютерних поліграфів
у Національній поліції України

 

Відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пункту 13 розділу IV Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, затвердженої наказом МВС від 17 листопада 2015 року № 1465, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2015 року за № 1445/27890 (із змінами), та з метою забезпечення використання комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок використання комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про використання комп’ютерних поліграфів в роботі з персоналом органів внутрішніх справ України, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2004 року № 842 «Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за № 1365/9964 (із змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.


Міністр                                                                                                                               А.Б. Аваков                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                          Наказ Міністерства
                                                                                                                        внутрішніх справ України
                                                                                                        ___.________.2017 року № _______


                                                                    ІНСТРУКЦІЯ
                                     про порядок використання комп’ютерних поліграфів
                                                    у Національній поліції України

 

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації, напрями, умови та контроль за використанням комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України.

2. Терміни та скорочення у цій Інструкції вживаються у такому значенні:

поліграф – різновид спеціального психофізіологічного технічного засобу, який здійснює реєстрацію динаміки протікання не менше п’яти незалежних психофізіологічних процесів людини (грудного і діафрагмального дихання, серцево-судинної активності, електропровідності шкіри, рухової активності) у відповідь на пред'явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів (запитань, зображень, предметів), який не завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу;

опитування з використанням поліграфа (далі - опитування) - спеціально організований і науково-обґрунтований комплекс прийомів отримання, порівняння та інтерпретації психофізіологічних реакцій людини у відповідь на психологічні подразники;

спеціаліст з проведення опитування з використанням поліграфа (далі – спеціаліст) – службова особа Національної поліції України, яка має вищу освіту, пройшла відповідну підготовку за напрямом проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа, отримала відповідний сертифікат та функціональними обов’язками якої передбачене проведення опитувань;

ініціатор опитування (далі – ініціатор) – це службова особа Національної поліції, член поліцейської чи атестаційної комісії, що відповідно до своїх повноважень ініціює проведення опитування;

опитувана особа – громадянин України, який досягнув 18-річного віку, є працівником Національної поліції України або кандидатом для прийняття на службу в поліцію, визначена у завданні на проведення опитування та надала добровільну згоду на проходження процедури опитування з використанням поліграфу.

3. Метою проведення опитування є перевірка наданої інформації, отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яка приховується опитуваною особою, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службовій діяльності.

4. Результати опитування не мають будь-якої доказової сили, носять вірогідний та орієнтовний характер, являються одним із джерел інформації, що підлягає оцінці разом з іншою сукупністю зібраних даних. 

Результати опитування не можуть бути підставою для застосування заходів, які обмежують законні права та свободи опитуваної особи.

5. Використання комп’ютерних поліграфів в діяльності Національної поліції України здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про Національну поліцію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших актів законодавства України.

ІІ. Основні принципи використання поліграфа

1. Принцип добровільної згоди – спеціаліст проводить опитування лише за умови отримання письмової згоди опитуваної особи і обов’язково пересвідчившись у тому, що ця згода є справді добровільною, а не є наслідком примусу або тиску з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

Відмова від опитування не може тягти за собою утиск особи, порушення її законних прав та свобод.

2. Принцип правомірності опитування – проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє опитувану особу.

Ініціатива щодо опитування також може належати особі, стосовно якої, на її думку, висунуті безпідставні підозри або звинувачення.

3. Принцип комплексності – вимагає від спеціаліста поліграфа в ході проведення опитування використання всіх наявних матеріально-технічних та методичних можливостей з метою забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо опитуваної особи.

Спеціаліст має забезпечити опитуваній особі психологічний комфорт.

4. Принцип конфіденційності – інформація, отримана спеціалістом під час проведення опитування, а також та, що міститься у довідці про результати опитування з використанням поліграфа, не підлягає розголошенню, окрім випадків передбачених законодавством України.

5. Принцип забезпечення прав і свобод людини – під час проведення опитування спеціаліст має дотримуватись основоположних прав і свобод людини гарантованих Конституцією, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також міжнародними договорами України.

Опитувана особа повинна знати, щодо якої події проводиться опитування, бути ознайомлена з тематикою тестів, має право відмовитись від опитування на будь-якому етапі, не надавати пояснень щодо виникнення у нього тих чи інших психофізіологічних реакцій.

ІІІ. Основні напрями та організація проведення опитування

1. В діяльності Національної поліції опитування проводяться за такими напрямами:

при вступі кандидатів на службу в поліцію;

проведенні атестування поліцейських;

проведенні службових розслідувань;

перевірок за власною ініціативою особи, яка виявила бажання бути опитаною з використанням поліграфа.

2. При необхідності проведення опитування, його ініціатор готує та підписує відповідне завдання (додаток 1).

У завдані, керуючись напрямом опитування, ініціатор зазначає мету, яка потребує з’ясування спеціалістом під час проведення опитування.

Завдання передається разом із необхідними матеріалами до підрозділу Національної поліції, де працює спеціаліст для погодження його безпосереднім керівником.

3. Спеціаліст вивчає наявні матеріали, робить висновок щодо можливості проведення опитування, призначає дату й місце його проведення, про що повідомляє ініціатора опитування.

4. У разі неможливості проведення опитування (за станом здоров’я опитуваної особи, відсутності необхідних умов для роботи), спеціаліст письмово, із зазначенням причин, інформує про це ініціатора опитування.

5. Керівники органів та підрозділів Національної поліції України, де проходить службу опитувана особа, здійснюють організаційне забезпечення опитування на всіх етапах, зокрема явку опитуваної особи у визначені спеціалістом термін та місце.

6. Перед початком роботи спеціаліст пропонує опитуваній особі власноручно заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа (додаток 2) та заяву про згоду на обробку персональних даних за результатами участі в опитуванні з використанням поліграфа (додаток 5).

У разі відмови опитуваної особи від поліграфної перевірки безпосередньо перед або під час її проходження, йому пропонується написати у довільній формі відповідну заяву із зазначенням причин своєї відмови.

Відмова від участі в проведенні опитування не повинна призводити до негативних наслідків для опитуваної особи.

Спеціаліст у бесіді з опитуваною особою визначає наявність у неї протипоказань, зазначених у пункті 3 розділу ІV цієї Інструкції до проведення опитування.

Опитуваній особі роз’яснюються її права, безпечність дослідження на поліграфі для життя, здоров’я людини, а також обговорюється тематика запитань, які будуть йому поставлені.

Після проведення поліграфної перевірки, опитуваній особі пропонується заповнити заяву про відсутність скарг після проведення опитування з використанням поліграфа (додаток 6).

7. Опитування проводиться у три етапи:

1. Підготовчий етап:
1) ознайомлення з матеріалами, складання та конструювання тестів;
2) з'ясування психічного та фізичного стану опитуваної особи;
3) установлення з опитуваною особою психологічного контакту;
4) отримання від опитуваної особи письмової добровільної згоди на участь у поліграфному опитуванні;
5) перевірка та налагодження датчиків і каналів знімання (фіксації) інформації поліграфа;
6) встановлення «фонового» рівня та типу реагування опитуваної особи.

2. Етап безпосереднього проведення опитування:
1) забезпечення виконання методичних вимог до проведення опитування;
2) проведення опитування шляхом пред'явлення тестів, побудованих відповідно до мети завдання;
3) поточний контроль психічного та фізичного стану опитуваного;
4) виявлення можливої протидії та вжиття заходів щодо її нейтралізації;
5) фіксація реагувань особи на запитання тестів;
6) попередній аналіз результатів інтерв'ю та, за необхідності, корегування тестів.

3. Завершальний етап поліграфного опитування:
1) аналіз результатів опитування;
2) проведення післятестової бесіди з опитуваною особою;
3) отримання від опитуваної особи письмової добровільної заяви про відсутність скарг після проведення опитування з використанням поліграфа;
4) підготовка спеціалістом довідки про результати опитування з використанням поліграфа.

8. Спілкування спеціаліста з особою, яка опитується, ведеться мовою, яку обрала особа, якою вона вільно володіє. Якщо спеціаліст поліграфа та опитувана особа не можуть спілкуватися однією мовою, ініціатор залучає до проведення опитування перекладача.

9. В разі необхідності, за письмовою добровільною згодою опитуваної особи може бути проведено повторне опитування. Повторне проведення опитування рекомендується, якщо:
1) за результатами опитування неможливо зробити висновок;
2) опитування було перервано з об’єктивних чи суб’єктивних причин;
3) виникли нові обставини, які стали приводом для проведення опитування;
4) у ініціатора опитування виникли сумніви стосовно обґрунтованості або об’єктивності висновків спеціаліста за результатами проведеного ним опитування. За таких умов проведення повторного опитування доручається іншому спеціалісту.

Дозволяється проведення лише одного повторного опитування.

Проведення повторного опитування в той самий день, коли було проведено попереднє, не допускається.

ІV. Загальні умови проведення опитування

1. Для забезпечення об’єктивності результатів опитування повинні бути дотримані умови щодо стану приміщення, належного фізичного та психологічного стану опитуваної особи.

Під час обстеження в приміщенні мають перебувати тільки спеціалісти поліграфа, опитувана особа та у виняткових випадках, працівники інших підрозділів поліції.

2. Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:
площа приміщення - не менше 10 - 15 м-2;
висота стелі - не менше 2,5 м;
стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори (світло-бежевий, білий, сірий) та без деталей (картин, календарів, дзеркал, плакатів, статуеток, годинників, елементів декору), які відвертають увагу.

Обладнання приміщення повинно забезпечувати комфортні умови, а освітленість, температура, вологість повітря, звукоізоляція - відповідати загальним нормам. Не дозволяється проводити опитування в приміщеннях, поблизу яких є джерела високої напруги, трансформатори, вантажні ліфти, працюють зварювальні апарати. Потрібно унеможливити раптові телефонні дзвінки, вхід до приміщення сторонніх осіб, гучні вигуки чи розмови працівників у сусідніх приміщеннях, коридорах.

На час опитування у приміщені повинні бути вимкнені телефони, у тому числі мобільні телефони, радіо, телевізор, аудіо , відео пристрої.

Приміщення оснащується трьома стільцями, двома столами для розміщення апаратури, двома м’якими кріслами з підлокітниками, шафою для паперів та сейфом.

3. Опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо у опитуваної особи виявлено та документально підтверджено:
1) гострий період соматичних та психічних захворювань;
2) гострий больовий синдром;
3) інтоксикація організму;
4) захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;
5) травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;
6) вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;
7) вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи;
8) вагітність.

4. Опитування також не проводиться, якщо:
1) спеціаліст безпосередньо підпорядкований опитуваній особі;
2) опитувана особа, є близькою особою спеціаліста;
3) існує конфлікт інтересів між спеціалістом та опитуваної особою.

Терміни «близькі особи» та «конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

5. Особи, які мали доступ до інформації про факт, хід та результати опитування з використанням поліграфа, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності цієї інформації винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством України.

V. Оформлення зберігання та використання результатів опитування

1. Після закінчення роботи спеціаліст готує довідку про результати проведеного опитування з використанням поліграфа (далі – довідка) у двох примірниках (додаток 3), в якій зазначаються:
1) час та місце проведення опитування;
2) посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста, який проводив опитування;
3) документ (сертифікат), що засвідчує проходження відповідної підготовки спеціалістом;
4) модель поліграфа, що використовувався, та кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників;
5) посада, звання (за наявності), прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;
6) прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада (за наявності) опитуваної особи;
7) підстави для проведення опитування та його мета;
8) питання, що перевірялися;
9) опис отриманих результатів та їх обговорення;
10) додаткова інформація;
11) посада та підпис спеціаліста, який проводив опитування.

2. У довідці про результати опитування з використанням поліграфа зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством України порядку. 

3. Облік проведених опитувань та складені довідки про результати опитування з використанням поліграфа реєструються в журналі обліку проведених опитувань з використанням поліграфа (додаток 4), який ведеться спеціалістом.

4. При необхідності, журналу та довідці про результати опитування з використанням поліграфа надається гриф обмеження доступу відповідно до законодавства України.

5. Перший примірник довідки про результати опитування з використанням поліграфа в тринадцятиденний термін з моменту проведення опитування (в семиденний термін - у випадку проведення опитування при атестуванні поліцейських) направляється ініціатору опитування з подальшим долученням в установленому порядку до особової справи опитуваної особи чи матеріалів службового розслідування.

6. Матеріали опитування (завдання, заяви про добровільну згоду чи відмову, другий примірник довідки, й інші документи) зберігаються в окремій номенклатурній справі – «Матеріали проведення опитувань з використанням поліграфа» - протягом трьох років та знищуються у порядку, встановленому законодавством України.

При необхідності термін зберігання матеріалів може бути продовжений керівництвом підрозділу, де працює спеціаліст.

7. Можливість ознайомлення опитуваної особи з результатами проведеного опитування та визначення об’єму цієї інформації вирішується ініціатором опитування у кожному конкретному випадку індивідуально та відповідно до вимог законодавства України.

VІ. Контроль за проведенням опитувань

Контроль за дотриманням спеціалістом вимог законодавства України, матеріально-технічне та методичне забезпечення покладається на керівників органів та підрозділів Національної поліції України, в яких працює спеціаліст.

VІІ. Відповідальність спеціаліста з проведення опитувань з використанням поліграфу

1. Спеціаліст несе персональну відповідальність за свою роботу відповідно до вимог законодавства України.

2. Спеціаліст повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності, не допускати будь-яких дій чи заяв, що загрожують недоторканності особи.

3. Спеціаліст повинен утримуватися від використання своїх знань і становища з метою приниження людської гідності, пригнічення особистості або маніпулювання нею. Він несе відповідальність за додержання пріоритету інтересів та прав опитуваної особи.

4. На спеціаліста покладається відповідальність за надійність методів, що ним використовуються, їх програмного забезпечення, достовірність даних, що отримані в ході проведення опитування.

5. Спеціаліст застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

6. У разі тиску з боку опитуваних чи інших осіб на спеціаліста з метою примусити його надати недостовірні висновки чи порушити методику проведення опитування спеціаліст повинен негайно повідомити про це своє безпосереднє або пряме керівництво та припинити роботу.


Директор Департаменту формування політики
щодо підконтрольних Міністрові органів влади
та моніторингу МВС                                                                                                           В.Є. Боднар


                                                                  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                           до проекту наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок використання
                                          комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок використання комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України» (далі – проект наказу) розроблено Національною поліцією України відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про запобігання корупції», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пункту 13 розділу IV Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, затвердженої наказом МВС від 17 листопада 2015 року № 1465, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2015 року за № 1445/27890 (із змінами).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою забезпечення використання комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України та приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України.

3. Правові аспекти

Дана сфера суспільних відносин регулюється Законом України «Про Національну поліцію», Положенням про Національну поліцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Інструкцією про порядок проведення атестування поліцейських, затвердженою наказом МВС від 17 листопада 2015 року № 1465, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2015 року за № 1445/27890 (із змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України, Національною академією наук України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Національної поліції України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження із уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу не є проектом регуляторного акта.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація наказу визначить порядок використання комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України.


Т.в.о. Голови
Національної поліції України                                                                               В.А. Троян
__ лютого 2017 року

Додаток 1
до Інструкції про порядок використання
комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України
(пункт 2 розділу ІІІ)

                                                     ЗАВДАННЯ
                    на проведення опитування з використанням поліграфа

Прошу провести опитування з використанням поліграфа стосовно ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, за наявності – звання та посада)

Мета опитування: _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ініціатор
________________________       ______________ __________________
                                                            (підпис)            (ініціали, прізвище)
«____» _________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО:
________________________       ______________ __________________
                                                            (підпис)             (ініціали, прізвище)
«____» _________ 20__ року

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок використання
комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України
(пункт 6 розділу ІІІ)

 

                                                                  ЗАЯВА
                                про добровільну згоду на проведення опитування
                                                з використанням поліграфа


Я, ______________________________________________________________________________
              (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, за наявності – звання та посада)
_____________________________________________________________________________________________
надаю свою добровільну згоду на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа у зв’язку з __________________________________________
                 (вказується причина)

Я не заперечую щодо порядку і умов проведення опитування з використанням поліграфа. Мені пояснено, що:

1. Опитування буде проводитись тільки після моєї письмової згоди;

2. Відмова від проведення опитування не може призводити до обмеження моїх прав, свобод та законних інтересів;

3. Перед початком опитування мене ознайомлять з тематикою питань, що будуть поставлені, а також дадуть можливість попередньо їх обговорити;

4. Я маю право на будь-якому етапі опитування зробити перерву, відмовитись від відповіді на будь-яке запитання та від подальшої участі в опитуванні;

5. Опитування може фіксуватись за допомогою засобів аудіо- та відеозапису;

6. Поліграф не шкодить здоров'ю та навколишньому середовищу;

7. Можливість ознайомлення з результатами визначається ініціатором згідно чинного законодавства;

Скарг на стан здоров’я та самопочуття не маю.

Своє рішення про участь у опитуванні з використанням поліграфа приймаю добровільно, без застосування погроз, насильства чи інших незаконних засобів впливу на мене від будь-кого. Готовий(а) дотримуватися необхідних правил поведінки. Я особисто обрав(ла) мову, якою буде проводитися опитування ________

«___» __________ 20 року ___________ _____________________
                                                  (підпис)              (ініціали, прізвище)

Заяву отримав, права роз’яснив: ________________________________________________
                                                          (посада, звання, прізвище, ініціали, підпис)

«___» _________ 20__ року

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок використання
комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України
(пункт 1 розділу V)

                                                      ДОВІДКА
                           про результати опитування з використанням поліграфа

«___» ________ 20___ р.                                                                        _____________________
                                                                                                                  (Назва населеного пункту)

Опитування розпочато: в __ годин __ хвилин
Опитування закінчено: в __ годин __ хвилин

Мною, _____________________________________________________________,
(посада, найменування підрозділу, звання, прізвище, ініціали фахівця, який проводив опитування)

що має вищу _____________ освіту (диплом № ________) та пройшов підготовку в напрямку проведення ____________________________________ (свідоцтво про підвищення кваліфікації, сертифікат від __________ № _________) на підставі ______________________ (вказується підстава опитування)

В приміщенні _________________________________________________________________
                                         (місце проведення опитування, адреса, дата проведення)

з використанням комп’ютерного поліграфа ________________________________________________
               (вказується модель приладу та кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників)

проведено психофізіологічне дослідження стосовно ___________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________________________________________
                  рік народження опитуваного, інша інформація за потреби)

Опитування проведене з метою _______________________________________________
                                                                            (вказується коротко мета)

У передтестовій бесіді ______________________________________________________________
                          (вказати пояснення опитуваного щодо даних їм відомостей, його ставлення до факту,
________________________________________________________________________________________
            по якому проводиться опитування, наявність письмової згоди опитуваного на участь в ОВП)

В ході опитування _______________________________________________________________
                                            (вказати які використовувалися методики, пред'являлися тести,
_______________________________________________________________________________
отримані позитивні реакції на питання, що викликали зміни в психофізіологічних реакціях опитуваного
_______________________________________________________________________________
та свідчать про наявність у опитуваного психологічної установки на приховування інформації)


Результати опитування дозволяють зробити наступні висновки: _______________

_______________________________________________________________________________

Додаткова інформація: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________
     (особливості поведінки об’єкта опитування, отримана інформація в ході опитування та інше)


Поліграфолог
________________________ ______________ __________________
(посада, звання)                           (підпис)               (ініціали, прізвище)

«____» _________ 20__ року

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок використання
комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України
(пункт 3 розділу V)

                                                                       ЖУРНАЛ
                                      обліку проведених опитувань з використанням поліграфа
                             _________________________________________________________
                                       (найменування підрозділу Національної поліції України)

Розпочато: «___» ____________ 20__ року
Закінчено: «___» ____________ 20__ року 

 

№ з/п

Ініціатор опитування (П.І.Б., орган, вхідний номер та дата надходження документа)

П.І.Б. та рік народження опитуваної особи (за наявності – звання та посада)

Відмітка та дата про проведення опитування (у разі не проведення опитування зазначається із яких причин саме)

Дата складання та № довідки

Виконавець

Дата, прізвище, підпис ініціатора про отримання або відмітка про направлення 1-го примірника довідки

1

         2

 3

 4

  5

     6

          7

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 5
до Інструкції про порядок використання
комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України
(пункт 6 розділу III)

 

ЗАЯВА
про згоду на обробку персональних даних за результатами участі
в опитуванні з використанням поліграфа

Я, _________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження,
____________________________________________________________________________________
                                                    за наявності – звання та посада)
___________________________________________________________________________________

усвідомлюю, що мої відповіді під час опитування з використанням поліграфа, можуть мати відомості, що є персональними даними щодо мене, та надаю свою згоду Національній поліції України на збирання та обробку результатів опитування, (особисто, чи із залученням інших фахівців, організацій), отриманих внаслідок моєї участі, з метою їх використання в діяльності Національної поліції України, в повній відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

                                                                              ______________             ____________________
                                                                                      (підпис)                       (ініціали та прізвище)
«____» _________ 20__ року  

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок використання
комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України
(пункт 6 розділу III)

ЗАЯВА
про відсутність скарг після проведення опитування
з використанням поліграфа

Я, __________________________________________________________________________________
                              (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження,
_________________________________________________________________________________
                                             за наявності – звання та посада)

повідомляю про відсутність у мене скарг та претензій стосовно спеціаліста поліграфолога після проведення опитування з використанням поліграфа “____” _________ 20__ року. Опитування проведено без застосування примусу, погроз та насильства відносно мене.

                                       ______________       _______________________
                                               (підпис)                      (ініціали та прізвище)
«____» _________ 20__ року

 2 декабря 2023

Новини