Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 239

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення», – йдеться у шостій статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Виникає питання – що таке «незалежний і безсторонній суд»? Визначальною для розуміння цього поняття є практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який у низці судових справ надав відповідні роз’яснення. З них випливає, що незалежність судді обумовлюється відсутністю будь-якого незаконного впливу під час здійснення ним правосуддя з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, будь-яких фізичних і юридичних осіб та їхніх об’єднань.

Не менш важливою складовою незалежного суду є його ефективність, що своєю чергою складається з таких факторів, як гідна оплата праці та пропорційне робоче навантаження. Однак українські суди, як відомо, потерпають від гострого кадрового дефіциту, яким обумовлюється надмірне навантаження суддів, багатьом з яких доводиться працювати в умовах неукомплектованості штату за відсутності левової частки суддів.

Наразі дефіцит суддівських кадрів по всій країні становить близько двох тисяч осіб. Крім того, в 44 судах фактична чисельність суддів відносно штатної менше 50%, в 33 судах вона дорівнює 50%, а у двох судах правосуддя не здійснюється взагалі через відсутність хоча б одного судді.

Вища рада правосуддя вживає всіх необхідних заходів для подолання цієї кризової ситуації. Починаючи з 27 квітня 2020 року, ВРП ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 444 кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, із 467 рекомендацій із відборів 2012, 2013, 2017 років.

Однак цього недостатньо. Проблеми кадрового голоду в судовій системі, які тягнуть за собою такі негативні наслідки для громадян, як обмеження доступу до правосуддя, можуть бути вирішені лише шляхом певних законодавчих змін. Вони полягають у поновленні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка паралізована через припинення повноважень всього її складу. Як відомо, це відбулося після ухвалення рік тому Закону України № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». Через це були зупинені численні процедури, які впливають на якість та швидкість роботи судової системи в цілому – призначення та переведення суддів, кваліфікаційне оцінювання суддів, конкурси в місцеві та апеляційні суди.

Як відомо, 11 березня 2020 року Конституційний Суд України ухвалив рішення, яким визнав неконституційними низку положень Закону України № 193-IX. Для виправлення недоліків, визначених Конституційним Судом України, та вирішення «правового вакууму», що виник внаслідок всіх цих подій, 22 червня 2020 року на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президент України вніс як невідкладний законопроєкт № 3711.

У жовтні цього року Венеційська комісія, оцінивши президентський законопроєкт № 3711 на відповідність європейським стандартам та цінностям, надала в цілому схвальний висновок щодо нього.

Важливим є те, що запропоновані законопроєктом № 3711 зміни дадуть змогу Вищій раді правосуддя сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України і запустити процес добору, кваліфікаційного оцінювання суддів та вирішити інші питання суддівської кар’єри. Це сприятиме подоланню кадрової кризи у судовій системі, а отже – створенню умов для якісного відправлення правосуддя, зокрема, дотримання процесуальних строків.

4 грудня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань правової політики надіслав до ВРП доопрацьований текст законопроект № 3711, на який Вища рада правосуддя надала свій консультативний висновок, в цілому схваливши його.

Разом із тим, вважаю за доцільне висловити певні застереження до даного законопроєкту з урахуванням положень рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року і висновків Венеційської комісії 2019 і 2020 років, які потребують врахування, а саме.

Запропонованими змінами до статей 95, 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачається, що Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ затверджує Регламент роботи Комісії, положення про конкурс на зайняття посади члена ВККСУ, затверджує документи, які визначають методологію оцінювання компетентності та доброчесності кандидатів та інші нормативні документи. Крім того, законопроєктом передбачено, що Конкурсна комісія має власний секретаріат. Однак практично автономний статус Конкурсної комісії в новій редакції законопроекту № 3711 істотною мірою визначає її правосуб’єктність, наділяє її ознаками окремого суб’єкта владних повноважень в системі правосуддя.

Також змінами до частини першої статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачається, що призначення на посаду члена ВККСУ здійснюється Вищою радою правосуддя на основі протоколу засідання Конкурсної комісії за результатами конкурсу, протягом п’яти днів після отримання протоколу від неї. Втім, законопроєкт не визначає можливості Вищої ради правосуддя як колегіального органу ухвалювати інші рішення, зокрема, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади тощо.

Це фактично не дає змоги Вищій раді правосуддя реалізувати свої конституційні повноваження як органу суддівського врядування та робить її участь у формуванні ВККСУ формальною. Роль ВРП зводиться лише до «церемоніальної функції» призначення відібраних Конкурсною комісією кандидатів. А це не відповідає міжнародним рекомендаціям.

З приводу участі у складі Конкурсної комісії міжнародних експертів окремо варто зазначити наступне. Положення законопроєкту про участь міжнародних експертів у формуванні ВККСУ, порушують основоположні конституційні принципи державотворення, зокрема суверенітет, права народу України на його реалізацію, неподільність державної влади, оскільки міжнародні організації як суб’єкти делегування трьох представників не є представниками народу України, а тому не є носіями державної влади в Україні. Конституція України не передбачає можливості обмеження державного суверенітету чи зміни способу реалізації громадянами народовладдя шляхом делегування владних повноважень іноземним організаціям та громадянам. Міжнародні партнери можуть виконувати виключно дорадчу функцію у формуванні державних органів.

До того ж, Венеційська Комісія у своєму висновку до законопроекту № 3711 (№ 999/2020) щодо створення Конкурсної комісії наголосила, що такі органи мають бути створені виключно в межах перехідного періоду до досягнення запланованих результатів. Постійна система може порушити питання конституційного суверенітету.

Не можна погодитися і з пропозицією внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зміни, якими Конкурсна комісія включно з її секретаріатом наділяється правом, окрім всього іншого, звертатися до будь-якої юридичної особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки кандидатів на посаду члена ВККСУ. Я вважаю за доцільне передбачити, щоб така інформація, пояснення чи документи могли використовуватись Конкурсною комісією лише у випадку, коли вони надходять із підтверджених джерел та ґрунтуються на фактах.

Крім того, у законопроєкті потрібно чітко передбачати умови роботи та оплати праці членів Конкурсної комісії та її секретаріату: працюють вони за грошову винагороду (і тоді необхідно вказати джерела фінансування, рівень окладів) або безоплатно.

Потребують узгодження й норми про можливість/неможливість бути членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України особи, яка вже призначалася членом ВККСУ раніше.

Відносно цих норм Вища рада правосуддя висловила зауваження при затвердженні консультативного висновку щодо законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», який є оновленою редакцією відправленого на доопрацювання законопроєкту № 3711 (рішення ВРП від 8 грудня 2020 року № 3404/0/15-20).

Повертаючись до питання незалежності суду, хочу наголосити на гострій потребі розблокування роботи ВККСУ та вирішення проблеми нестачі суддів у судах. Адже без цього не можна досягти справжньої суддівської незалежності. Тож, доопрацьований законопроєкт № 3711 потребує врахування висловлених ВРП зауважень і невідкладного ухвалення Верховною Радою України.

Ми маємо пам’ятати: незалежність судової влади, як і кожного судді, є не лише гарантією, передбаченою Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, але й запорукою довіри громадян до судової системи.

Блог для сайту "Юридична практика"


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).