Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Питання дослідження та вивчення впливу голодування на функціональний стан людини або підекспертного, який проходить дослідження із використанням поліграфа є достаньо цікавою та актуальною темою для вивчення в умовах сьогодення. З огляду на вказане проведення дослідження стосовно особи, яка здійснювала голодування як протест прийнятим відносно неї рішенням, вимагає від судового експерта особливої відповідальності та ретельності в його плануванні, щоб проведена робота та отримані результати в ході експертизи не стали хибними та марними. Крім того, необхідно пам'ятати, що судова експертиза (висновок експерта) в кримінальному процесі згідно частині 2 cтатті 84 КПК України є лише процесуальним джерелом доказів, який наперед доказової сили не має (частина 2 статті 94 КПК України) і в майбутньому ще буде оцінений судом на предмет його належності, допустимості, достовірності, а у сукупності зібраних доказів перевірений ще з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення (частина 1 статті 94 КПК України) [10].

УДК: 159.922 

DOI: https://doi.org/10.53672/ej.3.2023.01 

Назаров Олег Анатолійович, член Президії Науково-консультативного та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, кандидат психологічних наук, доцент, акредитований тренер Національної школи суддів України, судовий експерт психолог (поліграфолог), тел.: +380934767260

Nazarow Oleg Anatolijowycz, członek Prezydium Naukowej Rady Doradczo-Metodologicznej ds. Problemów Ekspertyzy Sądowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy, kandydat nauk psychologicznych, profesor nadzwyczajny, akredytowany trener Krajowej Szkoły Sędziów Ukrainy, psycholog sądowy (wariograf egzaminator), tel.: +380934767260

Nazarov Oleh Anatolyovych, member of the Presidium of the Scientific Advisory and Methodological Council on Problems of Forensic Expertise at the Ministry of Justice of Ukraine, candidate of psychological sciences, associate professor, accredited trainer of the National School of Judges of Ukraine, forensic psychologist (polygraph examiner), tel.: +380934767260

Анотація: в наукових тезах наведені аналітичні дані щодо сформованих правових позиції Верховного Суду відносно призначення судово-психологічних експертиз із застосуванням поліграфа в Україні та процесуального статусу висновків спеціалістів поліграфологів в державі. Розкрито зміст нормативних документів якими визначено підстави та умов призначення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, а також встановлено кваліфікаційні вимоги до професії поліграфолог в Україні.

Ключові слова: поліграф, Верховний Суд, правові позиції, кримінальне судочинство, судово-психологічна експертиза із застосуванням поліграфа.

Streszczenie: Prace naukowe dostarczają danych analitycznych na temat uformowanych stanowisk prawnych Sądu Najwyższego w sprawie wyznaczania kryminalistycznych badań psychologicznych z wykorzystaniem wariografu na Ukrainie oraz statusu proceduralnego wniosków specjalistów wariografów w państwie. Ujawniono treść dokumentów normatywnych, które określają podstawy i warunki przeprowadzania kryminalistycznych badań psychologicznych przy użyciu wariografu, a także wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu wariografisty na Ukrainie.

Słowa kluczowe: wariograf, Sąd Najwyższy, stanowiska prawne, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, kryminalistyczne badanie psychologiczne przy użyciu wariografu.

Abstract: the scientific theses provide analytical data on the formed legal positions of the Supreme Court regarding the appointment of forensic psychological examinations with the use of a polygraph in Ukraine and the procedural status of the conclusions of polygraph specialists in the state. The contents of the normative documents are revealed, which define the grounds and conditions for the appointment of a forensic psychological examination with the use of a polygraph, as well as the qualification requirements for the profession of a polygraph examiner in Ukraine.

Key words: polygraph, the Supreme Court, legal positions, criminal justice, forensic psychological examination using a polygraph.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Правові позиції Верховного Суду щодо застосування поліграфа в кримінальному судочинстві в Україні. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2023. № 3 (23). Дата публікації: 16.09.2023. URL: https://cutt.ly/hwx7ieY6 DOI: https://doi.org/10.53672/ej.3.2023.01

Розділ "Наукові статті. Детектор брехні (поліграф)" є місцем науково-прикладних публікацій з питань застосування поліграфа та проведення психофізіологічних досліджень з його використанням і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі експертної психофізіології та інструментальної детекції прихованої інформації, які опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

УДК: 159.922    

Назаров Олег Анатолійович,
кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ, Україна.

У статті розглянуто взаємозв'язок введення нових навчальних дисциплин з детекції прихованої інформації у ВНЗ і успішність діяльності і особистісного розвитку майбутніх юристів, які таким чином підвищують свою соціальну адаптивність, здатність до встановлення достовірності інформації, яка їм повідомляється. Наводяться приклади реалізації вказаних навчальних дисциплін на базі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Навчальні дисципліни з психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності - важливі напрями підготовки та формування особистості юриста в Україні. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 3 (18). Дата публікації: 26.11.2018. 

УДК: 159.922    

Руденко Артем Миколайович,
поліграфолог, стаж роботи поліграфологом
з лютого 2011 року, м. Київ, Україна.

У статті розглянуто основні принципи і техніки проведення передтестової бесіди з опитуваним в процесі ОВП. Представлені також помилки під час цього етапу дослідження із застосуванням поліграфу, що можуть негативно вплинути на його загальний результат.

Бібліографічний опис: Руденко А.М. Передтестова бесіда: принципи й техніка проведення. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК: 159.922    

Палій Лариса Валеріївна,
Старший поліграфолог ПАТ «ПриватБанк», стаж роботи 2,5 років

Бедан Вікторія Борисівна,
кандидат психологічних наук, викладач кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Функціональний стан людини можна вибудувати у вигляді сходів за рівнями активність організму, де кожна наступна сходинка дорівнює більш високому рівню напруженості і психічної активності. На найнижчій сходинці - стан сну, а на верхній - стан стресу. Для проведення дослідження з використанням поліграфа нас в першу чергу цікавить оптимальний стан тестованого. Що можна спрогнозувати? Що можна проконтролювати? Як це впливає на результати тестування? Відповіді на ці питання та інше Ви дізнаєтеся з моє статті.

Бібліографічний опис: Палій Л.В., Бедан В.Б. Вплив загального фізіологічного стану досліджуваного на результати тестування. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК: 159.922    

Луцюк Анна Миколаївна,
експерт-поліграфолог ПАТ КБ "ПриватБанк",
м. Тернопіль, Україна.

Альбер Камю: "Там де одні бачили абстракцію, інші бачили істину". Важливість діагностики психологічних та індивідуальних особливостей особистості визначається тим, що отримання й оцінка інформації багато в чому залежать від знання психологічних особливостей особистості, які сприяють встановленню з ним психологічного контакту і визначенню системи прийомів, що може бути найбільш ефективною для отримання належного результату при проведенні поліграфологічного дослідження. Аналіз особистості людини, яка проходить поліграфолоічне обстеження важливий єтап у роботі, адже без нього ми бачимо абстракцію, а не істину, власне в якій полягає важливість нашої діяльності. У даній статті викладені особливості особистості, її слабкі та сильні сторони, методи їх аналізу, які можуть допомогти отримати належний результат під час обстеження з використанням поліграфу та можливі способи їх використання.

Бібліографічний опис: Луцюк А.М. Вивчення особистісних особливостей тестованого в процесі поліграфологічного обстеження. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК: 159.922    

Гуровський Костянтин Володимирович
експерт-поліграфолог, приватна практика,
Україна.

Робота з підлітками традиційно вважається найскладнішою в практиці педагогів, психологів, соціальних працівників. Поліграфологи не їсти виняток. Часом навіть батькам важко налагодити нормальні взаємини зі своїми дітьми в цьому віці. Вік з 11 до 16 років традиційно називається перехідним віком. У цьому періоді відбувається трансформація дітей в підлітків. У цьому віці у дітей виникають свої психологічні особливості: з одного боку з ними можна розмовляти як з дорослими але з іншого потрібно повторювати кілька разів як дітям. Актуальність дослідження: в роботі практикуючого поліграфолога іноді бувають випадки коли для рішень проблемної ситуації потрібно провести роботу з дітьми віком з 14 до 16 років. Відповідні дослідження свого часу проводили Ліон, 1935 Фабіан Л. Рурк 1940 Абрамс і Вайнштейн 1964 - 1970, Лібліч 1970, Воронін, Коновалов, Сєріков 1972, загальний огляд даної теми свого часу проводив Стівен Р. Аданг 1995. Хоча не всі ці дослідження були проведені за допомогою поліграфа в нинішньому розумінні. Деякі дослідники використовували не повний набір датчиків або зовсім тільки КГР. Автор статті розглядає фізіологічні та психологічні особливості підліткового віку а також, особливості проведення перевірки з особами даного категорії.

Бібліографічний опис: Гуровський К.В. Особливості проведення перевірок за допомогою поліграфа з дітьми віком 14-16 років. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК: 159.922    

Бойко Віталій Миколайович
експерт-поліграфолог
Україна, м. Львів, досвід роботи: 5,5 років

У даній статті описано досвід введення процедури тестування на поліграфі в одній з компаній міста Львова (близько 200 робочих місць). Описано реакції персоналу на введення нової процедури та заходи, які були обрані керівництвом компанії для прийняття нового корпоративного стандарту щодо чесності. На основі статистичних даних деталізовано те, як змінювався рівень правдивості протягом року, зменшувався рівень зловживань та рівень втрат персоналу через звільнення або ж відмову від проходження тестування. Статистичні дані зібрані з 185 тестувань, які проведені за рік. Також буде наведено результати анонімного опитування працівників компанії. Підведені підсумки щодо доцільності введення поліграфологічного тестування у бізнес-структурі.

Бібліографічний опис: Бойко В.М. Проблема у ставленні персоналу до поліграфологічних перевірок. Запровадження процедури тестування на поліграфі з “нуля” у бізнес-структурі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК: 159.922                        

Козленко Ігор Миколайович
ТОВ "Приватна служба безпеки та охорони"
поліграфолог, м. Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.53672/ej.1.2018.01

У статті розглянуто стан і перспективи проведення поліграфологічних перевірок в Україні. Наведені пропозиції щодо правового урегулювання використання поліграфу в Україні підчас досудового, судового розслідування злочинів та проведення поліграфологічних перевірок роботодавцями своїх співробітників. 

The article examines the state and prospects of conducting polygraph examinations in Ukraine. Proposals regarding the legal regulation of the use of polygraphs in Ukraine during pre-trial and judicial investigations of crimes and the conduct of polygraph examinations by employers of their employees are given.

Бібліографічний опис: Козленко І.М. Проведення поліграфологічних перевірок в Україні: стан і перспективи. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: https://expertize-journal.org.ua/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

Bibliographic description: Kozlenko I.M. Conducting polygraph examinations in Ukraine: status and prospects. Forensic psychological examination. Application of polygraph and special knowledge in legal practice: Electronic journal / [edited by: O. A. Nazarov (chief editor) and others]. K., 2018. No. 1 (18). Publication date: 06/30/2018. URL: https://expertize-journal.org.ua/nomera/853-2018-1-18 (access date: 06/30/2018).

УДК: 159.922    

Дебренюк Андрій Петрович,
поліграфолог, ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА»,
м. Київ, Україна 

У статті розглянуто проблему обліку невербальних проявів досліджуваного під час проходження поліграфологічного дослідження. Вказано на основні причини того, чому невербальні прояви поведінки складніше контролюються, аніж вербальні. Обґрунтовано базові процеси, що відбуваються в організмі людини, коли вона намагається ввести поліграфолога в оману. З’ясовано основні канали, за якими відбувається витік невербальної інформації стосовно висловлення респондентом неправди.

Бібліографічний опис: Дебренюк А.П. Облік невербальних проявів неправди випробуваного при опитуванні з використанням поліграфа. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Гезь Анна Олегівна
Досвід роботи полиграфологом: 8 років.
З 01.2010 по 10.2017 - головний поліграфолог ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, з 10.2017 по теперішній час - приватна практика полиграфологом.

Кожен фахівець прагне дотримуватися стандартних вимог до проведення тестування на поліграфі у стаціонарних кабінетах. При цьому дуже рідко має можливість відтворити їх повною мірою в умовах відряджень і виїздах на територію замовника. У статті ставиться завдання визначити чи впливають часткові недотримання вимог до проведення тестування на поліграфі на отримуваний підсумковий результат у тесті. Нашу вибірку склали практикуючі полиграфологи. Такий погляд буде цікавий тим фахівцям, що часто виїжджають зі своїм обладнанням у інші міста і приміщення замовника.

Бібліографічний опис: Гезь А.І. Загальні вимоги до проведення тестування на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Мінчук Катерина Вікторівна
Головний поліграфолог Поліграфологічної служби, ПриватБанку, м.Львів, Україна

Наскрізний характер відмінностей людей обумовлює цілком природній поділ всього людства на два світи – Жіночий і Чоловічий. Поліграфологи у своїй роботі щодня зустрічаються із обманом, який в свою чергу відрізняється у особливостях вираження у жінок і чоловіків, і викривлює процес проведення тестування. Пояснити особистісні особливості проявів обману у жінок та чоловік призначена дана стаття.

Бібліографічний опис: Мінчук К.В. Визначення особистісних особливостей тестованого в процесі поліграфного обстеження. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Здоровило Наталія Сергіївна,
старший поліграфолог, ПриватБанк, м. Суми, Україна, стаж роботи — 2 роки 8 місяців

Протягом останніх років почалося активне нормативне врегулювання питання застосування поліграфу у різних сферах діяльності. В статті розглянуто правові основи застосування результатів поліграфологічного тестування у кримінальному процесі, виділені суперечливі моменти використання результатів тестування на поліграфі  у якості доказової бази та запропоновані шляхи вирішення цих суперечностей.

Бібліографічний опис: Здоровило Н.С. Можливостi зaстосування результатів психофізіологічного дослідження з застосуванням поліграфa в рамках кримінально-процесуaльногo законодавствa. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Гуральський Владислав Юрійович,
поліграфолог ПриватБанк, м. Днепр, Україна, 
стаж роботи поліграфологом: 5 років 5 місяців

Для поліграфологів завжди залишається актуальною темою висновок по тесту «No Opinion» або «Inconclusive», оскільки виникає питання, чому немає можливості зробити однозначний висновок, і що це означає. Висновок «No Opinion» - чи означає це, що тестований відповів на поставлене запитання правдиво чи приховав якусь інформацію і збрехав. В даній статті розкривається суть поняття «No Opinion» або «Inconclusive», які причини вплинули на тест і привели до такого висновку. Дається оцінка факторів, які негативно впливають в ході тестування на отримання достовірного результату психофізіологічного дослідження. Також даються методичні рекомендації, як можна працювати з такими результатами і як отримати достовірний результат в підсумку. В даній статті проаналізовані статистичні дані, про те який формат є більш надійним і має менший відсоток отримання висновку по тесту «No Opinion» або «Inconclusive». З якими проблемами стикається поліграфолог при висновку «No Opinion» або «Inconclusive» і доведенні цього результату замовнику тестування.

Бібліографічний опис: Гуральський В.Ю. Висновок по тесту «NO OPINION» («INCONCLUSIVE»): теоретичні основи та методи, тактики, способи вирішення. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Здоренко В’ячеслав Анатолійович,
провідний поліграфолог Департаменту поліграфологічної служби ПриватБанку. Локальний поліграфологічний кабінет у місті Хмельницькому

Бедан Вікторія Борисівна,
кандидат психологічних наук, викладач кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

 

У статті проведено критичний аналіз наявних теорій поліграфу, розглядаються й узагальнюються наукові дані. Актуалізується теоретичне і практичне доведення ефективності нового підходу у трактуванні особливостей та нюансів сутності психологічного механізму й закономірностей психофізіологічних досліджень за допомогою поліграфу.

Бібліографічний опис: Здоренко В.А., Бедан В.Б. Теоретичні моделі в поясненні механізму й закономірностей психофізіологічних досліджень на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.02.2018). Додаток до статті: http://expert-nazarov.com/attachments/article/866/Додаток до статті.pdf

УДК: 159.922                        

Крайнік Олена Анатоліївна
провідний експерт-поліграфолог
ПАТ КБ “ПриватБанк”, м. Дніпро, Україна

У статті проведено дослідження щодо проблематики ставлення співробітників великої компанії в Україні до проведення психофізіологічного тестування з використанням поліграфа. Виділені етапи формування ставлення співробітника до поліграфологічного тестування. Визначені фактори, що впливають на формування ставлення до поліграфа. Проаналізовані ризики негативного ставлення до поліграфологічного тестування співробітниками у масштабах великої компанії.

Бібліографічний опис: Крайник О.А. Проблеми ставлення персоналу до поліграфологічних перевірок. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                        

Мироненко Василь Ігорович.
Приватний підприємець, поліграфолог.
Досвід роботи поліграфологом: 5 років 6 місяців.

Автор цієї статті піднімає питання нормативно-правової бази застосування поліграфа в діяльності підприємства та кадровому відборі. На сьогоднішній день в Україні не існує конкретної законодавчої бази (закону про поліграфологічну діяльність) для регулювання діяльності експертів-поліграфологів, не сформовані вимоги до експерта поліграфолога та особливостей його діяльності. Проте діяльність поліграфологів не є забороненою та не вимагає ліцензування. Щодня поліграф в Україні стає все більш і більш поширеним,  зростає кількість спеціалістів, які надають послуги фізичним та юридичним особам, у великих підприємств виникає потреба в прийнятті на роботу експерта-поліграфолога, в т.ч. для проведення кадрового відбору. Тому питання правового регулювання роботи експерта-поліграфолога є дуже актуальним на даний час. В цій статті автор аналізує, які з існуючих в законодавстві України нормативно-правових документів треба використовувати для проведення опитування на поліграфі, а також яким чином має бути організована робота штатного експерта-поліграфолога на підприємстві.

Бібліографічний опис: Мироненко В.І. Нормативно-правова база застосування поліграфа при кадровому відборі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                       

Охінченко Оксана Сергіївна.
Провідний поліграфолог ПАТ КБ «ПриватБанк».

У даній статті піднімається проблема використання невербальних проявів брехні, приховування, спотворення інформації тестованим під час бесіди безпосередньо перед процедурою проведення тестування на поліграфі, а також при формулюванні і підборі питань для даної процедури. Запропоновано варіант використання інтерпретації невербальних проявів брехні також при виборі не тільки релевантних, а й контрольних питань. У статті наведені аналітичні дані про проведення дослідження в рамках двадцяти п'яти психофізіологічних інтерв'ю з використанням поліграфа в розрізі того, як залежить результат поліграфологічної перевірки (висновок по поліграмам) від поведінки тестованого в передтестової бесіді і наскільки в предтесті поведінка людини може спрогнозувати кінцевий результат тесту. Мета статті - показати важливість обліку крім показань датчиків приладу і слів тестованого ще й поведінкових невербальних аспектів, а також можливість їх ефективного використання в тесті.

Бібліографічний опис: Охінченко О.С. Облік невербальних проявів брехні випробуваного при опитуванні з використанням поліграфа. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                        

Розен Ганна Ігорівна, поліграфолог
Поліграфологічної служби ПриватБанку,
стаж роботи за фахом 11 років

В роботі досліджується співвідношення традиційних показників, використовуваних для діагностики неправдивості в класичних моделях поліграфів (а саме - особливих, суворо визначених змін в грудному і діафрагмальному диханні, артеріальному тиску, електродермальній активності шкіри), з новими психологічними поглядами щодо виявлення недостовірності інформації через розподіл уваги. Наводиться визначення процесу уваги, його видів та психофізіологічних основ. Аналізується взаємозв'язок механізмів уваги з тими показниками діяльності організму, які реєструються поліграфом (з каналами реєстрації), а також практичне значення врахування особливостей процесу уваги при проведенні поліграфологічного тестування.

Бібліографічний опис: Розен Г.І. Психофізіологічні параметри людини, які можна вимірювати для діагностики приховування інформації, та їх співвідношення з увагою тестованого. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).