Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 896

УДК 343.3.7+343.1+342.7+341.231.14
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 1 від 31 серпня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 96 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/ZeWKGUa 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

Анотація. Викладено інноваційне розуміння базисних завдань та об’єктів юриспруденції та напрямків юридичної діяльності. Розкрита сутність інноваційного механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень та зміни і скасування їхніх правових актів та рішень, Розглянуто інноваційне розуміння сутності, детальних функцій та переліку антиделіктних органів. Окрему увагу приділено новітній доктрині презумпції професійності, достатності та збалансованості повноважень антиделіктолога, а також інноваційному розумінню сутності і розмежування насильства в сім'ї, колективі чи державі від прямого або делегованого державного примусу в контексті подолання позанормативної (девіантної) та/або віктимної поведінки особи.

Призначено для набуття супутньої юридичної освіти студентами неюридичних спеціальностей Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

Може бути корисним для викладачів і студентів будь-яких інших вищих навчальних закладів, а також для практичних співробітників за будь-яким напрямом, спеціальністю, спеціалізацією та субспеціалізацією юридичної та іншої суспільної діяльності.

Текст навчального посібника: