Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 770

УДК 343.3.7+343.1+342.7+341.231.14
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 1 від 31 серпня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння класифікації юридичних наук, сутності та перспектив розвитку їх окремих гіпергруп та груп. Лекція № 4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 76 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/BeWKOSh 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

Анотація. Розглянуто хронологію та основні етапи вирішення проблеми класифікації юридичних наук. Запропонована інноваційна класифікація юридичних наук у контексті їхніх гіпергрупових завдань та за іншими основами. Викладено інноваційне розуміння сутності окремих груп антиделіктних юридичних наук, а також перспектив розвитку окремих гіпергруп і груп юридичних наук.

Призначено для набуття супутньої юридичної освіти студентами неюридичних спеціальностей Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

Може бути корисним для викладачів і студентів будь-яких інших вищих навчальних закладів, а також для практичних співробітників за будь-яким напрямом, спеціальністю, спеціалізацією та субспеціалізацією юридичної та іншої суспільної діяльності.

Текст навчального посібника: