Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 365

Реферативна стаття.  У роботі поглиблено розуміння ролі проведення судових психологічних експертиз та експертних психологічних досліджень, які проводить судовий експерт психолог на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Здійснено узагальнення та запропоновано нове розв’язання проблеми обмеженої осудності та обмеженої дієздатності; виявлено сутність досліджуваних феноменів, специфіку і психологічні закономірності їх функціонування в умовах психічної патології; розроблено психодіагностичні підходи, побудовано і верифіковано психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. Доведено можливість більш широкого використання психологічних знань при проведенні експертиз не тільки в кримінальному, але й у цивільному процесі. Доведено, що основою судово-психологічної експертизи є психодіагностична діяльність експерта. Психологічна оцінка, яку надає експерт-психолог судовий, розуміється як багатоетапний процес систематизованого накопичення інформації про індивідуума, при якому використовуються всі методики: об’єктивні, суб’єктивні і проектні. Поглиблено розуміння ролі проведення судових експертиз та експертних досліджень із залученням експерта-психолога судового на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Завдяки психодіагностичному підходу, доведено, що інтелектуальний та вольовий компоненти юридичного (психологічного) критерію обмеженої осудності та обмеженої дієздатності мають бути представлені більш структурованими та включати в себе ланку взаємопов’язаних ознак. Розроблено психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, які відповідають запитам експертної практики щодо обґрунтування юридичного критерію різних правових норм та демонструють поєднання факторів, значущих для формування експертного висновку.

Бібліографічний опис: Завязкіна Н.В. Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Завязкіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2019. - 569 с. : рис., табл. - Режим доступуhttps://cutt.ly/jRZoQjM Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/NRZoArg

Нагадуємо, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia 

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем.

 16 июля 2024

Новини