Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 891

Студентів, викладачів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» та всіх причетних редакційна колегія журналу ВІТАЄ з акредитацією освітньої програми «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Протоколом № 19 (3) від 14-15.12.2021 року Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти прийнято одностайно рішення про акредитацію Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 053 Психологія, освітня програма «Психологія», рівень вищої освіти - Магістр. Гарантом освітньої програми «Психологія» був запрошений - атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович, головний редактор журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юриичній практиці». Активну участь в рецензуванні освітньої програми «Психологія» магістерського рівня вищої освіти було прийнято громадськими організаціями «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» (Голова - Б.М. Ісакович) та «Колегія поліграфологів України» (Заступник Голови - О.М. Рибальченко), а також Національною академією внутрішніх справ, Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України та іншими  професійними установами і організаціями.

Освітня програма «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія» була розроблена на основі Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія», затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 564.

Освітня програма «Психологія» розроблялася проектною групою Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» у складі:

– Назаров Олег Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики;

– Вітомський Юрій Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики;

– Горський Сергій Віленович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики;

– Сидоренко Маргарита Олександрівна, голова студентської ради, студентка ОП «Право», спеціальність 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

– Остапович Володимир Петрович, доктор юридичних наук, старший дослідник, завідувач НДЛ психологічного забезпечення ДНДІ МВС України;;

– Древіцька Оксана Остапівна, доктор медичних наук, доцент, Завідувач відділу психосоматичної медицини та психотерапії ДУ «Інститут психіатрії МОЗ України», провідний науковий співробітник;

– Бородіна Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, проректор ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»;

– Савчук Вадим Анатолійович, кандидат економічних наук, в.о. Голови ГО «Безпека та інновації навчальним закладам».

Велику підтримку у отриманні акредитації було здійснено керівництвом інституту (Фелик В.І., Мельник П.В., Сердюк Г.Н., Андрейчук А.В. та інші), а також завідувачем, викладачами та методистами кафедри кримінального права, процесу та криміналістики (Воробей П.В., Бондаренко С.Ю., Корень А.М., Льовочкіна А.М., Абрамян В.Ц. та інші) в складі якої зараз створена секція психології під керівництвом кандидата психологічних наук Вітомського Юрія Леонідовича.

Посилання на додаток до протоколу Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Додаток-до-протоколу-193.pdf 

Мета освітньої програми «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти: підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних психологів, які відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства та держави, володіють фундаментальними знаннями з психологічної теорії та практики, методами, методиками та технологіями комплексного аналізу психологічних явищ і закономірностей, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, ефективно виконувати завдання інноваційного характеру 8 рівня Національної рамки кваліфікацій у сфері психології та повинні бути готові до застосування психологічних знань в галузі соціально-психологічного забезпечення, надання психологічних послуг, будучи відданими принципам людської та професійної гідності, дотримання високих етичних стандартів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для розв’язання складних задач та практичних проблем психологічної практики, розуміння закономірностей виникнення, розвитку та функціонування психіки, психологічних особливостей життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах, міжгрупової взаємодії тощо, а також розвиток компетентностей, необхідних для надання психологічної допомоги з урахуванням специфіки професійної діяльності у сфері психології. Спеціалізації освітньої програми: не передбачаються.

Особливості програми «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти: особливості освітньої програми «Психологія» полягають у комплексному використанні різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності здобувачів, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього психолога з урахуванням індивідуальних особливостей учасників освітнього процесу. Можливість вибору вибіркових компонентів освітньої програми дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувача вищої освіти, що забезпечує реалізацію його особистісного потенціалу, формування й розвиток професійних компетентностей.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання: магістр психології здатний виконувати професійні види робіт й обіймати посади в психологічних, психотерапевтичних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, будинки пристарілих, інвалідів); у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи для дітей- інвалідів, наркологічні та реабілітаційні центри); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у правоохоронних органах і військових формуваннях (психологічні служби в поліції, Національній гвардії, Збройних силах, установах ювенальної юстиції, колоніях тощо); у службі довіри та службах порятунку. Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 («Класифікатор професій»), магістри психології придатні до працевлаштування за такими професіями:

2340 Консультант психолого-медико-педагогічноі консультації;

2445.1 Наукові співробітники (психологія);

2445.2 Психологи;

2445.2 Професіонал з розвитку персоналу;

2445.2 Практичний психолог.

В Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбуваються цікаві лекції із запрошення відомих гостей фахівців своєї справи, наприклад журналістів:

Дуже цікаве опитування було проведено в місті Києві у громадян з приводу особистого ставлення до психології, яке пропонується до уваги читачів журналу.

Відзив на освітньо-професійну програму для вищого освітного ступеню - магістр, спеціальність - 053 Психологія, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного уніаерситету «Одеська юридична академія» - Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

В 2021 році директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Сергій Дмитрович Максименко відзнавчив свій ювілей 80 річчя з дня народження. До 80-річчя Сергія Дмитровича Максименка, доктора психологічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, фахівцями ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО підготовлено віртуальну виставку-презентацію «Максименко Сергій Дмитрович – український психолог, засновник школи генетичної психології», яка може бути цікава як майбутнім психологам (студентам), так і теперішнім практичним фахівцям психологам.

Крім того, 6 вересня 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося свято присвячене початку навчального року та посвяти у першокурсники, на яке завітали Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак та інші поважні гості.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 16 июля 2024

Новини