Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 200

Відповідно до частини 4 статті 43 Цивільно-процесуального кодексу України за введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 1350/5 від 27.07.2015, підставами для призначення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо: 1) ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації; 2) повноти наданої опитуваною особою інформації; 3) джерела отриманої опитуваною особою інформації; 4) уявлень опитуваної особи про певну подію; 5) іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

Такі опитування можуть проводитись тільки за наявності письмової згоди особи, яка проходитиме опитування. 

Експертні питання, які рекомендуються для винесення на судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа в Україні:

1. Чи має під експертна особа психологічна установка на приховування (спотворення) інформації пов'язаної з обставинами скоєного злочину (вказується фабула справи)? Якщо має, то з якими обставинами справи вона пов'язана?

Крім цього, методично рекомендується до постанови (запиту фізичних (юридичних) осіб) про призначення експертизи (дослідження) з використанням поліграфу додавати пункт наступного змісту:

"Під час проведення судово-психологічної експертизи (дослідження) щодо підекспертного просимо експертів (фахівців) звернути увагу на встановлювані судом (органом досудового слідства, зацікавленими особами, службою безпеки підприємства) під час судового розгляду (проведення досудового розслідування, службової перевірки) обставини, а саме (далі описуються які конкретно дії підекспертного встановлюються судом (досудовим слідством тощо)):

- Чи робив підекспертний наприклад, якісь насильницькі дії щодо потерпілого?

- Чи перебував підекспертний у певному місці в день скоєння злочину?

- Чи бачив підекспертний певні речові докази?

- Чи тримав підекспертний певні речові докази у своїх руках, перебуваючи у певному місці та часі тощо”.

Цей пункт забезпечує чітке позначення поля експертного дослідження для фахівця та максимально конкретизує коло тих обставин, які підлягають встановленню та цікавлять орган чи осіб, які призначили експертизу (дослідження).

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІГРАФІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

В теперішній час Поліграф це спеціальна апаратно-програмна психофізіологічна методика для проведення та обробки результатів психофізіологічних досліджень з метою виявлення психологічної установки на приховування інформації. З медичною метою поліграф не використовується тобто він не є медичним пристроєм для вирішення завдань у сфері охорони здоров'я.

Поліграф поділяється на:

1. Класичний поліграф, який має 4, 5, 6 і більше каналів за кількістю датчиків, які вимірюють нейрофізіологічні показники роботи психічних процесів.

2. Сучасний поліграф, який має назву EyeDetect, укр., рос. – АйДетект, введений в експлуатацію з 2014 року та побудований на алгоритмах роботи штучного інтелекту з автоматизованим процесом дослідження та обробки кінцевого результату.

Класичний поліграф складається з:

- апаратного пристрою знімання та реєстрації психофізіологічних показників (УСРП), виконаного на основі цифрового поліграфічного підсилювача;

- датчиків фіксації психофізичних показників (не менше 5);

- програмного забезпечення для обробки та автоматичного аналізу психофізіологічних даних, їх кваліфікації та узагальнення підсумкового результату.

Кожен офіційно виготовлений комп'ютерний поліграф розробляється відповідно до складеного технічного завдання та технічних умов для його промислового, серійного випуску. Програмне забезпечення проходить державну реєстрацію програм для ЕОМ, апаратний пристрій випробовується на відповідність вимогам державних стандартів у галузі виготовлення технічних виробів.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» комп'ютерні поліграфи не вимагають проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, оскільки не можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини, оскільки призначені для реєстрації та аналізу даних про зміну психоемоційного стану людини під час проведення спеціальних психофізіологічних досліджень.

Крім того, частини та приладдя відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року № 1031 не підлягають санітарно-епідеміологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю). Комп'ютерний поліграф при серійному випуску складається з частин та приладів, а саме ноутбука, датчиків та поліграфологічного пристрою підсилювача, кожен з яких має власного розробника та особливості промислового виготовлення.

Комп'ютерний поліграф не відноситься до вимірювальної техніки, оскільки не вимагає внесення до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, тому поліграфи не підлягають державним випробуванням, повірці, калібруванні та метрологічній атестації.

Комп'ютерні поліграфи призначені для перетворення нейрофізіологічних механізмів психічних процесів пам'яті, мотивації людини, а саме кров'яного тиску, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, гальванічних реакцій шкіри людини, тремору і т.д., у пропорційні електричні сигнали при тестуванні за спеціально підібраними фахівцем поліграфологом тестових методик. Далі результати зазначеного перетворення обробляються за допомогою розробленої комп'ютерної програми, після чого робиться висновок про наявність чи відсутність у людини, яка тестується, психофізіологічних ознак психологічної установки на приховування певної інформації. Жодної фізичної величини комп'ютерні поліграфи не вимірюють. Метрологічні характеристики в експлуатаційній документації поліграфа не нормовані, оскільки реєструють психофізіологічні величини, що описуються психофізіологічними та психологічними законами.

Приклади питань, що належать до психофізіологічного дослідження та не можуть бути застосовані для проведення судово-психологічної експертизи з застосуванням поліграфа в Україні, оскільки їх формулювання не відповідає вимогам статей 94 КПК, 89 ЦПК, 90 КАС України щодо оцінки доказів з причини не можливості перевірити з боку суду об'єктивність отриманих як психофізіологічних (значущих) реакцій на підставі таких критеріїв як достатність, достовірність та взаємозв'язок з іншими матеріалами справи.

Наявність некоректного виразу щодо встановлення під час проведення судово-психологічної експертизи використанням поліграфу [1]. Однак у подальшому, наказом міністерства юстиції України від 19.09.2017 № 169 "Про внесення змін до додатку N 1 та N 2 до наказу Мін'юсту України від 27.12.2012 N 237" Про затвердження Переліку родів (видів) судових експертиз, у федеральних бюджетних судно-експертних установах мін'юсту росії, і Переліку експертних спеціальностей, за якими надається право самостійного виробництва судових експертиз" [2] найменування виду судової експертизи дослідження психофізіології людини", яке мінюстом росії раніше спеціально було введено саме для використанням поліграфа. , що такі психофізіологічні реакції або значущі реакції, які встановлює поліграфолог під час проведення тестування на поліграфі є достатніми і можуть визнаватися в росії допустимими доказами. Таким чином, тестування на поліграфі і встановлення за результатом такого тестування значимих реакцій було визнано недостатнім для того, щоб таке тестування могло називатися судово-психологічною або психофізіологічною експертизою і в росії було визнано як таке, що не відбулося. В рамках судових психологічних експертиз Мін'юстом Росії, тестування на поліграфі було запропоновано вважати лише як дослідження психології людини. Для відповідності тестування на поліграфі критеріям оцінки доказів, воно має стати складовою частиною судово-психологічної експертизи поряд з іншими видами експертних психологічних досліджень, які необхідно провести судовому експерту психологу для об'єктивізації отриманих результатів під час тестування на поліграфі в ході такої повноцінної судно-психологічної експертиз.

Приклади питань російського варіанту відповідно до Відової експертної методики виконання психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, які не відповідають українському процесуальному законодавству психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа // Інструментальна детекція брехні: реалії та перспективи використання у боротьбі зі злочинністю: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму. Вказані типи питань в Україні здебільшого застосовуються оперативними співробітниками під час проведення опитувань громадян відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність":

Перший тип питань пов'язаний із ситуаціями, коли особа (підозрювана, обвинувачена, свідок чи потерпілий) приховує свою поінформованість про обставини злочину, що розслідується:

1. Чи виявляються під час дослідження з використанням поліграфу психофізіологічні реакції, що свідчать про те, що П. може мати у своєму розпорядженні інформацію про деталі того, що сталося, якщо так, то якою саме інформацією він може володіти?

2. За яких обставин могла бути отримана І. ця інформація? Чи могла вона бути отримана в момент того, що сталося?».

Інший тип питань пов'язаний із ситуаціями, коли особа демонструє співпрацю з органами розслідування і дає свідчення щодо обставин справи, але є сумніви щодо їх достовірності (питання відпрацьовуються переважно оперативними працівниками, які мають право на проведення тестувань на поліграфі):

1. Чи узгоджуються виявлені у ході дослідження та використання поліграфу психофізіологічні реакції гр. Н. з його показаннями про обставини... (вказується характеристика злочину), а саме, що... (вказуються які саме покази вимагають перевірки)?».

УВАГА! В українському законодавстві перевірка показів потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, свідка не передбачена ЦПК, КПК, КАС, ГПК України та Законами України! Правові підстави призначення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа в Україні регламентуються наказом Міністерства юстиції № 1350/5 від 27.07.2015 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5". - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0915-15#n353

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 16 июля 2024

Новини